Metamorfe gesteenten

metamorfisch rotsen zijn een essentieel onderdeel van de aardkorst en spelen een belangrijke rol in de geologie. Ze zijn een van de drie belangrijkste soorten gesteenten, naast stollingsgesteenten en sedimentair gesteente, en worden gevormd door een geologisch proces dat bekend staat als metamorfisme. Metamorfe gesteenten zijn het resultaat van de wijziging van reeds bestaande gesteenten, protolieten genoemd, als gevolg van veranderingen in temperatuur, druk en de aanwezigheid van chemisch actieve vloeistoffen. Dit transformatieve proces kan diep in de aardkorst of in de bovenmantel plaatsvinden. Metamorfe gesteenten vertonen een breed scala aan texturen en minerale samenstellingen, waardoor ze essentieel zijn voor het begrijpen van de geschiedenis en geologie van de aarde.

Metamorfe gesteenten zijn gesteenten die een diepgaande transformatie hebben ondergaan in minerale samenstelling, textuur en soms zelfs chemische structuur zonder te smelten. Deze transformatie vindt plaats als reactie op veranderingen in de geologische omstandigheden, voornamelijk verhoogde temperatuur en druk. Metamorfose heeft doorgaans invloed op reeds bestaande gesteenten, die van sedimentaire, stollings- of metamorfe oorsprong kunnen zijn, en resulteert in de vorming van nieuwe gesteenten. mineralen en texturen. Het oorspronkelijke gesteente waaruit een metamorf gesteente ontstaat, wordt de protoliet genoemd.

Metamorf gesteente

Belang en betekenis in de geologie

Metamorfe gesteenten zijn om verschillende redenen van groot belang in de geologie:

 1. Geologische geschiedenis: Metamorfe gesteenten bieden waardevolle inzichten in de geologische geschiedenis van een regio. Ze leggen de omstandigheden en gebeurtenissen vast die de aardkorst gedurende miljoenen jaren hebben gevormd, waardoor geologen de complexe geschiedenis van een specifiek gebied kunnen ontrafelen.
 2. Tektonische processen: Veel metamorfe gesteenten worden in verband gebracht met tektonische plaatgrenzen en bergbouwevenementen. De studie van deze rotsen helpt wetenschappers de dynamiek van deze rotsen te begrijpen platentektoniek, inclusief processen zoals subductie, botsing en regionale vervorming.
 3. Minerale bronnen: Sommige metamorfe gesteenten zijn bronnen van waardevolle mineralen. Bijvoorbeeld, talk wordt gewonnen uit talk leisteenterwijl grafiet wordt gewonnen uit grafietleisteen. Het begrijpen van de vorming en verspreiding van deze rotsen is cruciaal voor de exploratie van hulpbronnen.
 4. Praktische toepassingen: Metamorfe gesteenten bezitten vaak wenselijke eigenschappen voor de bouw en de industrie. Marmer, gewaardeerd om zijn schoonheid en duurzaamheid, wordt gebruikt in beeldhouwkunst en bouwmaterialen. Leisteen wordt gebruikt voor dakbedekking en vloeren vanwege de weerstand tegen vocht en het splijten in dunne platen.
 5. Klimaatgeschiedenis: Bepaalde soorten metamorfe gesteenten, zoals eklogiet, kan informatie verschaffen over klimaatomstandigheden in het verleden en de beweging van de tektonische platen van de aarde door de tijd heen.

Geologische processen die tot metamorfisme leiden:

Metamorfisme is een complex geologisch proces dat wordt beïnvloed door veranderingen in temperatuur, druk en de aanwezigheid van chemisch actieve vloeistoffen. De belangrijkste geologische processen die tot metamorfose leiden, zijn onder meer:

 1. Warmte: Verhoogde temperaturen, vaak veroorzaakt door de interne hitte van de aarde of de nabijheid van gesmolten magma, kunnen metamorfe reacties veroorzaken door minerale structuren te veranderen en herkristallisatie te veroorzaken.
 2. druk: Verhoogde druk, die voortkomt uit de ingravingsdiepte of tektonische krachten, kan mineralen samendrukken en nieuwe minerale arrangementen creëren. Hogedrukomstandigheden kunnen dat wel leiden tot de vorming van mineralen die niet vaak aan het aardoppervlak worden aangetroffen.
 3. Vloeistoffen: De aanwezigheid van chemisch actieve vloeistoffen, meestal grondwater of hydrothermale vloeistoffen, kan minerale reacties en de uitwisseling van elementen vergemakkelijken, wat leidt tot veranderingen in de minerale samenstelling.
 4. Tijd: Metamorfe processen vinden plaats over langere perioden, waardoor de langzame transformatie van gesteenten en mineralen mogelijk is.
 5. Rotscompositie: De samenstelling en het mineraalgehalte van de protoliet beïnvloeden het type metamorf gesteente dat zich vormt. Verschillende oudergesteenten leveren verschillende metamorfe producten op.

