Eclogiet is een soort metamorfe rots met een duidelijke minerale samenstelling en textuur, meestal gevormd onder hoge druk en hoge temperaturen diep in de aardkorst. De naam ‘eclogiet’ is afgeleid van de Griekse woorden ‘eklogē’, wat selectie of keuze betekent, en ‘lithos’, wat rots betekent. De term weerspiegelt het feit dat eklogiet een specifieke en enigszins zeldzame selectie vertegenwoordigt rotsen die een intense metamorfose hebben ondergaan.

Eclogiet wordt gekenmerkt door zijn unieke minerale samenstelling, die gewoonlijk bestaat uit: pyroxeen (meestal omfaciet) en granaat. Deze mineralen vormen zich onder extreme druk- en temperatuuromstandigheden, doorgaans in het bereik van 600 tot 800 graden Celsius en een druk van meer dan 1.2 gigapascal. De aanwezigheid van deze mineralen onderscheidt eklogiet van andere metamorfe gesteenten. De rode tot roze kleur van granaat en de groene kleur van omfaciet geven eklogiet zijn aparte uiterlijk.

Geologische context: Eclogiet ontstaat door de metamorfose van basaltgesteenten, vaak voorkomend op convergente plaatgrenzen waar de ene tektonische plaat onder de andere wordt gedwongen in een proces dat bekend staat als subductie. Omdat de basaltgesteenten tijdens subductie aan toenemende druk en temperatuur worden blootgesteld, ondergaan ze minerale transformaties leiden aan de ontwikkeling van eklogiet. De rotsen worden vervolgens via processen zoals opgraving terug naar het aardoppervlak getransporteerd, waardoor geologen ze kunnen bestuderen.

Eclogiet is te vinden in verschillende geologische omgevingen, waaronder berg gebieden en continentale botsingszones. De aanwezigheid ervan biedt waardevolle inzichten in de dynamische processen die plaatsvinden in de aardkorst en -mantel.

Historisch belang: De studie van eklogiet heeft aanzienlijk bijgedragen aan ons begrip van de geologische geschiedenis van de aarde platentektoniek. De ontdekking van eklogiet in bepaalde regio's heeft bewijs geleverd voor subductiegebeurtenissen uit het verleden en de beweging van tektonische platen. Door de minerale samenstelling en ouderdom van eclogieten te analyseren, kunnen geologen de geologische geschiedenis van een bepaalde regio reconstrueren, inclusief de timing en aard van tektonische gebeurtenissen.

Eclogieten zijn ook cruciaal voor het begrijpen van de cyclus van elementen en mineralen tussen het aardoppervlak en het binnenste ervan. De unieke omstandigheden waaronder eclogietvormen het tot een waardevol hulpmiddel maken voor onderzoekers die de complexe processen willen ontrafelen die de aarde op geologische tijdschalen vormgeven.

Samenvattend is eklogiet een fascinerend gesteentetype dat cruciale aanwijzingen bevat voor de geologische geschiedenis en processen van de aarde. De studie draagt ​​bij aan ons bredere begrip van platentektoniek, subductie en de dynamische interacties die plaatsvinden in de aardkorst en mantel.

Samenstelling en formatie

eklogiet

Samenstelling: Eclogiet wordt gekenmerkt door een specifieke minerale samenstelling die het onderscheidt van andere gesteentesoorten. De belangrijkste mineralen die in eklogiet worden aangetroffen, zijn onder meer:

 1. Granaat: Granaat is een veel voorkomend mineraal in eklogiet en de rode tot roze kleur is een opvallend kenmerk. De samenstelling van granaat in eklogiet omvat doorgaans elementen zoals aluminium, ijzer, en kalk.
 2. Omfaciet: Omphaciet is een pyroxeenmineraal met een groene kleur en is een belangrijk onderdeel van eklogiet. De aanwezigheid van omfaciet is indicatief voor de omstandigheden onder hoge druk en hoge temperatuur waaronder eclogiet zich vormt.
 3. Pyroxenen: Naast omfaciet kunnen ook andere pyroxeenmineralen zoals clinopyroxeen in eklogiet aanwezig zijn.
 4. Accessoire mineralen: Eclogiet kan ook andere mineralen bevatten, afhankelijk van de specifieke geologische omstandigheden van zijn vorming. Veel voorkomende aanvullende mineralen zijn onder meer kyanite, rutiel en kwarts.

