Dolomiet is een mineraal en een rotsvormend mineraal dat is samengesteld uit calciummagnesiumcarbonaat (CaMg(CO3)2). Het is vernoemd naar de Franse mineraloog Déodat Gratet de Dolomieu, die de eigenschappen ervan voor het eerst beschreef aan het einde van de 18e eeuw. Dolomiet wordt vaak aangetroffen in sedimentair gesteente formaties en kan in verschillende kleuren voorkomen, variërend van wit tot grijs, roze, groen of zelfs bruin.

Samenstelling: Dolomiet is chemisch vergelijkbaar met kalksteen, aangezien beide voornamelijk uit calciumcarbonaat (CaCO3) bestaan. Dolomiet heeft echter een extra magnesiumcomponent (MgCO3), waardoor het een dubbelcarbonaat is. Dit magnesiumgehalte onderscheidt dolomiet van kalksteen.

Opleidingen: Dolomiet ontstaat in verschillende geologische omgevingen, meestal via een proces dat dolomitisering wordt genoemd. Dit proces omvat de wijziging van kalksteen door magnesiumrijke vloeistoffen. De magnesiumionen vervangen een deel van de calciumionen in de minerale structuur, wat leidt tot de vorming van dolomiet.

Kristal structuur: Dolomiet kristalliseert in het trigonale kristalsysteem. De kristalstructuur is vergelijkbaar met die van calciet (een veel voorkomende vorm van calciumcarbonaat), maar het heeft afwisselende lagen calcium- en magnesiumionen.

Fysieke eigenschappen: Dolomiet wordt vaak herkend aan zijn kenmerkende roze of grijze kleur en zijn relatief hoge hardheid op de schaal van Mohs, meestal variërend van 3.5 tot 4. Het vertoont ook vaak een parelachtige tot glasachtige glans.

Toepassingen: Dolomiet kent diverse praktische toepassingen in de industrie en de bouw. Het wordt gebruikt als bron van magnesium en calcium bij de productie van metalen en legeringen. Het wordt ook vermalen en gebruikt als bouwmateriaal, vooral als basismateriaal voor wegen, als aggregaat in beton en als vulstof in verschillende producten zoals verven, kunststoffen en keramiek.

Geologisch belang: Dolomiethoudend rotsen kunnen belangrijke indicatoren zijn voor het begrijpen van de geologische geschiedenis van een gebied. Hun aanwezigheid kan inzicht verschaffen in vroegere milieuomstandigheden, zoals de samenstelling van oude zeeën en de processen die tot hun vorming hebben geleid.

Gezondheidsoverwegingen: Hoewel natuurlijk voorkomend dolomiet over het algemeen veilig is, hebben bepaalde producten die fijngemalen dolomiet bevatten, zoals voedingssupplementen en maagzuurremmers, aanleiding gegeven tot bezorgdheid over mogelijke gezondheidsrisico's als gevolg van de aanwezigheid van sporen van zware metalen zoals leiden. Het is belangrijk om dergelijke producten voorzichtig te gebruiken en de gezondheidsrichtlijnen te volgen.

Samenvattend is dolomiet een mineraal met onderscheidende kenmerken, vaak gevormd door geologische processen waarbij kalksteen wordt gewijzigd. De unieke samenstelling en fysische eigenschappen maken het waardevol in diverse industriële toepassingen en als geologische indicator.

Polymorfisme en reeksen: Vormt twee series, met ankeriet en met kutnohoriet.

Minerale groep: Dolomietgroep.

Naam: Honors Dieudonne (D´eodat) Sylvain Guy Tancr`ede de Gratet de Dolomieu (1750–1801), Franse geoloog en natuuronderzoeker, die heeft bijgedragen aan vroege beschrijvingen van de soort in dolostone.

Vereniging: Fluoriet, bariet, calciet, sideriet, kwarts, metaalsulfiden (hydrothermisch); calciet, celestine, gips, kwarts (sedimentair); talk, serpentijn, magnesiet, calciet, magnetiet, diopside, tremoliet, forsteriet, wollastoniet (metamorf); calciet, keriet, sideriet, apatiet- (carbonatieten).

Geologische formatie en voorkomen

Dolomietmineraal en een rots
Dolomietmineraal en een rots

Dolomiet ontstaat door een geologisch proces dat bekend staat als dolomitisering, waarbij reeds bestaande kalksteen of kalkrijk materiaal wordt gewijzigd. sedimentair gesteente. Dit proces duurt miljoenen jaren en omvat doorgaans de interactie van vloeistoffen die rijk zijn aan magnesium met calciumcarbonaat mineralen in de rots. Hier is een meer gedetailleerde uitleg van de geologische vorming en het voorkomen van dolomiet:

 1. Bron van magnesiumrijke vloeistoffen: Het dolomitiseringsproces vereist een bron van magnesiumrijke vloeistoffen. Deze vloeistoffen kunnen afkomstig zijn uit verschillende bronnen, waaronder zeewater, grondwater of hydrothermische oplossingen. Terwijl deze magnesiumrijke vloeistoffen door het gesteente circuleren, treden ze in wisselwerking met de calciumcarbonaatmineralen.
 2. Vervanging van calcium door magnesium: Bij dolomitisatie vervangen magnesiumionen (Mg2+) een deel van de calciumionen (Ca2+) in de calciumcarbonaatmineraalstructuur. Door deze vervanging verandert de minerale samenstelling van puur calciumcarbonaat (calciet) naar een combinatie van calciummagnesiumcarbonaat (dolomiet). Het proces van ionensubstitutie vindt plaats over een lange tijdsperiode.
 3. Veranderingen in de kristalstructuur: De vervanging van calcium door magnesium beïnvloedt de kristalstructuur van het gesteente. Dolomietkristallen hebben een duidelijke ruitvormige vorm en bestaan ​​uit lagen van afwisselende calcium- en magnesiumionen. Deze kristalstructuur verschilt van de eenvoudige zeshoekige structuur van calciet.
 4. Sedimentaire omgevingen: Dolomiet kan zich vormen in een verscheidenheid aan sedimentaire omgevingen, waaronder mariene, lacustriene (meren) en verdampingsomgevingen. In mariene omgevingen heeft magnesiumrijk zeewater bijvoorbeeld een wisselwerking met kalksteensedimenten, wat leidt tot dolomitisatie. Verdampingsomgevingen, waar waterverdamping mineralen concentreert, kunnen ook de vorming van dolomiet vergemakkelijken.
 5. Dolomietrotssoorten: Het resultaat van dolomitisering is de vorming van dolomietrijke gesteenten. Deze rotsen kunnen dolosteen bevatten, wat het equivalent is van kalksteen, maar voornamelijk uit dolomiet bestaat. Dolostones kunnen qua textuur variëren van fijnkorrelig tot grofkorrelig, en hun kleur kan variëren van lichtgrijs tot verschillende tinten roze, groen of bruin.
 6. Geologische geschiedenis: Het voorkomen van dolomiethoudende gesteenten kan waardevolle inzichten verschaffen in de geologische geschiedenis van een gebied. De aanwezigheid van dolomiet kan bijvoorbeeld duiden op veranderingen in de chemie van de zee in het verleden, zoals verschuivingen in de magnesium- en calciumconcentraties. Deze rotsen kunnen ook de processen weerspiegelen die plaatsvonden tijdens diagenese, wat de transformatie van sedimenten in vast gesteente is.
 7. Regionale variaties: Het voorkomen van dolomiet kan variëren per regio en geologische context. Sommige gebieden hebben uitgebreide dolomietformaties, terwijl het in andere gebieden relatief schaars kan zijn. De omstandigheden die nodig zijn om dolomitisatie te laten plaatsvinden, zoals de beschikbaarheid van magnesiumrijke vloeistoffen, beïnvloeden de distributie ervan.

Samenvattend wordt dolomiet gevormd door het proces van dolomitisering, waarbij magnesiumrijke vloeistoffen in wisselwerking treden met calciumcarbonaatmineralen in sedimentair gesteente, wat leidt tot de vervanging van calcium door magnesium. Dit proces vindt plaats over lange geologische tijdschalen en kan resulteren in de vorming van dolomietrijke gesteenten met verschillende fysische en chemische eigenschappen. Het voorkomen van dolomiet levert waardevolle aanwijzingen op over de geschiedenis van de aarde en de geologische processen die het oppervlak hebben gevormd.

Chemische eigenschappen van dolomiet

Dolomietklonten, verpakkingstype los

Dolomiet is een calciummagnesiumcarbonaatmineraal met de chemische formule CaMg(CO3)2. De chemische eigenschappen vloeien voort uit de samenstelling, die zowel calciumcarbonaat (CaCO3) als magnesiumcarbonaat (MgCO3) omvat. Hier zijn de belangrijkste chemische eigenschappen van dolomiet:

 1. Samenstelling: De chemische formule van dolomiet weerspiegelt de samenstelling ervan, die bestaat uit één calciumatoom (Ca), één magnesiumatoom (Mg) en twee carbonaationen (CO3) in de minerale structuur. De rangschikking van deze atomen geeft aanleiding tot de verschillende eigenschappen van dolomiet.
 2. Vaste oplossing: Dolomiet kan een solide oplossingsreeks vormen met het mineraal ankeriet, dat een ijzerrijk lid is van dezelfde mineraalgroep. In deze vaste oplossing zijn variërende hoeveelheden van ijzer (Fe) kan het magnesium in de dolomietstructuur vervangen.
 3. Kristal structuur: Dolomiet heeft een trigonale kristalstructuur, vergelijkbaar met calciet (een ander veel voorkomend calciumcarbonaatmineraal). De aanwezigheid van magnesium in dolomiet leidt echter tot duidelijke verschillen in het kristalrooster. De kristalstructuur van dolomiet bestaat uit afwisselende lagen calcium- en magnesiumionen, bij elkaar gehouden door carbonaationen.
 4. Dolomitisering: Het proces van dolomitisatie omvat de vervanging van magnesium voor een deel van het calcium in calciumcarbonaatmineralen. Deze ionensubstitutie verandert de eigenschappen van het mineraal en leidt tot de vorming van dolomiet. De mate van dolomitisatie kan de eigenschappen en het uiterlijk van het mineraal beïnvloeden.
 5. oplosbaarheid: Dolomiet is minder oplosbaar in water dan calciet. Terwijl beide mineralen reageren met zwakke zuren waarbij koolstofdioxide vrijkomt (bruisen), is de reactie van dolomiet over het algemeen langzamer vanwege het magnesiumgehalte. Deze eigenschap wordt vaak gebruikt als diagnostische test om onderscheid te maken tussen dolomiet en calciet.
 6. Kleur: De aanwezigheid van sporenelementen en onzuiverheden kan dolomiet een reeks kleuren geven, waaronder wit, grijs, roze, groen en bruin. De specifieke kleuring hangt af van het type en de concentratie van de aanwezige onzuiverheden.
 7. Glans: Dolomiet vertoont typisch een glasachtige tot parelachtige glans op de splijtoppervlakken. Deze glans is het resultaat van de manier waarop licht interageert met de kristaloppervlakken.
 8. Hardheid: Dolomiet heeft een hardheid van ongeveer 3.5 tot 4 op de schaal van Mohs, waardoor het relatief harder is dan de meeste sedimentaire gesteenten, maar nog steeds zachter dan mineralen zoals kwarts.
 9. Soortelijk gewicht: Het soortelijk gewicht van dolomiet varieert afhankelijk van de samenstelling en onzuiverheden, maar ligt over het algemeen tussen 2.8 en 2.9.
 10. Reactiviteit: De reactiviteit van dolomiet met zuren is een onderscheidend kenmerk. Bij blootstelling aan zwakke zuren zoals zoutzuur zal dolomiet reageren en kooldioxidegas vrijgeven, wat resulteert in bruisen. Deze reactie is een nuttige test voor het identificeren van dolomiet in het veld.

Samenvattend worden de chemische eigenschappen van dolomiet bepaald door de samenstelling ervan als een calciummagnesiumcarbonaatmineraal. De kristalstructuur, oplosbaarheid, kleur, glans en andere kenmerken komen voort uit de rangschikking van de atomen en de aanwezigheid van magnesium in het mineraalrooster.

Fysische eigenschappen van dolomiet

SONY DSC

Dolomiet is een mineraal met onderscheidende fysische eigenschappen die voortkomen uit de kristalstructuur en chemische samenstelling. Hier zijn de belangrijkste fysieke eigenschappen van dolomiet:

 1. Kleur: Dolomiet kan een breed scala aan kleuren vertonen, waaronder wit, grijs, roze, groen en bruin. De specifieke kleur is afhankelijk van de aanwezigheid van onzuiverheden en sporenelementen in het mineraal. Verschillende kleuren zijn vaak te wijten aan variaties in het kristalrooster van het mineraal, veroorzaakt door deze onzuiverheden.
 2. Glans: Dolomiet vertoont typisch een glasachtige (glazige) tot parelachtige glans op de splijtoppervlakken. De glans is het resultaat van de manier waarop licht in wisselwerking staat met de gladde oppervlakken van het mineraal, waardoor het een karakteristieke glans krijgt.
 3. Transparantie: Dolomiet is meestal doorschijnend tot ondoorzichtig. Licht kan door dunne delen van het mineraal dringen, maar dikkere stukken zijn meestal ondoorzichtig.
 4. Kristalsysteem: Dolomiet kristalliseert in het trigonale kristalsysteem en vormt rhomboëdrische kristallen. Dit kristalsysteem geeft dolomiet zijn verschillende kristalvormen en symmetrie.
 5. Kristallen gewoonte: Dolomietkristallen vormen vaak rhomboëdrische (ruitvormige) kristallen met platte vlakken en hoeken die op gelijkzijdige driehoeken lijken. Deze kristallen kunnen ook voorkomen in aggregaten of korrelige massa's.
 6. Inkijk: Dolomiet vertoont drie perfecte splijtrichtingen die elkaar kruisen onder hoeken van bijna 60 en 120 graden. Splijtvlakken worden vaak gezien als vlakke oppervlakken op dolomietkristallen.
 7. Hardheid: Dolomiet heeft een Mohs-hardheid van ongeveer 3.5 tot 4, wat betekent dat het relatief zacht is in vergelijking met mineralen zoals kwarts. Het kan worden bekrast met een mes of een koper cent.
 8. Dichtheid: De dichtheid van dolomiet varieert afhankelijk van de samenstelling en onzuiverheden, maar valt over het algemeen binnen het bereik van 2.8 tot 2.9 gram per kubieke centimeter.
 9. Soortelijk gewicht: Het soortelijk gewicht van dolomiet, een maatstaf voor de dichtheid ervan in vergelijking met de dichtheid van water, varieert doorgaans van 2.85 tot 2.95.
 10. Breuk: Dolomiet heeft een conchoïdale tot ongelijkmatige breuk, wat betekent dat het breekt met gebogen of onregelmatige oppervlakken. De aard van de breuk kan variëren, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het mineraalmonster.
 11. Bruisen: Een van de karakteristieke tests voor dolomiet is de reactie ervan met zwakke zuren, zoals zoutzuur. Wanneer dolomiet wordt blootgesteld aan deze zuren, produceert het kooldioxidegas, wat resulteert in bruisen. Deze reactie onderscheidt dolomiet van mineralen zoals calciet.
 12. Streep: De dolomietstreep, de kleur van de poedervorm van het mineraal, is vaak wit. Het kan echter variëren afhankelijk van de onzuiverheden die in het monster aanwezig zijn.

Samenvattend worden de fysieke eigenschappen van dolomiet bepaald door de kristalstructuur, splitsing, hardheid, kleur, glans en andere kenmerken. Deze eigenschappen maken dolomiet gemakkelijk te onderscheiden van andere mineralen en dragen bij aan de verschillende toepassingen ervan in industrieën zoals de bouw, landbouw en productie.

Optische eigenschappen van dolomiet

De optische eigenschappen van dolomiet beschrijven hoe het mineraal interageert met licht en hoe het eruit ziet onder verschillende lichtomstandigheden. Deze eigenschappen zijn belangrijk voor het identificeren en karakteriseren van mineralen in zowel geologische als laboratoriumomgevingen. Hier zijn de belangrijkste optische eigenschappen van dolomiet:

 1. Brekingsindex: Dolomiet heeft een brekingsindex die varieert afhankelijk van de samenstelling en onzuiverheden. De brekingsindex is een maatstaf voor hoeveel licht wordt gebogen of gebroken wanneer het het mineraal binnendringt. De index kan worden gebruikt om de kritische hoek voor totale interne reflectie te berekenen, wat belangrijk is voor het begrijpen van het gedrag van licht in het mineraal.
 2. dubbele breking: Dolomiet vertoont dubbele breking, wat het verschil is tussen de brekingsindices in verschillende kristallografische richtingen. Deze eigenschap zorgt ervoor dat licht zich in twee stralen splitst wanneer het door het mineraal gaat, wat resulteert in interferentiepatronen wanneer bekeken onder een polariserende microscoop.
 3. Pleochroïsme: Pleochroïsme is de eigenschap van sommige mineralen om verschillende kleuren weer te geven wanneer ze vanuit verschillende kristallografische richtingen worden bekeken. In het geval van dolomiet is het pleochroïsme doorgaans zwak en kan het mineraal bij rotatie lichte kleurvariaties vertonen.
 4. Polarisatie: Wanneer dolomiet onder een polariserende microscoop wordt bekeken, kan het vanwege zijn dubbele breking een reeks interferentiekleuren vertonen. Deze kleuren zijn indicatief voor de kristalstructuur en oriëntatie van het mineraal.
 5. uitsterven: Uitsterven verwijst naar het fenomeen waarbij de interferentiekleuren in een mineraal verdwijnen wanneer het onder gekruiste polarisatoren in een microscoop wordt geroteerd. De hoek waaronder dit gebeurt, kan informatie verschaffen over de oriëntatie van de kristallen van het mineraal.
 6. Twinning: Dolomietkristallen kunnen soms twinning vertonen, waarbij twee of meer kristallen samengroeien met een specifieke oriëntatierelatie. Twinning kan resulteren in zich herhalende patronen of symmetrische arrangementen van kristalvlakken, en kan de interferentiekleuren beïnvloeden die worden waargenomen onder een polariserende microscoop.
 7. Transparantie en dekking: Dolomiet is meestal doorschijnend tot ondoorzichtig, wat betekent dat licht door dunne delen van het mineraal kan dringen, maar niet door dikkere delen.
 8. Pleochroïsche halo's: In sommige gevallen kan het radioactieve verval van uranium in het omringende gesteente kunnen pleochroïsche halo's rond mineralen zoals dolomiet ontstaan. Deze halo's zijn het gevolg van de door straling geïnduceerde kleuring van aangrenzend mineraal materiaal.
 9. fluorescentie: Dolomiet vertoont doorgaans geen sterke fluorescentie onder ultraviolet (UV) licht. Sommige dolomietmonsters kunnen echter zwakke fluorescentiereacties vertonen, afhankelijk van hun onzuiverheidsgehalte.

Over het algemeen zijn de optische eigenschappen van dolomiet, zoals dubbele breking, pleochroïsme en interferentiekleuren, waardevolle hulpmiddelen voor de identificatie en karakterisering van mineralen. Deze eigenschappen kunnen, wanneer ze worden waargenomen onder een polariserende microscoop, geologen en onderzoekers helpen inzicht te krijgen in de kristalstructuur, samenstelling en vormingsgeschiedenis van het mineraal.

Belang en gebruik

Dolomiet heeft verschillende belangrijke toepassingen in verschillende industrieën vanwege zijn unieke chemische en fysische eigenschappen. Hier zijn enkele van de belangrijkste toepassingen en betekenis van dolomiet:

 1. Constructie en bouwmaterialen: Dolomiet wordt vaak gebruikt als constructie- en bouwmateriaal. Gemalen dolomiet wordt vaak gebruikt als basismateriaal voor wegen, opritten en paden. Het zorgt voor een stabiele fundering en helpt erosie en zettingen te voorkomen. Dolomietaggregaten worden ook gebruikt bij de productie van beton en asfalt om de sterkte en duurzaamheid van deze materialen te verbeteren.
 2. Magnesiumproductie: Dolomiet is een belangrijke bron van magnesium, een essentieel element dat in een breed scala aan toepassingen wordt gebruikt. Het dient als grondstof bij de productie van magnesiummetaal en legeringen. Dolomiet kan worden gecalcineerd (verwarmd tot hoge temperaturen) om magnesiumoxide (MgO) te extraheren, dat vervolgens in verschillende industriële processen kan worden gebruikt.
 3. Landbouwtoepassingen: Dolomiet wordt in de landbouw gebruikt als bodemverbeteraar om de pH-balans van zure bodems te verbeteren. Het bevat zowel calcium als magnesium, die gunstig zijn voor de plantengroei. Dolomiet kan de zuurgraad van de bodem helpen neutraliseren, de opname van voedingsstoffen bevorderen en de algehele bodemvruchtbaarheid verbeteren.
 4. Meststofadditief: Dolomiet wordt soms gebruikt als additief in meststoffen om als bron van calcium en magnesium te dienen. Deze voedingsstoffen zijn belangrijk voor de gezondheid en groei van planten. Meststoffen op basis van dolomiet zijn vooral nuttig voor gewassen die een hoger magnesiumgehalte nodig hebben, zoals tomaten en paprika's.
 5. Vuurvaste materialen: Het hoge smeltpunt en de weerstand tegen hitte en vuur van Dolomiet maken het geschikt voor gebruik in vuurvaste materialen. Deze materialen worden gebruikt in industriële ovens, ovens en andere toepassingen bij hoge temperaturen waarbij hittebestendigheid cruciaal is.
 6. Keramiek- en glasproductie: Dolomiet wordt gebruikt bij de productie van keramiek en glas als bron van magnesium en calcium. Het kan de eigenschappen van keramische glazuren verbeteren en de duurzaamheid van glasproducten vergroten.
 7. Water behandeling: Dolomiet wordt soms gebruikt in waterzuiveringsprocessen om onzuiverheden uit drinkwater en afvalwater te helpen verwijderen. Het kan helpen bij het verwijderen van zware metalen en zorgt voor alkaliteit om zuur water te neutraliseren.
 8. Metaal smelten: Dolomiet kan worden gebruikt als vloeimiddel bij metaalsmeltprocessen. Het helpt het smeltpunt van de materialen die worden verwerkt te verlagen, wat de efficiëntie van de metaalextractie kan verbeteren.
 9. Afmeting steen: Bepaalde soorten dolomiet met aantrekkelijke kleuren en patronen worden gebruikt als sier- en decoratieve stenen in architectuur en landschapsarchitectuur. Deze stenen worden vaak gepolijst en gebruikt voor werkbladen, vloeren en andere ontwerpelementen voor binnen en buiten.
 10. Geologische en paleontologische studies: Dolomiethoudende rotsen spelen een rol bij het begrijpen van de geologische geschiedenis van de aarde en kunnen waardevolle inzichten verschaffen in de milieuomstandigheden en veranderingen in het verleden. fossielen en sedimentaire structuren in dolomietgesteenten bieden aanwijzingen over oude ecosystemen en vroegere mariene omgevingen.

Over het geheel genomen onderstreept het uiteenlopende scala aan toepassingen van dolomiet het belang ervan in verschillende industrieën, van de bouw en de landbouw tot industriële productie en milieutoepassingen. De eigenschappen als bron van magnesium en calcium, evenals de unieke fysieke kenmerken, maken het tot een veelzijdige en waardevolle minerale hulpbron.

Dolomiet versus kalksteen: verschillen en vergelijkingen

Dolomiet en kalksteen zijn beide carbonaatmineralen die vaak worden aangetroffen in sedimentaire gesteenteformaties. Hoewel ze enkele overeenkomsten delen, hebben ze ook duidelijke verschillen in termen van samenstelling, eigenschappen en vorming. Hier is een vergelijking van dolomiet en kalksteen:

Samenstelling:

 • Dolomiet: Dolomiet is een calciummagnesiumcarbonaatmineraal met de chemische formule CaMg(CO3)2. Het bevat zowel calcium- (Ca) als magnesium- (Mg)-ionen in de kristalstructuur, waardoor het een dubbele carbonaatsamenstelling heeft.
 • Kalksteen: Kalksteen bestaat voornamelijk uit calciumcarbonaat (CaCO3). Het mist de magnesiumcomponent die in dolomiet wordt aangetroffen.

Opleidingen:

 • Dolomiet: Dolomiet ontstaat door het proces van dolomitisering, waarbij magnesiumrijke vloeistoffen in wisselwerking treden met reeds bestaande kalksteen of kalkrijke sedimenten. Magnesiumionen vervangen een deel van de calciumionen in de minerale structuur, wat resulteert in de vorming van dolomiet.
 • Kalksteen: Kalksteen ontstaat door de accumulatie en verstening (verdichting en cementering) van calciumcarbonaatsedimenten. Het kan ontstaan ​​door de opeenhoping van schelpen, koraal fragmenten en andere calciumcarbonaatrijke materialen.

Kristal structuur:

 • Dolomiet: Dolomiet kristalliseert in het trigonale kristalsysteem. De kristalstructuur bestaat uit afwisselende lagen calcium- en magnesiumionen, bij elkaar gehouden door carbonaationen.
 • Kalksteen: Kalksteen kan bestaan ​​uit verschillende kristalvormen van calciumcarbonaat, waaronder calciet (ruitvormige kristallen) en aragoniet (orthombische kristallen).

Hardheid:

 • Dolomiet: Dolomiet heeft een hardheid van ongeveer 3.5 tot 4 op de schaal van Mohs.
 • Kalksteen: De hardheid van kalksteen kan variëren, maar valt over het algemeen binnen het bereik van 3 tot 4 op de schaal van Mohs.

Zure reactie:

 • Dolomiet: Dolomiet reageert met zwakke zuren zoals zoutzuur, waarbij kooldioxidegas vrijkomt onder bruisen, hoewel de reactie over het algemeen langzamer is dan die van calciet.
 • Kalksteen: Kalksteen reageert gemakkelijker met zwakke zuren, zoals zoutzuur, waardoor een krachtiger bruisen ontstaat.

Uiterlijk:

 • Dolomiet: Dolomiet kan een reeks kleuren vertonen, waaronder wit, grijs, roze, groen en bruin, afhankelijk van de onzuiverheden.
 • Kalksteen: Kalksteen is vaak licht van kleur, waarbij tinten wit, crème, beige en grijs veel voorkomen.

Toepassingen:

 • Zowel dolomiet als kalksteen hebben verschillende industriële en commerciële toepassingen, waaronder bouwmaterialen, landbouwsupplementen en productieadditieven. Het magnesiumgehalte van dolomiet maakt het echter bijzonder waardevol als bron van magnesium in verschillende toepassingen.

Samenvattend: hoewel dolomiet en kalksteen beide carbonaatmineralen zijn en vaak samen worden aangetroffen, vertonen ze verschillen in samenstelling, vorming, kristalstructuur, fysische eigenschappen en reactiviteit met zuren. Deze verschillen dragen bij aan hun verschillende rollen in geologische processen en verschillende industriële toepassingen.

Distributie

Dolomiet wordt wereldwijd gedistribueerd en is te vinden in verschillende geologische omgevingen en omgevingen. De verspreiding ervan is nauw verbonden met de processen van dolomitisering en de beschikbaarheid van magnesiumrijke vloeistoffen. Hier zijn enkele opmerkelijke regio's en geologische omgevingen waar dolomiet vaak wordt aangetroffen:

 1. Sedimentaire bekkens: Dolomiet wordt vaak geassocieerd met sedimentaire bekkens, waar het zich vormt in mariene, lacustriene en verdampingsomgevingen. Sedimentaire bekkens over de hele wereld, zowel oud als modern, kunnen dolomiethoudende rotsen bevatten.
 2. Oude zee Deposito: In veel oude mariene omgevingen, zoals die uit het Paleozoïcum en het Mesozoïcum, zijn dolomietrijke formaties bewaard gebleven. Deze oude zeeën bevatten de noodzakelijke voorwaarden voor dolomitisering.
 3. Carbonaatplatforms: Dolomiet wordt vaak aangetroffen in carbonaatplatformomgevingen, waar warme, ondiepe zeeën de ideale omstandigheden bieden voor de accumulatie van carbonaatsedimenten. Deze platforms kunnen variëren van moderne riffen tot oude platforms uit verschillende geologische tijdperken.
 4. Verdampingsomgevingen: In verdampingsbekkens, waar water verdampt en geconcentreerde mineralen achterlaat, kan dolomiet ontstaan ​​in combinatie met andere verdampingsmineralen zoals gips en klipzout.
 5. Hydrothermische aderen: Dolomiet kan ook voorkomen in hydrothermale aderen die worden gevormd door hete, mineraalrijke vloeistoffen die in wisselwerking zijn gekomen met reeds bestaande rotsen.
 6. Berg riemen: In bepaalde berggebieden wordt dolomiet aangetroffen in metamorfe contactzones, waar het ontstaat door de interactie van hete vloeistoffen van opdringerige stollingsgesteenten met carbonaatstenen.
 7. Grotten en karstlandschappen: Dolomiet kan worden geassocieerd met grotten en karstlandschappen, waar ontbindingsprocessen ondergrondse holtes creëren minerale afzettingen.

Opmerkelijke regio's waar dolomiethoudende rotsen worden gevonden zijn onder meer:

 • Dolomieten, Italië: Het Dolomietengebergte in Noord-Italië staat bekend om hun uitgestrekte dolomietrotsformaties, waar het mineraal voor het eerst werd beschreven. Deze bergen maken deel uit van de Zuidelijke Kalkalpen.
 • Middenwesten van de Verenigde Staten: De regio Midwesten van de Verenigde Staten, inclusief delen van de staten Indiana, Ohio en Michigan, bevat aanzienlijke dolomietafzettingen die zijn gewonnen voor bouwmaterialen.
 • Nederland en Belgie Het Iberisch schiereiland, inclusief delen van Spanje, heeft bekende dolomietformaties.
 • China: China is een ander land met uitgebreide dolomietvoorraden, en het mineraal wordt vaak voor verschillende industriële doeleinden gebruikt.
 • Zuid-Afrika: Dolomietformaties zijn te vinden in delen van Zuid-Afrika, vooral in regio's met carbonaatrijke sedimenten.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel dolomiet wijdverbreid is, de verspreiding ervan aanzienlijk kan variëren op basis van de geologische geschiedenis, tektonische activiteit, sedimentaire omgevingen en lokale geologische omstandigheden. Als gevolg hiervan kan dolomiet op verschillende locaties over de hele wereld worden gevonden, wat bijdraagt ​​aan de geologische en economische betekenis ervan.

Referenties

 • Bonewitz, R. (2012). Rotsen en mineralen. 2e druk. Londen: DK Publishing.
 • Handbookofmineralogy.org. (2019). Handboek van Mineralogie. [online] Beschikbaar op: http://www.handbookofmineralogy.org [Geraadpleegd op 4 maart 2019].
 • Mindat.org. (2019). Orpiment: Minerale informatie, gegevens en locaties.. [online] Beschikbaar op: https://www.mindat.org/ [Geraadpleegd. 2019].
 • Smith.edu. (2019). Geowetenschappen | Smit College. [online] Beschikbaar op: https://www.smith.edu/academics/geosciences [Geraadpleegd op 15 maart 2019].