Samenvattend zijn metamorfe gesteenten een cruciaal onderdeel van de geologie van de aarde, gevormd door complexe processen die worden aangedreven door veranderingen in temperatuur, druk en vloeistofactiviteit. Ze bieden inzicht in de geschiedenis van de aarde en tektonische processen en bieden waardevolle hulpbronnen, terwijl ze ook in verschillende praktische toepassingen worden gebruikt.

Soorten metamorfose

Metamorfisme is een geologisch proces dat in verschillende omgevingen en onder verschillende omstandigheden kan plaatsvinden, wat leidt tot de vorming van verschillende soorten metamorfe gesteenten. De belangrijkste soorten metamorfose zijn:

Metamorfose door platentektoniek

 1. Contactmetamorfisme (thermische metamorfose):

  • Definitie: Contactmetamorfose vindt plaats wanneer rotsen worden blootgesteld aan hoge temperaturen vanwege hun nabijheid tot gesmolten magma of lava. De hitte van het gesmolten materiaal zorgt ervoor dat de omringende rotsen een metamorfose ondergaan zonder dat de druk significant toeneemt.
  • kenmerken: Contactmetamorfose resulteert vaak in niet-bladige rotsen, wat betekent dat ze het gelaagde of gestreepte uiterlijk missen dat wordt aangetroffen in bladvormige rotsen. Veel voorkomende contactmetamorfe gesteenten zijn onder meer hoornfels en marmer.
  • Locatie: Het komt meestal voor in de buurt van stollingsindringingen zoals plutons en dijken.
 2. Regionaal metamorfisme:

  • Definitie: Regionaal metamorfisme is het meest wijdverspreide type metamorfisme en komt voor in grote gebieden als gevolg van tektonische krachten die verband houden met het bouwen van bergen en de botsing van tektonische platen. Het gaat om zowel hoge druk als temperatuur.
  • kenmerken: Regionale metamorfose produceert gewoonlijk gelaagde rotsen, waar minerale korrels op één lijn liggen en parallelle lagen of banden vormen. Voorbeelden hiervan zijn schist en gneis.
  • Locatie: Het kan worden gevonden in gebieden met intense tektonische activiteit, zoals convergente plaatgrenzen en berg varieert.
 3. Dynamisch metamorfisme (kataclastisch metamorfisme):

  • Definitie: Dynamisch metamorfisme treedt op wanneer gesteenten worden blootgesteld aan extreme druk zonder dat de temperatuur significant stijgt. Deze druk wordt doorgaans geassocieerd met fout zones en afschuifzones, waar rotsen worden vervormd en verpletterd.
  • kenmerken: Dynamisch metamorfisme resulteert vaak in sterk gefragmenteerde en gebroken gesteenten, waarbij de goed ontwikkelde minerale korrels ontbreken die in sommige andere soorten metamorfe gesteenten voorkomen.
  • Locatie: Het wordt vaak geassocieerd met breukzones en gebieden met intense tektonische stress.
 4. Hydrothermisch metamorfisme:

  • Definitie: Hydrothermisch metamorfisme omvat de verandering van gesteenten door hete, chemisch actieve vloeistoffen, meestal grondwater of hydrothermische oplossingen die rijk zijn aan opgeloste mineralen. Deze vloeistoffen kunnen reageren met het omringende gesteente, waardoor de minerale samenstelling ervan verandert.
  • kenmerken: Hydrothermische metamorfose kan een verscheidenheid aan gesteentesoorten produceren, afhankelijk van de chemische samenstelling van de vloeistof en het gastgesteente. Voorbeelden zijn onder meer skarns, groenschisten en episyenieten.
  • Locatie: Het kan voorkomen in de buurt van vulkanische of hydrothermische activiteit, maar ook in gebieden met diepgewortelde vloeistoffen.
 5. Begrafenismetamorfose:

  • Definitie: Begrafenismetamorfose vindt plaats wanneer rotsen diep in de aardkorst worden begraven als gevolg van afzetting van sediment of verzakking. De verhoogde druk en temperatuur op diepte kunnen leiden tot minerale veranderingen.
  • kenmerken: Het resulteert vaak in de vorming van niet-bladige rotsen, zoals kwartsiet en marmer, maar kan ook gelaagde rotsen produceren als de omstandigheden goed zijn.
  • Locatie: Begrafenismetamorfose is wijdverbreid in sedimentaire bekkens en verzakkingsgebieden.
 6. Shock-metamorfose:

  • Definitie: Schokmetamorfose is een zeldzame vorm van metamorfose die optreedt wanneer gesteenten worden blootgesteld aan de extreme druk en temperaturen die gepaard gaan met meteorietinslagen of kernexplosies. Dit kan leiden tot de vorming van hogedrukmineralen zoals stishoviet.
  • kenmerken: Schokmetamorfose laat onderscheidende kenmerken achter in gesteenten, zoals verbrijzelkegels en hogedrukmineralen.
  • Locatie: Het wordt gevonden in inslagkraters of in de buurt van nucleaire testlocaties.

Dit soort metamorfose demonstreert de diverse geologische processen die kunnen leiden tot de transformatie van gesteenten onder variërende temperatuur-, druk- en vloeistofomstandigheden, resulterend in een breed scala aan metamorfe gesteentetypen.

Factoren die het metamorfisme beïnvloeden

Metamorfisme, het proces waarbij bestaande gesteenten veranderingen ondergaan in de minerale samenstelling, textuur en soms zelfs chemische structuur, wordt beïnvloed door verschillende sleutelfactoren. Deze factoren bepalen gezamenlijk het specifieke type en de mate van metamorfose die een gesteente zal ondergaan. De belangrijkste factoren die het metamorfisme beïnvloeden zijn onder meer:

 1. Temperatuur: Temperatuur speelt een cruciale rol bij metamorfose. Naarmate de temperatuur stijgt, worden minerale reacties en herkristallisatie waarschijnlijker. Verschillende mineralen hebben specifieke temperatuurbereiken waarbinnen ze stabiel zijn. Verhoogde temperaturen vergemakkelijken de groei van nieuwe mineralen en de herschikking van bestaande mineralen. De warmtebron bij metamorfose kan magmatische indringing zijn (contactmetamorfisme), diepe begraving (begrafenismetamorfisme) of tektonische krachten (regionaal metamorfisme).
 2. druk: Druk, of de kracht die op rotsen wordt uitgeoefend, beïnvloedt de dichtheid en rangschikking van mineralen. Hogere drukken, doorgaans geassocieerd met diepte in de aardkorst, kunnen leiden tot de vorming van nieuwe minerale structuren en de ontwikkeling van foliatie in metamorfe gesteenten. De opsluitingsdruk is uniform in alle richtingen, terwijl het drukverschil groter is in één richting, waardoor mineralen loodrecht op de richting van de grootste spanning worden uitgelijnd.
 3. Tijd: De duur van de blootstelling aan metamorfe omstandigheden is een andere kritische factor. Langzame, langdurige metamorfose maakt uitgebreidere minerale veranderingen en herkristallisatie mogelijk. Aan de andere kant kan een snelle metamorfose resulteren in minder uitgesproken veranderingen.
 4. Minerale samenstelling van Protolith: De samenstelling en het mineraalgehalte van het oorspronkelijke gesteente, bekend als de protoliet, hebben een sterke invloed op het type metamorfisme dat zal optreden. Verschillende mineralen hebben verschillende stabiliteitsbereiken, dus de aanwezigheid van bepaalde mineralen in de protoliet kan bepalen welke mineralen zich tijdens metamorfose zullen vormen. Bijvoorbeeld, schalie kan veranderen in leisteen, terwijl kalksteen marmer kan worden.
 5. Vloeistoffen: De aanwezigheid van chemisch actieve vloeistoffen, meestal grondwater of hydrothermische oplossingen, kan het metamorfisme versterken. Deze vloeistoffen kunnen minerale reacties bevorderen, de minerale samenstelling veranderen en de uitwisseling van elementen vergemakkelijken. Vooral hydrothermische vloeistoffen kunnen een belangrijke rol spelen bij hydrothermische metamorfose.
 6. Tektonische krachten: Tektonische krachten, die het gevolg zijn van de beweging van de tektonische platen van de aarde, kunnen druk uitoefenen en spanning veroorzaken op rotsen, wat leidt tot regionaal metamorfisme. Convergente plaatgrenzen, waar platen tegen elkaar botsen en aan intense druk worden blootgesteld, zijn veel voorkomende locaties voor regionaal metamorfisme. Tektonische krachten kunnen ook schuifkracht en dynamisch metamorfisme langs breukzones veroorzaken.
 7. Rotstextuur en structuur: De textuur en structuur van de protoliet, inclusief de korrelgrootte, de oriëntatie van de minerale korrels en de aanwezigheid van foliatie, kunnen van invloed zijn op de voortgang van het metamorfisme. Rotsen met reeds bestaande foliatie of uitlijning van mineralen hebben meer kans om tijdens metamorfose gebladerde texturen te ontwikkelen.
 8. Chemische samenstelling van vloeistoffen: De samenstelling van de vloeistoffen die in contact komen met het gesteente kan het metamorfisme beïnvloeden. Vloeistoffen kunnen nieuwe elementen of ionen in het gesteente introduceren, wat leidt tot de vorming van nieuwe mineralen of de wijziging van bestaande mineralen.

Deze factoren werken op elkaar in en variëren in verschillende geologische omstandigheden, wat resulteert in een breed scala aan metamorfe gesteentetypen en texturen. De specifieke combinatie van deze factoren bepaalt de unieke kenmerken van elk metamorf gesteente en biedt waardevolle inzichten in de geologische geschiedenis en processen van de aarde.

Metamorfe textuur en structuren

Metamorfe gesteenten vertonen een breed scala aan texturen en structuren, die het resultaat zijn van de minerale veranderingen en vervormingsprocessen die ze ondergaan tijdens metamorfose. Deze texturen en structuren bieden waardevolle informatie over de omstandigheden en geschiedenis van de rotsen. Hier zijn enkele veel voorkomende metamorfe texturen en structuren:

Een niet-gelaagd metamorf gesteente

 • Foliatie:
  • Beschrijving: Foliatie is de meest karakteristieke textuur van veel metamorfe gesteenten. Het omvat de uitlijning van minerale korrels in parallelle lagen of banden, waardoor het gesteente een gelaagd of gestreept uiterlijk krijgt. Foliatie is het gevolg van de gerichte druk of schuifspanning tijdens metamorfose.
  • Voorbeelden: Schistositeit (grovere korrel dan leisteen), leisteensplitsing (zeer fijnkorrelig) en gneisachtige strepen (duidelijke lichte en donkere lagen in gneis) zijn voorbeelden van gebladerde texturen.
 • Niet-bladig:
  • Beschrijving: Niet-bladige metamorfe gesteenten missen het gelaagde uiterlijk van bladvormige rotsen. In plaats daarvan zijn de minerale korrels in deze rotsen ofwel gelijkdimensionaal (vergelijkbaar in alle dimensies) ofwel vertonen ze een willekeurige oriëntatie.
  • Voorbeelden: Marmer, kwartsiet en hoornfels zijn veel voorkomende niet-bladige metamorfe gesteenten. Deze rotsen zijn vaak het gevolg van contactmetamorfose of hogedrukomstandigheden waarbij de gerichte druk minimaal is.

 • Schistositeit:
  • Beschrijving: Schistositeit is een type foliatie dat wordt gekenmerkt door medium tot grofkorrelige mineralen, meestal mica's (zoals biotiet en Moskoviet), die zijn uitgelijnd om verschillende lagen of folia te vormen. Het gesteente splijt vaak langs deze vlakken.
  • Voorbeelden: Schist is het klassieke voorbeeld van een rots met schistositeit. Het heeft vaak een glanzend uiterlijk vanwege de uitlijning van small mineralen.
 • Inkijk:
  • Beschrijving: Splijting in metamorfe gesteenten verwijst naar de neiging van het gesteente om te breken langs vlakken van zwakte of bladvorming. Splijtvlakken zijn doorgaans evenwijdig aan de uitlijning van minerale korrels.
  • Voorbeelden: Leisteen staat bekend om zijn uitstekende splitsing en breekt in dunne, vlakke platen langs de uitlijningsvlakken. Dit maakt hem geschikt voor dakbedekking en schrijftafels.
 • Korrelig en gelijkwaardig:
  • Beschrijving: Sommige metamorfe gesteenten hebben een korrelige of gelijkdimensionale textuur, waarbij minerale korrels ongeveer even groot zijn en geen significante uitlijning hebben. Deze textuur wordt vaak gezien in niet-bladige rotsen.
  • Voorbeelden: Marmer is een gelijkdimensionaal metamorf gesteente dat bestaat uit herkristalliseerd materiaal calciet or dolomiet granen. Kwartsiet is een ander voorbeeld, bestaande uit herkristalliseerd kwarts granen.
Porfyroblastische textuur
Porfyroblastische textuur
 • Porfyroblastische textuur:
  • Beschrijving: Porfyroblastische textuur treedt op wanneer grote kristallen, bekend als porfyroblasten, groeien in een fijnkorrelige matrix van mineralen. Deze porfyroblasten zijn vaak indicatief voor specifieke metamorfe omstandigheden.
  • Voorbeelden: Granaat, stauroliet en kyanite porfyroblasten zijn te vinden in verschillende metamorfe gesteenten, zoals granaatschist en kyanietschist.
Belijning
Belijning
 • Belijning:
  • Beschrijving: Lineatie verwijst naar lineaire kenmerken binnen metamorfe gesteenten, zoals de uitlijning van langwerpige mineralen of het uitrekken van minerale korrels in een specifieke richting als gevolg van tektonische krachten.
  • Voorbeelden: Bij sommige schisten en gneis kan belijning worden waargenomen, waar mineralen zoals mica of langwerpige mineralen evenwijdig aan de richting van tektonische spanning uitlijnen.
gevouwen structuren
gevouwen structuren
 • Gevouwen structuren:
  • Beschrijving: In gebieden die worden blootgesteld aan intense tektonische krachten kunnen metamorfe gesteenten gevouwen structuren vertonen, waarbij lagen of banden van gesteente zijn gebogen en gevouwen tot complexe patronen.
  • Voorbeelden: Gevouwen structuren komen veel voor in veel regionale metamorfe gesteenten die worden aangetroffen in bergketens en tektonisch actieve gebieden.

Deze verschillende texturen en structuren in metamorfe gesteenten bieden geologen waardevolle aanwijzingen over de geologische geschiedenis en de omstandigheden waaronder de gesteenten zijn gevormd, inclusief de temperatuur, druk, vervorming en vloeistofinteracties die betrokken zijn bij het metamorfe proces.

Mineralen en mineralogische veranderingen in metamorfe gesteenten

Metamorfe gesteenten ondergaan mineralogische veranderingen als gevolg van de fysische en chemische processen die plaatsvinden tijdens metamorfose. De veranderingen in de samenstelling van mineralen en de vorming van nieuwe mineralen staan ​​centraal in de transformatie van reeds bestaande gesteenten in metamorfe gesteenten. Hier zijn enkele veel voorkomende mineralen die worden aangetroffen in metamorfe gesteenten en de mineralogische veranderingen die optreden:

1. Kwarts: Kwarts is een veel voorkomend mineraal dat in veel metamorfe gesteenten wordt aangetroffen. Het is stabiel over een breed temperatuur- en drukbereik, waardoor het een veerkrachtig onderdeel is van veel metamorfe assemblages. Kwarts kan ook herkristalliseren en groeien tijdens metamorfose.

2. Veldspaat: Veldspaatmineralen, waaronder plagioklaas en kaliumveldspaat, zijn vaak aanwezig in metamorfe gesteenten. Ze kunnen tijdens metamorfose veranderingen in samenstelling en textuur ondergaan plagioklaas veldspaat vertoont meer variatie vanwege de gevoeligheid voor veranderingen in druk en temperatuur.

3. Mica-mineralen: Mica's, zoals muscoviet en biotiet, komen veel voor in metamorfe gesteenten, vooral die met een bladvormige textuur. Deze mineralen kunnen parallel aan de foliatievlakken uitlijnen, wat bijdraagt ​​aan de ontwikkeling van gebladerde texturen zoals schistositeit.

4. Granaat: Granaat is een veel voorkomend mineraal in metamorfe gesteenten, vooral in middelmatige tot hoogwaardige metamorfe omgevingen. Het vormt zich vaak als porfyroblasten (grote kristallen) en kan wijzen op specifieke metamorfe omstandigheden. Granaat kan tijdens metamorfose ook groeien ten koste van andere mineralen.

5. amfibool en Pyroxeen: Deze mineralen worden vaak aangetroffen in metamorfe gesteenten, vooral in mafische of basaltische protolieten. Amfibolen houden van hoornblende kunnen andere mineralen vervangen tijdens metamorfose, en pyroxenen kunnen transformaties ondergaan afhankelijk van de metamorfose.

6. Chloriet en Serpentijn: Deze mineralen kunnen ontstaan ​​door de verandering van mafische mineralen zoals pyroxenen en amfibolen tijdens metamorfose. Chloriet en serpentijn komen veel voor in laagwaardige metamorfe gesteenten en worden geassocieerd met de afbraak van ferromagnetische mineralen.

7. epidote: Epidoot is een metamorf mineraal dat zich onder verschillende metamorfe omstandigheden kan vormen. Het komt vaak voor in gesteenten die onderhevig zijn aan regionale metamorfose en kan in verband worden gebracht met de verandering van veldspaat en de groei van granaat.

8. Stauroliet en kyaniet: Deze mineralen zijn indicatoren van specifieke metamorfe omstandigheden. Stauroliet is stabiel bij gematigde temperaturen en hoge druk, terwijl kyaniet zich vormt bij hoge druk en lagere temperaturen. Ze worden vaak geassocieerd met metamorfe gesteenten van gemiddelde tot hoge kwaliteit.

9. Talk en chloritoïde: Deze mineralen kunnen ontstaan ​​tijdens de metamorfose bij lage temperatuur en lage druk van gesteenten die rijk zijn aan magnesium ijzer, zoals schalie. Talk is een zacht mineraal en chloritoïde komt vaak voor in gelaagde rotsen.

10. Calciet en Dolomiet: Deze carbonaatmineralen kunnen aanwezig zijn in metamorfe gesteenten die zijn gevormd uit kalksteen of dolosteen protolieten. Ze kunnen tijdens metamorfose herkristalliseren, wat resulteert in knikkers die zijn samengesteld uit calciet- of dolomietkristallen.

De specifieke mineralogische veranderingen die optreden tijdens metamorfose zijn afhankelijk van factoren zoals temperatuur, druk, de aanwezigheid van chemisch actieve vloeistoffen en de samenstelling van de protoliet. Terwijl gesteenten een metamorfose ondergaan, kunnen mineralen herkristalliseren, groeien, oplossen of reageren om nieuwe mineralen te vormen als reactie op veranderende omstandigheden. Deze mineralogische veranderingen zijn essentieel voor geologen om de geschiedenis en omstandigheden van metamorfe gesteentevorming te begrijpen.

Metamorfe zones en graad

Metamorfe zones en graad zijn concepten die door geologen worden gebruikt om de mate van metamorfose die een gesteente heeft ondergaan te beschrijven en classificeren. Ze bieden een manier om de veranderingen in de samenleving te begrijpen en te categoriseren mineralogie, textuur en minerale uitlijning binnen metamorfe gesteenten omdat ze verschillende temperatuur- en drukomstandigheden ervaren. Laten we deze concepten in meer detail onderzoeken:

Metamorfe gesteenten

Metamorfe zones:

Metamorfe zones zijn geografische of geologische gebieden waar gesteenten zijn onderworpen aan vergelijkbare metamorfe omstandigheden, resulterend in de vorming van specifieke metamorfe minerale assemblages. Deze zones worden vaak geïdentificeerd op basis van de aanwezigheid van specifieke indexmineralen, dit zijn mineralen die zich alleen binnen specifieke temperatuur- en drukbereiken vormen. Terwijl men zich van het centrum van een zone naar de periferie ervan verplaatst, veranderen de temperatuur- en drukomstandigheden geleidelijk, wat leidt tot variaties in de minerale assemblages die in de rotsen worden aangetroffen.

Het concept van metamorfe zones helpt geologen de thermische en drukgeschiedenis van een gebied te begrijpen en hoe deze zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Enkele veel voorkomende indexmineralen die worden gebruikt om metamorfe zones te definiëren, zijn onder meer granaat, stauroliet, kyaniet en sillimaniet. Elk van deze mineralen ontstaat bij verschillende temperatuur- en drukomstandigheden, waardoor geologen de metamorfe geschiedenis van een gesteente kunnen afleiden op basis van de aan- of afwezigheid van deze mineralen.

Metamorfe kwaliteit:

Metamorfose verwijst naar de intensiteit of mate van metamorfose die een gesteente heeft ondergaan. Het wordt doorgaans onderverdeeld in laagwaardig, middelmatig en hoogwaardig, op basis van de temperatuur- en drukomstandigheden waaraan het gesteente is blootgesteld tijdens metamorfose. Metamorfe kwaliteit hangt vaak samen met de mate van mineralogische en textuurveranderingen in het gesteente.

 1. Laaggradig metamorfisme: Laaggradige metamorfose vindt plaats bij relatief lage temperaturen en drukken. Gesteenten die een laagwaardige metamorfose ondergaan, vertonen doorgaans minimale textuurveranderingen, en de oorspronkelijke mineralogie van de protoliet kan relatief onveranderd blijven. Veel voorkomende mineralen die in laagwaardige gesteenten worden aangetroffen, zijn onder meer chloriet, muscoviet en biotiet. Leisteen en fylliet zijn voorbeelden van laagwaardige metamorfe gesteenten.
 2. Metamorfose van gemiddelde kwaliteit: Metamorfose van gemiddelde kwaliteit vindt plaats bij gematigde temperaturen en drukken. Gesteenten in deze categorie vertonen doorgaans meer uitgesproken veranderingen in textuur en mineralogie. Indexmineralen zoals granaat en stauroliet kunnen verschijnen. Schist is een voorbeeld van een metamorf gesteente van gemiddelde kwaliteit.
 3. Hoogwaardig metamorfisme: Hoogwaardig metamorfisme vindt plaats bij hoge temperaturen en drukken. Gesteenten die een hoogwaardige metamorfose ondergaan, ondergaan aanzienlijke mineralogische veranderingen en herkristallisatie. Indexmineralen zoals kyaniet en sillimaniet komen veel voor in hoogwaardige gesteenten. Gneis is een voorbeeld van een hoogwaardig metamorf gesteente.

Metamorfose geeft inzicht in de geschiedenis en de tektonische setting van een gebied. Hoogwaardig metamorfisme wordt vaak geassocieerd met diepe begraving of tektonische gebeurtenissen zoals continentale botsingen, terwijl laaggradig metamorfisme kan optreden in ondiepere aardkorstomgevingen of tijdens begrafenis in sedimentaire bekkens.

Zowel metamorfe zones als graad zijn waardevolle hulpmiddelen voor geologen om de geologische processen te begrijpen die de aardkorst hebben gevormd en de evolutie van rotsformaties over geologische tijdschalen. Deze concepten helpen geologen bij het interpreteren van de complexe geschiedenis van gesteenten en de omstandigheden waaronder ze metamorfose hebben ondergaan.

Geologische kenmerken geassocieerd met metamorfe gesteenten

Metamorfe gesteenten worden vaak geassocieerd met verschillende geologische kenmerken en omgevingen vanwege de processen en omstandigheden waaronder ze ontstaan. Deze kenmerken bieden waardevolle aanwijzingen over de geschiedenis en tektonische omgevingen waarin metamorfe gesteenten aan metamorfose zijn onderworpen. Hier zijn enkele veel voorkomende geologische kenmerken die verband houden met metamorfe gesteenten:

 1. Bergketens en plaatgrenzen: Veel grote bergketens op aarde bestaan ​​voornamelijk uit metamorfe gesteenten. Deze rotsen ontstaan ​​in gebieden met intense tektonische activiteit, zoals convergente plaatgrenzen, waar continenten met elkaar botsen of oceanische platen onder continentale platen worden ondergedompeld. Voorbeelden hiervan zijn de Alpen in Europa en de Himalaya in Azië.
 2. Foutzones en schuifzones: Metamorfe gesteenten worden vaak aangetroffen langs breukzones en afschuifzones, waar tektonische krachten ervoor hebben gezorgd dat gesteenten zijn vervormd en gebroken. Deze zones kunnen verschillende texturen vertonen, waaronder mylonieten en cataclasieten, die de intense vervorming en druk weerspiegelen die gepaard gaan met breuken.
 3. Regionale metamorfe gordels: Grootschalige gebieden van metamorfose, bekend als regionale metamorfe gordels, worden gekenmerkt door specifieke metamorfe zones en assemblages. Deze gordels strekken zich vaak uit over honderden kilometers en worden geassocieerd met de tektonische geschiedenis van de regio. Voorbeelden hiervan zijn de Appalachen in Noord-Amerika en de Schotse Hooglanden.
 4. Metamorfe aureolen: In gebieden waar gesmolten magma de aardkorst binnendringt, vindt contactmetamorfisme plaats, wat leidt tot de vorming van metamorfe aureolen rond de stollingsindringing. Deze aureolen bestaan ​​uit gesteenten die thermische metamorfose hebben ondergaan als gevolg van de hitte van het magma. Het klassieke voorbeeld is de vorming van hoornfels rond een graniet pluton.
 5. Marmergroeven: Gemetamorfoseerde kalksteen of dolosteen, bekend als marmer, wordt vaak gewonnen voor gebruik in beeldhouwkunst en bouwmaterialen. Marmergroeven zijn veelvoorkomende kenmerken in gebieden waar carbonaatgesteenten een metamorfose hebben ondergaan. Carrara in Italië staat bekend om zijn hoogwaardige marmer.
 6. Leisteengroeven: Leisteen, een bladvormig metamorf gesteente afgeleid van schalie of moddersteen, wordt gewonnen voor gebruik in dakbedekking, vloeren en decoratieve doeleinden. Leisteengroeven worden aangetroffen in gebieden waar schalie een laaggradige metamorfose en splijtingsontwikkeling heeft ondergaan.
 7. Schist-ontsluitingen: Schist is een bladvormig metamorf gesteente dat wordt gekenmerkt door een goed ontwikkelde schistositeitstextuur. Schist-ontsluitingen komen vaak voor in gebieden met middelmatige metamorfose, en kunnen visueel opvallend zijn vanwege hun gestreepte uiterlijk.
 8. Gneiskoepels: Gneis, een hoogwaardig bladvormig metamorf gesteente, kan grote koepels of ontsluitingen vormen. Deze gneiskoepels komen veel voor in gebieden waar diepgewortelde tektonische krachten ervoor hebben gezorgd dat het gesteente herkristalliseert en uitgebreide mineralogische veranderingen ondergaat.
 9. Minerale afzettingen: Bepaalde soorten metamorfe gesteenten worden geassocieerd met waardevolle mineralen deposito's. Talk wordt bijvoorbeeld gewonnen uit talkschist, terwijl granaat kan worden gevonden in granaathoudende metamorfe gesteenten.
 10. Metamorfe Facies-grenzen: In sommige geologische kaarten, grenzen tussen verschillende metamorfe facies (zones met specifieke minerale assemblages) gemarkeerd. Deze grenzen vertegenwoordigen overgangen tussen verschillende temperatuur- en drukomstandigheden en bieden inzicht in de metamorfe geschiedenis van een gebied.

Het begrijpen van de geologische kenmerken die verband houden met metamorfe gesteenten is essentieel voor het ontrafelen van de tektonische geschiedenis van de aarde, het interpreteren van de omstandigheden waaronder gesteenten zijn gemetamorfoseerd en het lokaliseren van waardevolle minerale hulpbronnen. Deze kenmerken dienen als waardevolle indicatoren voor geologen die de aardkorst en zijn dynamische processen bestuderen.

Opmerkelijke metamorfe rotsformaties

Metamorfe rotsformaties worden over de hele wereld gevonden en creëren vaak verbluffende geologische landschappen. Hier zijn enkele opmerkelijke metamorfe rotsformaties uit verschillende delen van de wereld:

 1. Yosemite Nationaal Park, VS: De iconische Yosemite Valley in Californië heeft dramatische granieten rotsen die een uitgebreide metamorfose hebben ondergaan. El Capitan en Half Dome zijn beroemde granietformaties die zijn gebeeldhouwd door gletsjer- en erosieprocessen, waardoor de onderliggende metamorfe geschiedenis wordt onthuld.
 2. Fiordland Nationaal Park, Nieuw-Zeeland: Fiordland, gelegen op het zuidwestelijke puntje van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland, toont adembenemende fjorden, kliffen en bergen bestaande uit leisteen en gneis, die zijn gebeeldhouwd door gletsjer- en erosieprocessen.
 3. De Schotse Hooglanden, VK: De Schotse Hooglanden staan ​​bekend om hun ruige landschappen, waaronder het Lewisian Gneiss Complex, enkele van de oudste rotsen ter wereld, die meer dan 2.5 miljard jaar oud zijn. Deze gneisgesteenten vertonen opvallende strepen en hebben een belangrijke rol gespeeld bij het begrijpen van de geologische geschiedenis van de aarde.
 4. De Zwitserse Alpen, Zwitserland: De Zwitserse Alpen zijn samengesteld uit verschillende metamorfe gesteenten, waaronder schist, gneis en marmer. De adembenemende landschappen van de regio worden gevormd door tektonische krachten, gletsjeractiviteit en erosie.
 5. De Zuidelijke Alpen, Nieuw-Zeeland: De Zuidelijke Alpen bestaan ​​uit rotsen die voornamelijk bestaan ​​uit leisteen, gneis en marmer en bestrijken de lengte van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland. De torenhoge toppen, diepe valleien en gletsjerlandschappen maken deze regio tot een geologisch wonder.
 6. De Italiaanse Alpen, Italië: De Italiaanse Alpen beschikken over een breed scala aan metamorfe gesteenten, waaronder gneis, leisteen en marmer. De Carrara-marmergroeven in Toscane staan ​​bekend om hun hoogwaardige marmerwinning en hebben materiaal geleverd voor beroemde sculpturen en gebouwen.
 7. Lofoten-eilanden, Noorwegen: Deze Noorse eilanden worden gekenmerkt door torenhoge granieten pieken en kliffen, overblijfselen van oude magma-intrusies die zijn onderworpen aan metamorfose. De ruige landschappen en ongerepte fjorden zijn een bewijs van de geologische geschiedenis van de regio.
 8. Het Adirondack-gebergte, VS: De Adirondacks, gelegen in de staat New York, bestaan ​​uit een verscheidenheid aan metamorfe gesteenten, waaronder gneis en leisteen. Ze maken deel uit van het Adirondack-gebergte en vertegenwoordigen enkele van de oudste rotsen in Noord-Amerika.
 9. De Drakensbergen, Zuid-Afrika: Dit gebied, ook bekend als het ‘Drakengebergte’, bestaat uit een gevarieerde reeks metamorfe gesteenten, waaronder zandsteen, schalie, en bazalt. De opvallende rotsformaties en de dramatische amfitheaters hebben van deze regio een UNESCO-werelderfgoedlocatie gemaakt.
 10. De Himalaya, Azië: Het Himalaya-gebergte omvat verschillende landen en de geologie ervan is complex, waarbij verschillende metamorfe gesteenten betrokken zijn. De botsing van de Indiase en Euraziatische tektonische platen heeft geresulteerd in het optillen en vervormen van rotsen, waardoor enkele van de hoogste toppen ter wereld zijn ontstaan, waaronder de Mount Everest.

Deze opmerkelijke metamorfe rotsformaties bieden niet alleen inzicht in de geologische geschiedenis van de aarde, maar bieden ook adembenemende natuurlijke landschappen en mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek en verkenning in de open lucht.