Vorming: Eclogiet ontstaat door een proces dat bekend staat als metamorfisme, waarbij reeds bestaande gesteenten worden omgezet in nieuwe minerale assemblages als gevolg van veranderingen in druk, temperatuur of chemische omstandigheden. De vorming van eklogiet is nauw verbonden met hogedrukmetamorfose, die doorgaans plaatsvindt op een diepte van 40 tot 70 kilometer in de aardkorst.

Het algemene proces van eklogietvorming omvat de volgende stappen:

 1. Protoliet: Het voorlopergesteente van eclogiet, bekend als de protoliet, is meestal een basaltgesteente. Dit basaltgesteente wordt onderworpen aan subductie, waarbij het langs convergerende plaatgrenzen diep in de aardmantel wordt gedrukt.
 2. Metamorfose van de subductiezone: Terwijl het basaltgesteente afdaalt naar de subductiezone, ervaart het een toenemende druk en temperatuur. De mineralen in het gesteente ondergaan metamorfe veranderingen, wat leidt tot de vorming van eklogietemineralen zoals granaat en omfaciet.
 3. Opgraving: Vervolgens brengen geologische processen, zoals tektonische opwaartse kracht of andere mechanismen, de eclogiet terug naar het aardoppervlak. Dit proces staat bekend als opgraving.
 4. Oppervlakteblootstelling: Eenmaal aan de oppervlakte wordt eklogiet toegankelijk voor geologen voor onderzoek. Het is uniek mineralogie biedt waardevolle inzichten in de geologische processen en omstandigheden die het tijdens zijn vorming heeft ervaren.

De studie van eklogiet en de vorming ervan draagt ​​aanzienlijk bij aan ons begrip van platentektoniek, subductie en de geologische evolutie van de aardkorst en mantel over geologische tijdschalen. Bovendien bieden de samenstelling van eclogiet en de mineralen die het bevat aanwijzingen over de omstandigheden van hoge druk en hoge temperaturen in het binnenste van de aarde.

Voorkomen en verspreiding

eklogiet

Eclogiet komt voor in verschillende geologische omgevingen en de verspreiding ervan is nauw verbonden met de processen van platentektoniek en subductie. Hier zijn enkele veel voorkomende voorkomens en verspreidingen van eklogiet:

 1. Subductiezones:
  • Eclogieten worden vaak geassocieerd met subductiezones, waar de ene tektonische plaat onder de andere wordt gedwongen. Terwijl de oceanische korst tijdens subductie in de mantel afdaalt, ondergaat deze metamorfose onder hoge druk en hoge temperatuur, wat leidt tot de vorming van eklogiet.
  • Voorbeelden van subductiezones met opmerkelijke hoeveelheden eklogiet zijn de Himalaya, de Alpen en de Andes.
 2. Continentale botsingszones:
  • Regio's die een continentale botsing ervaren, waar twee continenten samenkomen en botsen, kunnen ook eklogiet herbergen. De intense druk- en temperatuuromstandigheden als gevolg van continentale botsingen kunnen leiden tot de metamorfose van rotsen in eklogiet.
  • De Europese Alpen zijn een voorbeeld van een botsingsgebergte met aanzienlijke hoeveelheden eklogiet.
 3. Ultrahoge druk (UHP) terranen:
  • Sommige eclogieten worden aangetroffen in gebieden die bekend staan ​​als terranes met ultrahoge druk. Dit zijn gebieden waar rotsen extreem hoge druk hebben ervaren, vaak hoger dan de druk die typisch is voor subductiezones.
  • De Dabie-Sulu UHP-gordel in China is een bekend voorbeeld van een regio met metamorfe gesteenten onder ultrahoge druk, waaronder eklogiet.
 4. ofiolieten:
  • Ofiolieten zijn segmenten van de oceanische lithosfeer die zijn opgetild en op het land zijn blootgelegd. Ze bevatten vaak eklogiet als resultaat van de metamorfose van basaltgesteenten tijdens het subductieproces.
  • De Luobusa-ofioliet in Tibet staat bekend om zijn eclogietdragende rotsen.
 5. Kimberliet Buizen:
  • Sommige eklogieten worden geassocieerd met kimberlietpijpen, dit zijn vulkanische kanalen die diamanten van de mantel naar het aardoppervlak brengen. Eclogietische xenolieten (steenfragmenten) worden soms aangetroffen in kimberlietpijpen.
  • De diamant mijnen in regio's als Zuid-Afrika en Siberië kunnen eclogietxenolieten bevatten.
 6. Exotische Terranes:
  • Eclogieten kunnen ook worden aangetroffen in exotische terranen: korstfragmenten die door tektonische processen over lange afstanden zijn getransporteerd.
  • Het Franciscaner Complex in Californië is een voorbeeld van een regio met exotische terranes die eclogieten dragen.

