Onderzoek naar elektrische weerstand is een geofysische techniek die wordt gebruikt om de elektrische weerstand onder het oppervlak van bodems te meten rotsen. De methode omvat het injecteren van een elektrische stroom in de grond en het meten van de resulterende spanning. Door te begrijpen hoe materialen de stroom van elektrische stroom weerstaan, kunnen geofysici de samenstelling van de ondergrond afleiden en kenmerken identificeren zoals gesteente, grondwaterstanden en geologische structuren. Deze informatie is van cruciaal belang op verschillende gebieden, waaronder milieustudies, civiele techniek, archeologie en hydrogeologie.

Farzamian, M., Vieira, G., Monteiro Santos, FA, Yaghoobi Tabar, B., Hauck, C., Paz, MC, Bernardo, I., Ramos, M., en de Pablo, MA: Gedetailleerde detectie van actieve laagvries-dooidynamiek met behulp van quasi-continue tomografie met elektrische weerstand (Deception Island, Antarctica), The Cryosphere, 14, 1105–1120, https://doi.org/10.5194/tc-14-1105-2020, 2020.
(A) Overzicht van de CALM-S site en (B) Installatie van A-ERT-bewakingssysteem op de CALM-S-locatie. Elektroden worden in de grond begraven en zijn via ondergrondse kabels verbonden met de weerstandsmeterkast. (C) Weerstandsmeterkast; het 4POINTLIGHT_10W-instrument is aangesloten op een door een zonnepaneel aangedreven batterij en connectoren met meerdere elektroden. (D) Een schematische weergave van de gemeten soortelijke weerstand (pseudo-sectie) op de CALM-S-locatie met behulp van een Wenner-elektrodeconfiguratie.Farzamian, M., Vieira, G., Monteiro Santos, FA, Yaghoobi Tabar, B., Hauck, C., Paz, MC, Bernardo, I., Ramos, M., en de Pablo, MA: Gedetailleerde detectie van de vries-dooidynamiek van actieve lagen met behulp van quasi-continue elektrische weerstandstomografie (Deception Island, Antarctica), The Cryosphere, 14, 1105– 1120, https://doi.org/10.5194/tc-14-1105-2020, 2020.

Het basisprincipe is dat verschillende materialen verschillende elektrische weerstanden hebben. Materialen zoals klei en water hebben bijvoorbeeld doorgaans een lage weerstand, terwijl rotsen en droge gronden een hogere weerstand hebben. Door deze variaties in soortelijke weerstand in kaart te brengen, kunnen geofysici ondergrondse modellen creëren, die helpen bij de karakterisering van geologische structuren en bij het identificeren van potentiële gevaren of hulpbronnen.

Korte geschiedenis en ontwikkeling:

De oorsprong van onderzoeken naar elektrische weerstand gaat terug tot het einde van de 19e eeuw, toen wetenschappers begonnen te experimenteren met de elektrische eigenschappen van materialen. Het duurde echter tot het midden van de 20e eeuw voordat de methode bekendheid kreeg geofysica.

 1. Vroege jaren (eind 19e tot begin 20e eeuw): De basis voor onderzoeken naar de elektrische weerstand werd gelegd door het baanbrekende werk van wetenschappers als Conrad Schlumberger en zijn broer Marcel Schlumberger. In de jaren twintig ontwikkelden ze de Schlumberger-array, een configuratie die nog steeds veel wordt gebruikt in weerstandsonderzoeken. De bijdragen van de gebroeders Schlumberger markeerden het begin van systematische metingen van de elektrische weerstand voor ondergrondse verkenning.
 2. Vooruitgang in het midden van de 20e eeuw: In het midden van de 20e eeuw waren er aanzienlijke vorderingen op het gebied van instrumentatie en methodologieën. De ontwikkeling van meer geavanceerde apparatuur maakte een nauwkeurigere en efficiëntere gegevensverzameling mogelijk. Deze periode was ook getuige van de aanpassing van weerstandsonderzoeken voor verschillende toepassingen, variërend van de exploratie van mineralen tot milieustudies.
 3. Moderne tijd: In de afgelopen decennia hebben technologische ontwikkelingen, waaronder computermodellering en data-inversietechnieken, de nauwkeurigheid en efficiëntie van onderzoeken naar de elektrische weerstand vergroot. Geavanceerde instrumentatie en softwaretools hebben het mogelijk gemaakt om onderzoeken uit te voeren op diverse terreinen en om complexe ondergrondse structuren te interpreteren.

Tegenwoordig zijn onderzoeken naar de elektrische weerstand nog steeds een waardevol hulpmiddel in de geofysica, omdat ze inzicht bieden in ondergrondse omstandigheden die essentieel zijn voor een breed scala aan toepassingen, van milieubeoordelingen tot grondwaterexploratie en geotechnisch onderzoek. Het niet-invasieve karakter van de methode en het vermogen om gedetailleerde ondergrondse informatie te verschaffen, maken het tot een cruciaal onderdeel van moderne geofysische verkennings- en engineeringpraktijken.

Basisprincipes van elektrische weerstand

 1. De wet van Ohm en de toepassing ervan op elektrische weerstand:
 1. Relatie tussen weerstand, geleidbaarheid en temperatuur:
 1. Factoren die de weerstand in geologische materialen beïnvloeden:
  • Porositeit: De aanwezigheid van poriën of lege ruimtes in geologische materialen beïnvloedt hun weerstand. Materialen met een hoge porositeit, zoals sedimenten en bodems, hebben doorgaans een lagere weerstand vanwege de aanwezigheid van vloeistoffen.
  • Water inhoud: De soortelijke weerstand van materialen wordt sterk beïnvloed door de hoeveelheid en het type aanwezige vloeistoffen. Omdat water een goede geleider is, wordt de weerstand van de ondergrond aanzienlijk verminderd. Omgekeerd hebben droge gronden of rotsen doorgaans een hogere weerstand.
  • Minerale samenstelling: Het type en de opstelling van mineralen in geologische materialen impactweerstand. Mineralen met metallische of geleidende eigenschappen dragen bijvoorbeeld bij aan een lagere weerstand, terwijl isolerende mineralen de weerstand verhogen.
  • Temperatuur: Zoals eerder vermeld, kan temperatuur de weerstand beïnvloeden. Het effect kan echter variëren afhankelijk van de specifieke eigenschappen van het materiaal.
  • druk: In sommige gevallen kan hoge druk de soortelijke weerstand beïnvloeden, vooral bij materialen met een hoge porositeit.

Het begrijpen van deze factoren is cruciaal voor het nauwkeurig interpreteren van weerstandsgegevens verkregen uit onderzoeken en voor het maken van weloverwogen beoordelingen over ondergrondse omstandigheden en geologische structuren.

Instrumentatie bij onderzoeken naar elektrische weerstand

Bij onderzoek naar de elektrische weerstand wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde apparatuur om elektrische stroom in de grond te injecteren en het resulterende potentiaalverschil te meten. De belangrijkste componenten van de instrumentatie zijn onder meer:

 1. Power Source:
  • Geeft de elektrische stroom weer die bij het onderzoek wordt gebruikt.
  • Veel voorkomende energiebronnen zijn batterijen of generatoren, afhankelijk van de schaal en duur van het onderzoek.
 2. Huidige injectoren:
  • Elektroden of elektrode-arrays die worden gebruikt om elektrische stroom in de grond te brengen.
  • Deze elektroden worden strategisch op het aardoppervlak geplaatst of in de grond gestoken.
 3. Potentieel meetsysteem:
  • Bestaat uit elektroden of elektrode-arrays die worden gebruikt om het spanningspotentieel te meten dat wordt gecreëerd door de geïnjecteerde stroom.
  • Het potentiaalverschil wordt op verschillende punten gemeten, waardoor de ondergrondse weerstand kan worden berekend.
 4. Data-acquisitie systeem:
  • Verzamelt en registreert de metingen verkregen van potentiële elektroden.
  • Moderne systemen bevatten vaak digitale recorders en computerinterfaces voor efficiënte gegevensverwerking.

Elektrodeconfiguraties en hun toepassingen:

Bij onderzoeken naar de elektrische weerstand worden verschillende elektrodeconfiguraties gebruikt, die elk unieke voordelen bieden voor specifieke geologische omstandigheden. Enkele veel voorkomende configuraties zijn onder meer:

 1. Wenner-array:
  • Configuratie: Vier elektroden gerangschikt in een rechte lijn, met gelijke afstand tussen aangrenzende elektroden.
  • Toepassing: Geschikt voor algemene weerstandsonderzoeken en vaak gebruikt voor eerste ondergrondse onderzoeken.
 2. Schlumberger-array:
  • Configuratie: Twee buitenste stroomelektroden en twee binnenste potentiaalelektroden, met variabele afstand ertussen.
  • Toepassing: Ideaal voor gedetailleerd onderzoek, omdat de variabele afstand een gericht onderzoek van specifieke diepten mogelijk maakt.
 3. Dipool-dipoolarray:
  • Configuratie: Eén paar stroomelektroden en nog een paar potentiaalelektroden, met vaste scheidingsafstanden.
  • Toepassing: Zeer geschikt voor diep ondergronds onderzoek, met goede dieptepenetratie.
 4. Pool-dipoolarray:
  • Configuratie: Eén stroomelektrode en één potentiaalelektrode, met variabele scheidingsafstanden.
  • Toepassing: Wordt gebruikt voor diepe profilering en kan informatie verschaffen over laterale veranderingen in de weerstand.
 5. Verloopreeks:
  • Configuratie: Een reeks potentiële elektroden langs een rechte lijn, met een vaste scheidingsafstand.
  • Toepassing: Handig voor het detecteren van laterale veranderingen in de soortelijke weerstand, waarbij de gevoeligheid voor variaties dichtbij het oppervlak wordt benadrukt.

Huidige en potentiële plaatsing van de elektroden:

 1. Huidige elektroden:
  • Geplaatst in een lijn of langs een profiel, waarbij elektrische stroom in de grond wordt geïnjecteerd.
  • Meestal gepositioneerd aan de uiteinden van de onderzoekslijn.
 2. Potentiële elektroden:
  • Wordt gebruikt om het spanningspotentieel te meten dat wordt gecreëerd door de geïnjecteerde stroom.
  • Geplaatst op verschillende punten langs de onderzoekslijn, waarbij de afstand wordt bepaald door de gekozen elektrodeconfiguratie.
 3. Afstand en diepte:
  • De afstand en diepte tussen de elektroden zijn afhankelijk van de specifieke doelstellingen van het onderzoek.
  • Grotere elektrodescheidingen geven informatie over diepere ondergrondse lagen, terwijl kleinere scheidingen een hogere resolutie bieden voor ondiepe kenmerken.
 4. Meerdere configuraties:
  • Bij een uitgebreid onderzoek kunnen meerdere elektrodeconfiguraties worden gebruikt om aanvullende informatie te verzamelen en het algemene begrip van ondergrondse omstandigheden te verbeteren.

Het begrijpen van de principes van elektrodeconfiguraties en hun toepassingen is essentieel voor het ontwerpen van effectieve onderzoeken naar de elektrische weerstand, afgestemd op de geologische context en onderzoeksdoelstellingen.

Veldprocedures bij onderzoeken naar elektrische weerstand

Planning en voorbereiding:

 1. Doelstellingen definiëren:
  • Geef een duidelijke omschrijving van de doelen en doelstellingen van het weerstandsonderzoek. Dit kan het in kaart brengen van ondergrondse geologische structuren, het lokaliseren van grondwater of het beoordelen van de omgevingsomstandigheden omvatten.
 2. Locatieselectie:
  • Kies het onderzoeksgebied op basis van de doelstellingen en geologische context. Houd rekening met factoren zoals toegankelijkheid, topografie en mogelijke interferentie van nabijgelegen constructies.
 3. Geologische en locatie-informatie:
  • Verzamel bestaande geologische en locatie-informatie om te helpen bij het plannen van onderzoeken. Geologische kaartenboorgatlogboeken en eerdere onderzoeksgegevens kunnen waardevolle inzichten opleveren.
 4. Instrumenten Kalibratie:
  • Kalibreer onderzoeksinstrumenten om nauwkeurige metingen te garanderen. Dit omvat het controleren en aanpassen van de instrumentinstellingen, evenals het verifiëren van de integriteit van de elektroden.
 5. Veiligheidsoverwegingen:
  • Identificeer potentiële veiligheidsrisico's op de onderzoekslocatie en implementeer veiligheidsprotocollen. Dit kan onder meer het besef zijn van hoogspanningskabels, onstabiel terrein of ongunstige weersomstandigheden.

Enquêteontwerp en lay-out:

 1. Elektrodeconfiguratieselectie:
  • Kies de juiste elektrodeconfiguratie(s) op basis van onderzoeksdoelstellingen en geologische omstandigheden. Houd rekening met de diepgang van het onderzoek, de oplossingsvereisten en potentiële uitdagingen.
 2. Raster- of lijnindeling:
  • Bepaal of een raster- of lijnindeling geschikter is voor het onderzoek. Rasterindelingen zijn effectief voor het in kaart brengen van grote gebieden, terwijl lijnindelingen vaak worden gebruikt voor gedetailleerde profilering.
 3. Elektrode-afstand en array-geometrie:
  • Bepaal de elektrodenafstand en de array-geometrie op basis van de gekozen configuratie en de gewenste onderzoeksdiepte. Er kunnen aanpassingen worden gedaan om het onderzoek voor specifieke geologische kenmerken te optimaliseren.
 4. Oriëntatie van de onderzoekslijn:
  • Selecteer de oriëntatie van onderzoekslijnen op basis van de geologische inslag, verwachte structuren of projectvereisten. De oriëntatie kan de detectie van bepaalde geologische kenmerken beïnvloeden.
 5. Meetstations:
  • Identificeer de locaties van meetstations en zorg ervoor dat ze systematisch het hele onderzoeksgebied bestrijken. Voor nauwkeurige gegevensverzameling moeten stations worden gemarkeerd met behulp van palen, vlaggen of GPS-coördinaten.

Technieken voor gegevensverzameling:

 1. Huidige en potentiële plaatsing van de elektroden:
  • Installeer stroomelektroden aan de uiteinden van onderzoekslijnen en potentiële elektroden langs de onderzoekslijnen volgens de gekozen elektrodeconfiguratie.
 2. Huidige injectie:
  • Injecteer een bekende elektrische stroom in de grond via de stroomelektroden. Zorg ervoor dat de stroominjectie stabiel en gecontroleerd is.
 3. Potentiële meting:
  • Meet het spanningspotentieel tussen potentiële elektroden. Registreer gegevens systematisch, volgens de gekozen elektrodeconfiguratie en -afstand.
 4. Gegevensregistratie:
  • Registreer gegevens op elk meetstation met behulp van een datalogger of digitaal registratiesysteem. Documenteer relevante informatie, zoals de afstand tussen de elektroden, instrumentinstellingen en omgevingsomstandigheden.
 5. Enquêtevoortgang:
  • Ga systematisch door de onderzoekslijnen of het raster, waarbij u een consistente afstand tussen de elektroden behoudt en de vooraf bepaalde lay-out volgt.
 6. Kwaliteitscontrole:
  • Implementeer kwaliteitscontrolemaatregelen om eventuele problemen tijdens de gegevensverzameling te identificeren en aan te pakken. Dit kan het controleren op consistent elektrodecontact, het monitoren van de prestaties van het instrument en het aanpakken van mogelijke interferentie omvatten.
 7. Herhaal metingen:
  • In sommige gevallen kan het herhalen van metingen of het gebruik van meerdere configuraties de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de gegevens verbeteren.
 8. Nabewerking:
  • Voer na het verzamelen van veldgegevens de noodzakelijke nabewerkingsstappen uit, inclusief gegevensinversie en interpretatie, om ondergrondse weerstandsmodellen te genereren.

Effectieve planning, zorgvuldig onderzoeksontwerp en nauwgezette technieken voor gegevensverzameling zijn cruciaal voor het verkrijgen van nauwkeurige en betekenisvolle resultaten bij onderzoeken naar elektrische weerstand. Regelmatige controles en het naleven van best practices dragen bij aan het succes van het veldwerk.

Gegevensverwerking en -analyse bij onderzoeken naar elektrische weerstand

Verwerking van ruwe gegevens en kwaliteitscontrole:

 1. Gegevensverificatie:
  • Controleer de verzamelde onbewerkte gegevens op fouten, inconsistenties of afwijkingen. Controleer de juistheid van de elektrodeconfiguraties, de afstand en de instrumentinstellingen.
 2. Geluids verwijdering:
  • Identificeer en filter ruis uit de onbewerkte gegevens. Dit kan het elimineren van uitschieters omvatten, het corrigeren van instrumentdrift of het aanpakken van eventuele interferentie tijdens de gegevensverzameling.
 3. Kalibratiecorrecties:
  • Pas eventuele noodzakelijke kalibratiecorrecties toe om rekening te houden met variaties in de prestaties van het instrument. Dit zorgt ervoor dat de geregistreerde gegevens nauwkeurig ondergrondse weerstandsvariaties weergeven.
 4. Kwaliteitscontrolecontroles:
  • Voer kwaliteitscontroles uit op de verwerkte gegevens om de betrouwbaarheid ervan te garanderen. Dit omvat het beoordelen van de kwaliteit van het elektrodecontact, het beoordelen van de herhaalbaarheid van gegevens en het aanpakken van eventuele problemen die de nauwkeurigheid van de resultaten kunnen beïnvloeden.
 5. Data presentatie:
  • Presenteer de verwerkte gegevens in een duidelijk en georganiseerd formaat, vaak als pseudosecties of profielen, die visueel de verdeling van weerstandswaarden langs onderzoekslijnen of binnen een onderzoeksgebied weergeven.

Inversiemethoden voor ondergrondse weerstandsmodellen:

 1. Inleiding tot inversie:
  • Inversie is het proces waarbij veldgegevens worden omgezet in een ondergronds weerstandsmodel. Het is een iteratieve wiskundige techniek die tot doel heeft het best passende model te vinden dat de waargenomen gegevens verklaart.
 2. Voorwaartse modellering:
  • Creëer een voorwaarts model dat de verwachte weerstandsverdeling simuleert op basis van initiële aannames over de ondergrond. Dit model wordt vervolgens vergeleken met de veldgegevens.
 3. Omgekeerde modellering:
  • Pas de parameters van het voorwaartse model iteratief aan totdat de berekende gegevens zo goed mogelijk overeenkomen met de waargenomen gegevens. Dit omvat het minimaliseren van de discrepantie tussen de waargenomen en berekende gegevens.
 4. regularisatie:
  • Pas regularisatietechnieken toe om het inversieproces te stabiliseren en onrealistische of grillige variaties in het resulterende weerstandsmodel te voorkomen. Veel voorkomende regularisatiemethoden zijn onder meer de regularisatie van Tikhonov.
 5. Keuze van de inversiemethode:
  • Selecteer een geschikte inversiemethode op basis van de aard van het onderzoek, de complexiteit van de ondergrond en de beschikbare rekenbronnen. Veel voorkomende methoden zijn onder meer technieken voor vloeiende of blokvormige inversie.
 6. Resolutie en onzekerheidsbeoordeling:
  • Evalueer de resolutie van de inversieresultaten om inzicht te krijgen in het detailniveau dat op betrouwbare wijze kan worden opgelost in het ondergrondse model. Beoordeel bovendien de onzekerheid die verband houdt met de omgekeerde weerstandswaarden.

Interpretatie van weerstandsmodellen:

 1. Visuele analyse:
  • Visualiseer het weerstandsvermogenmodel met behulp van contourplots, dwarsdoorsneden of 3D-weergaven. Dit helpt bij de identificatie van geologische kenmerken zoals gesteente, grondwaterstanden en ondergrondse structuren.
 2. Vergelijking met geologische informatie:
  • Vergelijk het weerstandsmodel met bestaande geologische informatie om interpretaties te valideren en te verfijnen. Geologische kennis kan helpen bij het correleren van weerstandsvariaties met specifieke geologische eenheden.
 3. Kruisvalidatie:
  • Kruisvalideer het weerstandsmodel door het te vergelijken met onafhankelijke of complementaire gegevens geofysische methoden, indien beschikbaar. Dit helpt de betrouwbaarheid van de resultaten te valideren.
 4. Integratie met andere gegevens:
  • Integreer resistiviteitsmodellen met gegevens van andere geofysische methoden, boorgatinformatie of geologische onderzoeken om een ​​uitgebreider inzicht in de ondergrond te krijgen.
 5. Onzekerheidsanalyse:
  • Evalueer de onzekerheden die verband houden met het weerstandsmodel, rekening houdend met factoren zoals gegevensfouten, inversieparameters en beperkingen van de methode. Dit helpt de betrouwbaarheid van de resultaten te communiceren.
 6. Rapport genereren:
  • Presenteer de uiteindelijke interpretatie in een uitgebreid rapport, inclusief details over het onderzoeksontwerp, de gegevensverwerking, inversieparameters en de belangrijkste bevindingen. Communiceer duidelijk de beperkingen en onzekerheden die verband houden met het weerstandsmodel.

Door deze stappen op het gebied van gegevensverwerking, inversie en interpretatie te volgen, kunnen geofysici betekenisvolle informatie extraheren uit onderzoeken naar elektrische weerstand, wat leidt tot waardevolle inzichten in ondergrondse omstandigheden en geologische structuren.

Toepassingen van onderzoeken naar elektrische weerstand

 1. Milieubeoordelingen van locaties:
  • Identificeer en karakteriseer ondergrondse verontreiniging, zoals percolaatpluimen van stortplaatsen of ondergrondse opslagtanks. Resistiviteitsonderzoeken helpen de omvang en diepte van vervuilde zones af te bakenen.
 2. Grondwateronderzoek:
  • Lokaliseer en breng grondwaterbronnen in kaart door de ondergrondse geologie te beoordelen en te identificeren aquifers. Weerstandsonderzoeken zijn nuttig voor het bepalen van de diepte, dikte en laterale omvang van watervoerende formaties.
 3. Engineering en geotechnisch onderzoek:
  • Evalueer ondergrondse omstandigheden voor bouwprojecten, infrastructuurontwikkeling, en helling stabiliteit beoordelingen. Weerstandsonderzoeken helpen bij het in kaart brengen van variaties in bodem- en gesteente-eigenschappen.
 4. Minerale exploratie:
  • Ertslichamen in kaart brengen en afbakenen minerale afzettingen door variaties in soortelijke weerstand te identificeren die verband houden met verschillende gesteentetypen. Dit is waardevol voor de mijnbouwsector bij het richten van exploratie-inspanningen.
 5. Archeologisch onderzoek:
  • Hulp bij de detectie van begraven structuren, artefacten of archeologische kenmerken door variaties in weerstandsvermogen te identificeren. Resistiviteitsonderzoeken kunnen een belangrijke rol spelen bij niet-invasieve beoordelingen van archeologische vindplaatsen.
 6. Hydrogeologische studies:
  • Beoordeel de distributie en beweging van grondwater in watervoerende lagen, waardoor hydrologische processen beter worden begrepen. Weerstandsonderzoeken dragen bij aan het modelleren van ondergrondse stromingspatronen en het begrijpen van de grondwaterspiegeldynamiek.
 7. Civiele en Milieutechniek:
  • Onderzoeken en karakteriseren van ondergrondse omstandigheden voor civieltechnische projecten, zoals dam constructie, tunnelbouw en funderingsontwerp. Weerstandsonderzoeken geven inzicht in de eigenschappen van bodem en gesteente.
 8. Monitoring en sanering van verontreinigde locaties:
  • