Geofysica is een tak van de aardwetenschappen die principes en technieken uit de natuurkunde gebruikt om de fysieke eigenschappen en processen van de aarde te bestuderen. Het omvat de toepassing van verschillende methoden om de structuur, samenstelling en dynamiek van de ondergrond te onderzoeken. Geofysische methoden zijn essentiële hulpmiddelen om het binnenste van de aarde te begrijpen en te verkennen natuurlijke hulpbronnen.

Definitie van geofysica:

Geofysica is de wetenschappelijke discipline die principes en methoden uit de natuurkunde gebruikt om de structuur, samenstelling en processen van de aarde te bestuderen. Het gaat om het meten en interpreteren van fysieke velden zoals zwaartekracht, magnetisme, seismische golvenen elektromagnetische straling om inzicht te krijgen in de ondergrond en het interieur van de aarde.

Doel en toepassingen:

 1. Ondergrondse verkenning: Geofysica wordt veel gebruikt voor ondergrondse exploratie in industrieën zoals olie en gas, mijnbouw en milieustudies. Door de reactie van de aarde op verschillende fysieke velden te analyseren, kunnen geofysici de kenmerken van de ondergrond afleiden, wat helpt bij de ontdekking van hulpbronnen zoals olie, gas, mineralenen grondwater.
 2. Natuurlijk gevaar Beoordeling: Geofysische methoden spelen een cruciale rol bij het beoordelen en monitoren van natuurlijke gevaren zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, en aardverschuivingen. Door de aardkorst en -mantel te bestuderen kunnen geofysici potentiële risico's identificeren en bijdragen aan de ontwikkeling van systemen voor vroegtijdige waarschuwing.
 3. Milieustudies: Geofysica wordt gebruikt in milieustudies om bodem- en waterverontreiniging te onderzoeken en ondergronds in kaart te brengen aquifersen monitoren veranderingen op het aardoppervlak. Deze informatie is waardevol voor milieueffectrapportages en het beheer van hulpbronnen.
 4. Archeologisch onderzoek: Geofysische methoden worden in de archeologie gebruikt om begraven structuren in kaart te brengen en te analyseren zonder opgraving. Gronddoordringende radarResistiviteitsonderzoeken en magnetische methoden helpen archeologen oude vindplaatsen te lokaliseren en hun lay-out te begrijpen.
 5. Planetaire verkenning: Geofysische methoden zijn niet beperkt tot de aarde. Soortgelijke technieken worden toegepast bij planetaire verkenning om de ondergrond van andere planeten en hemellichamen te bestuderen. Seismometers op Mars zijn bijvoorbeeld gebruikt om marsbevingen te detecteren en de interne structuur van de planeet te begrijpen.

Belang in aardwetenschappen en verkenning:

 1. Het interieur van de aarde begrijpen: Geofysica biedt cruciale informatie over het binnenste van de aarde en helpt wetenschappers de structuur en samenstelling van de korst, mantel en kern te begrijpen. Deze kennis draagt ​​bij aan ons begrip van de geologische evolutie van de aarde.
 2. Verkenning van hulpbronnen: In industrieën zoals olie- en gasexploratie, mijnbouw en Geothermische energieis geofysica onmisbaar voor het lokaliseren en karakteriseren van ondergrondse hulpbronnen. Het vermindert de noodzaak van dure en invasieve boringen door vooraf waardevolle inzichten te verschaffen.
 3. Risicobeoordeling en -beperking: Geofysische methoden dragen bij aan het beoordelen en beperken van natuurlijke gevaren door gegevens te verstrekken over fout lijnen, seismische activiteit en vulkanische structuren. Deze informatie is van cruciaal belang voor de paraatheid bij rampen en voor het beperken van de risico's.
 4. Milieu Controle: Geofysica helpt bij het monitoren van veranderingen in het milieu, waaronder grondwaterbeweging, bodemsamenstelling en ondergrondse verontreiniging. Dit is essentieel voor duurzaam hulpbronnenbeheer en milieubescherming.

Samenvattend is geofysica een veelzijdig en onmisbaar vakgebied dat een cruciale rol speelt bij het bevorderen van ons begrip van de aarde en haar hulpbronnen, en bijdraagt ​​aan verschillende wetenschappelijke, industriële en ecologische toepassingen.

Soorten geofysische methoden

Geofysische methoden kunnen grofweg in twee hoofdgroepen worden onderverdeeld: niet-seismische methoden en seismische methoden. Deze methoden maken gebruik van verschillende fysische principes om de ondergrond te onderzoeken en waardevolle informatie te verschaffen over het binnenste van de aarde. Hier is een overzicht van elke categorie:

Niet-seismische methoden

a. Zwaartekrachtonderzoek:

 • Principe: Zwaartekrachtonderzoeken meet variaties in het zwaartekrachtveld van de aarde, veroorzaakt door variaties in de ondergrondse dichtheid.toepassingen: Gebruikt bij de exploratie van mineralen, het in kaart brengen van de ondergrond en het detecteren van geologische structuren.
b. Magnetisch onderzoek:
 • Principe: Magnetische enquêtes meet variaties in het magnetische veld van de aarde veroorzaakt door magnetische eigenschappen van ondergrondse materialen.toepassingen: Handig bij de exploratie van mineralen, het in kaart brengen van geologische structuren en het lokaliseren van begraven voorwerpen.
c. Onderzoek naar elektrische weerstand:
 • Principe: Meet het vermogen van de ondergrond om elektrische stroom te geleiden en geeft informatie over de samenstelling en het vochtgehalte.toepassingen: Gebruikt in grondwaterstudies, milieuonderzoeken en archeologisch onderzoek.
d. Gronddoordringende radar (GPR):
 • Principe: GPR maakt gebruik van radarpulsen om de ondergrond in beeld te brengen en reflecties van grensvlakken tussen verschillende materialen te detecteren.toepassingen: Vaak gebruikt in archeologie, milieustudies en civiele techniek voor ondergrondse beeldvorming.
e. Elektromagnetische (EM) methoden:
 • Principe: EM-methoden meten de reactie van de ondergrond op geïnduceerde elektromagnetische velden.toepassingen: Toegepast bij de exploratie van mineralen, grondwaterstudies en het in kaart brengen van geleidende structuren.
f. Teledetectie:

 • Principe: Betreft het verzamelen van informatie over het aardoppervlak op afstand met behulp van satelliet- of luchtplatforms.
 • toepassingen: Gebruikt bij geologische kartering, classificatie van landbedekking en milieumonitoring.

Seismische methoden

a. Seismische reflectie:

 • Principe: Hierbij worden seismische golven naar de ondergrond gestuurd en de gereflecteerde golven geanalyseerd om ondergrondse structuren in beeld te brengen.toepassingen: Op grote schaal gebruikt bij olie- en gasexploratie, ondergrondse kartering en technische studies.
b. Seismische breking:
 • Principe: Analyseert de looptijden van seismische golven die worden gebroken op ondergrondse grensvlakken om ondergrondse snelheden en diepte te bepalen.toepassingen: Gebruikt in techniek, grondwaterstudies en ondiep ondergronds onderzoek.
c. Oppervlaktegolfmethoden:
 • Principe: Meet de voortplantingskarakteristieken van oppervlaktegolven die zich langs het aardoppervlak voortbewegen.toepassingen: Gebruikt voor beeldvorming van ondiepe ondergronden, karakterisering van locaties en geotechnische studies.
d. Seismische methoden in het boorgat:
 • Principe: Betreft de inzet van seismische sensoren in boorgaten om ondergrondse informatie met hoge resolutie te verkrijgen.toepassingen: Gebruikt bij de karakterisering van olie- en gasreservoirs, geologische studies en het monitoren van ondergrondse veranderingen.
e. Seismische methoden voor crossholes:

 • Principe: Betreft het inzetten van seismische bronnen en ontvangers in verschillende boorgaten om ondergrondse eigenschappen tussen boorgaten te bestuderen.
 • toepassingen: Vaak gebruikt bij geotechnisch onderzoek en karakterisering van ondergrondse materialen.

Deze geofysische methoden worden vaak in combinatie gebruikt om een ​​uitgebreid inzicht te krijgen in de ondergrondse omstandigheden en geologische structuren in een bepaald gebied. De keuze van de methode hangt af van de specifieke doelstellingen van het onderzoek en de kenmerken van de ondergrondse materialen die worden onderzocht.

Instrumentatie en uitrusting

De instrumentatie en apparatuur die in de geofysica worden gebruikt, variëren afhankelijk van de specifieke geofysische methode die wordt gebruikt. Elke methode vereist gespecialiseerd gereedschap om de fysieke eigenschappen van de ondergrond te meten en vast te leggen. Hier is een overzicht van enkele veel voorkomende geofysische instrumenten en apparatuur:

1. Zwaartekrachtonderzoek:

 • Gravimeter: Meet variaties in zwaartekrachtversnelling. Moderne gravimeters zijn vaak gebaseerd op supergeleidende technologie voor hoge precisie.

2. Magnetisch onderzoek:

 • magnetometer: Meet de sterkte en richting van het magnetische veld van de aarde. Fluxgate- en proton-precessiemagnetometers worden vaak gebruikt.

3. Onderzoek naar elektrische weerstand:

 • Weerstandsmeter: Meet de elektrische weerstand van de ondergrondse materialen. Afhankelijk van de onderzoeksdoelstellingen worden verschillende elektrodeconfiguraties en arrays gebruikt.

4. Grondpenetrerende radar (GPR):

 • GPR-systeem: Bevat een besturingseenheid en antennes die radarpulsen uitzenden en ontvangen. Antennes kunnen in frequentie variëren voor verschillende penetratiedieptes.

5. Elektromagnetische (EM) methoden:

 • EM-ontvanger en zender: EM-instrumenten bestaan ​​uit een zender die een elektromagnetisch veld opwekt en een ontvanger die de respons meet. Voor verschillende toepassingen worden verschillende spoelconfiguraties gebruikt.

6. Seismische reflectie:

 • Seismische bron (Vibroseis, explosief, enz.): Genereert seismische golven die de ondergrond binnendringen.
 • Geofoons: Detecteer grondbewegingen en registreer seismische reflecties. Arrays van geofoons worden gebruikt voor data-acquisitie.

7. Seismische breking:

 • Seismische bron (explosief, hamer, enz.): Produceert seismische golven die breken op ondergrondse grensvlakken.
 • Geofoons: Meet de aankomsttijden en amplitudes van gebroken seismische golven.

8. Oppervlaktegolfmethoden:

 • Versnellingsmeters of geofoons: Meet grondbewegingen veroorzaakt door oppervlaktegolven.

9. Seismische methoden in het boorgat:

 • Seismische sensoren in het boorgat: Ingezet in boorgaten om seismische golven op verschillende diepten te registreren.

10. Seismische methoden voor kruisgaten:

 • Seismische bronnen en ontvangers: Ingezet in verschillende boorgaten voor ondergrondse beeldvorming tussen boorgaten.

11. Teledetectie:

 • Satelliet- of vliegtuiggebaseerde sensoren: Voeg optische, infrarood-, radar- en andere sensoren toe voor het verzamelen van gegevens over het aardoppervlak.

12. Globaal positioneringssysteem (GPS):

 • GPS-ontvangers: Bied nauwkeurige locatie-informatie voor instrumenten op de grond.

13. Systemen voor gegevensverzameling en -verwerking:

 • Dataloggers en recorders: Leg geofysische gegevens vast en bewaar deze tijdens veldonderzoeken.
 • Computers en software: Verwerk en interpreteer geofysische gegevens om ondergrondse modellen te genereren.

14. Hellingsmeters en kantelmeters:

 • Hellingsmeters: Meet de hellingshoek van een boorgat en geef informatie over de stabiliteit van de ondergrond.
 • Tiltmeters: Meet kleine veranderingen in de kanteling, vaak gebruikt voor het monitoren van grondvervorming.

15. Gereedschappen voor het registreren van boorgaten:

 • Verschillende gereedschappen: Gammastraling, weerstand, sonische en andere sensoren zijn bevestigd aan een boorgatgereedschapsreeks voor het loggen van gegevens in boorgaten.

Deze instrumenten en apparatuur zijn een integraal onderdeel van het uitvoeren van geofysische onderzoeken en experimenten, waardoor wetenschappers en ingenieurs gegevens kunnen verzamelen over de ondergrond van de aarde en weloverwogen interpretaties kunnen maken over geologische structuren, de distributie van hulpbronnen en de omgevingsomstandigheden. De vooruitgang van de technologie heeft geleid tot de ontwikkeling van meer geavanceerde en nauwkeurige instrumenten op het gebied van de geofysica.

Gegevensverwerking en interpretatie

Gegevensverwerking en -interpretatie zijn cruciale stappen in de geofysica, omdat ze ruwe veldmetingen omzetten in betekenisvolle informatie over de ondergrond. Het proces omvat het verwerken, filteren, analyseren en modelleren van geofysische gegevens om waardevolle inzichten te verkrijgen. Hier is een overzicht van de typische stappen die betrokken zijn bij gegevensverwerking en interpretatie in de geofysica:

1. Voorverwerking van gegevens:

 • Controle van gegevenskwaliteit: Beoordeel de kwaliteit van de verkregen gegevens, identificeer en corrigeer fouten of afwijkingen.
 • Ruisonderdrukking: Pas filters en correcties toe om ruis en interferentie in de gegevens te minimaliseren.
 • Coördineren van systeemtransformatie: Converteer ruwe gegevens naar een consistent coördinatensysteem voor analyse.

2. Gegevensinversie:

 • Wiskundige inversie: Gebruik wiskundige algoritmen om waargenomen gegevens om te keren en ondergrondse eigenschappen te schatten.
 • Modellering: Gebruik numerieke modellen om ondergrondse omstandigheden te simuleren en te vergelijken met waargenomen gegevens.

3. Snelheidsanalyse (voor seismische methoden):

 • Snelheidsanalyse: Bepaal de snelheid van seismische golven in de ondergrond om dieptebeelden te verbeteren.
 • Migratie: Pas migratie-algoritmen toe om de effecten van snelheidsvariaties te corrigeren en de ondergrondse beeldvorming te verbeteren.

4. Filteren en gladmaken:

 • Frequentiefiltering: Verwijder ongewenste frequenties of verbeter specifieke frequentiebereiken in de gegevens.
 • Ruimtelijke afvlakking: Verminder ruis en markeer coherente patronen door ruimtelijke afvlakkingstechnieken toe te passen.

5. Conversie van tijd en afstand (voor seismische methoden):

 • Tijd-afstand conversie: Converteer reistijden van seismische golven naar diepte-informatie voor interpretatie van ondergrondse structuren.

6. Gegevensintegratie:

 • Integratie van meerdere datasets: Combineer gegevens uit verschillende geofysische methoden of andere bronnen voor een uitgebreide karakterisering van de ondergrond.
 • Gezamenlijke inversie: Keer tegelijkertijd meerdere datasets om om een ​​nauwkeuriger en consistenter ondergronds model te verkrijgen.

7. Attribuutanalyse:

 • Attribuutextractie: Leid aanvullende informatie (attributen) af uit de geofysische gegevens, zoals amplitude, fase of frequentie.
 • Kenmerktoewijzing: Maak kaarten of secties die specifieke kenmerken benadrukken voor interpretatie.

8. Interpretatie:

 • Identificatie van afwijkingen: Herken anomalieën of patronen in de gegevens die kunnen duiden op geologische kenmerken of ondergrondse veranderingen.
 • Correlatie met geologische modellen: Vergelijk geofysische resultaten met bestaande geologische modellen om interpretaties te valideren.

9. 3D-visualisatie:

 • 3D-modellering: Ontwikkel driedimensionale modellen van de ondergrond op basis van de geïnterpreteerde gegevens.
 • Visualisatiehulpmiddelen: Gebruik softwaretools om 3D-modellen te visualiseren en te manipuleren voor een beter begrip.

10. Onzekerheidsanalyse:

 • Kwantificering van onzekerheid: Beoordeel de onzekerheid die verband houdt met de geïnterpreteerde resultaten.
 • Gevoeligheids analyse: Evalueer de gevoeligheid van interpretaties voor veranderingen in invoerparameters of aannames.

11. Rapport genereren:

 • Documentatie: Bereid uitgebreide rapporten voor waarin de stappen, methodologieën en interpretaties van de gegevensverwerking worden gedocumenteerd.
 • Presentatie: Communiceer bevindingen via visuele hulpmiddelen, grafieken en kaarten.

12. Iteratieve aanpak:

 • Iteratieve verfijningen: Het interpretatieproces kan iteratieve verfijning inhouden, waarbij aanpassingen worden gemaakt op basis van feedback en aanvullende gegevens.

Gegevensverwerking en interpretatie in de geofysica vereisen een combinatie van expertise in geologie, natuurkunde en wiskunde. Het is een dynamisch proces waarbij zowel wetenschappelijk oordeel als het gebruik van geavanceerde softwaretools betrokken zijn. Het doel is om nauwkeurige en betekenisvolle informatie over de ondergrond af te leiden voor toepassingen bij de exploratie van hulpbronnen, milieustudies en geologisch onderzoek.