Het begrijpen van het voorkomen en de verspreiding van eklogiet is cruciaal voor het reconstrueren van de geologische geschiedenis van een regio, het ontcijferen van tektonische processen uit het verleden en het verkrijgen van inzicht in de dynamiek van de lithosfeer en mantel van de aarde. Geologen bestuderen vaak eklogietvoorvallen om de complexe puzzel van platentektoniek en continentale evolutie samen te stellen.

Belang in de geologie

eklogiet

Eclogiet is om verschillende redenen van groot belang op het gebied van de geologie en draagt ​​waardevolle inzichten bij in de geologische geschiedenis van de aarde, de platentektoniek en diepe aardse processen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van het belang ervan:

 1. Indicator van hogedrukmetamorfisme:
  • Eclogiet is een goed voorbeeld van een gesteente dat is gevormd onder hoge druk en hoge temperaturen. De unieke minerale samenstelling, waaronder granaat en omfaciet, dient als een duidelijke indicator van een diepgeworteld metamorfisme in de aardkorst en mantel.
 2. Bewijs van subductiezones:
  • Het voorkomen van eklogiet is nauw verbonden met subductiezones, waar tektonische platen samenkomen en de ene onder de andere wordt gedwongen. De aanwezigheid van eklogiet in bepaalde regio's levert bewijs van subductiegebeurtenissen uit het verleden en helpt geologen de geschiedenis van de platentektoniek te reconstrueren.
 3. Inzicht in platentektoniek:
  • Het bestuderen van eclogietische gebeurtenissen helpt bij het begrijpen van de bewegingen en interacties van tektonische platen. Het geeft aanwijzingen over de processen die de lithosfeer van de aarde beheersen, zoals subductie, botsing en het recyclen van oceanische korst.
 4. Geologische geschiedenisreconstructie:
  • De unieke mineralogie van Eclogiet en zijn aanwezigheid in verschillende geologische omgevingen stellen geologen in staat de geologische geschiedenis van een regio te reconstrueren. Door de mineralen te dateren en de omstandigheden te begrijpen waaronder eclogiet werd gevormd, kunnen onderzoekers een tijdlijn samenstellen van de tektonische en metamorfe gebeurtenissen op aarde.
 5. Manteldynamiek:
  • Eclogiet biedt een kijkje in de aardmantel en biedt inzicht in de samenstelling en het gedrag van materialen onder de aardkorst. Dit helpt wetenschappers de manteldynamiek beter te begrijpen, inclusief processen zoals mantelconvectie en materiaalrecycling.
 6. Diamantvorming:
  • Sommige eclogieten worden geassocieerd met de vorming van diamanten. De hogedrukomstandigheden die nodig zijn voor de metamorfose van eklogieten kunnen ook leiden tot de kristallisatie van diamanten. De studie van eclogiet is daarom relevant voor het begrijpen van de omstandigheden waaronder diamanten worden gevormd en naar het aardoppervlak worden getransporteerd.
 7. Opgravingsprocessen:
  • De studie van eklogiet omvat het onderzoek van opgravingsprocessen: hoe gesteenten die zich op grote diepte vormen, naar het aardoppervlak worden gebracht. Het begrijpen van deze processen helpt bij het ontrafelen van de geologische mechanismen die op verschillende schalen en tijdschalen werken.
 8. Exploratie van minerale hulpbronnen:
  • Eclogiete-voorvallen kunnen in verband worden gebracht met waardevol minerale afzettingen. Geologen die op zoek gaan naar minerale hulpbronnen bestuderen vaak de geologische context van eclogieten om potentieel te identificeren ertsafzettingen en de geologische omstandigheden begrijpen die bevorderlijk zijn voor mineralisatie.

Samenvattend speelt eklogiet een cruciale rol bij het bevorderen van ons begrip van de geologische processen van de aarde, de tektonische evolutie en de dynamische interacties tussen de lithosfeer en de mantel. De aanwezigheid en kenmerken ervan vormen een rijke bron van informatie voor geologen die de complexiteit van de geologische geschiedenis van onze planeet willen ontrafelen.

Economische en industriële relevantie

eklogiet
Eklogit; 20cm.; https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Bildanzeige?pict=1496406015

Hoewel eclogiet zelf geen directe bron is van waardevolle mineralen of metalen, kunnen de aanwezigheid en kenmerken ervan op verschillende manieren economische en industriële relevantie hebben. Hier zijn enkele aspecten waarmee u rekening moet houden:

 1. Diamantverkenning:
  • Sommige eclogieten worden geassocieerd met de vorming van diamanten. De hogedrukomstandigheden waaronder eklogiet zich vormt, kunnen leiden tot de kristallisatie van diamanten. Eclogietvoorvallen worden vaak bestudeerd in de context van diamantexploratie, omdat ze gebieden kunnen aangeven waar diamanthoudende kimberlietpijpen kunnen worden gevonden.
 2. Indicator van mineraal Deposito:
  • De geologische context van eclogietenvoorvallen kan waardevolle informatie opleveren voor de exploratie van minerale hulpbronnen. Bepaalde soorten eclogietassociaties kunnen indicatief zijn voor specifieke mineralisatieprocessen, waardoor geologen regio's met economisch potentieel voor waardevolle mineralen kunnen identificeren.
 3. Minerale bevrijding tijdens Verwering:
  • De verwering van eklogietgesteenten aan het aardoppervlak kan leiden tot het vrijkomen van mineralen, waarvan sommige van economisch belang kunnen zijn. Door verwering kunnen bijvoorbeeld mineralen zoals granaat vrijkomen, dat wordt gebruikt in verschillende industriële toepassingen, waaronder schuurmiddelen.
 4. Onderzoek en innovatie:
  • De studie van eklogiet en zijn unieke mineralogie draagt ​​bij aan wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Het begrijpen van de omstandigheden waaronder eclogietvormen bredere implicaties kunnen hebben voor de materiaalkunde en experimenten onder hoge druk, wat mogelijk kan leiden tot vooruitgang in industriële processen.
 5. Mineralogische en petrologische studies:
  • Industriële processen gerelateerd aan mijnbouw, constructie en materiaalproductie profiteren van een diepgaand begrip van gesteentesoorten zoals eklogiet. Mineralogische en petrologische studies van eklogiet dragen bij aan kennis die toegepast kan worden bij de winning en verwerking van diverse grondstoffen.
 6. Geothermische energie Potentieel:
  • Regio's met eclogieten kunnen ook in verband worden gebracht met het potentieel voor geothermische energie. De diepgewortelde aard van eklogiet en zijn aanwezigheid in bepaalde geologische omgevingen kunnen de thermische kenmerken van de aardkorst beïnvloeden, wat relevant kan zijn voor de exploratie van geothermische energie.
 7. Culturele en educatieve betekenis:
  • Hoewel de studie en waardering van eklogiet niet direct verband houden met economische of industriële aspecten, dragen ze bij aan de culturele en educatieve betekenis. Geologische formaties, waaronder eklogieten, zijn vaak van belang voor het publiek, en hun onderzoek helpt het bewustzijn over de dynamische processen van de aarde te vergroten.

Hoewel eklogiet op zichzelf misschien geen directe bron van economische waarde is, kan de kennis die wordt verkregen door het bestuderen van het voorkomen ervan en de bijbehorende geologische kenmerken indirecte implicaties hebben voor verschillende industrieën en bijdragen aan duurzame exploratie en gebruik van hulpbronnen. Bovendien kan het bredere begrip van de geologische processen op aarde, mogelijk gemaakt door eklogietonderzoek, implicaties hebben voor milieubeheer en natuurbehoud.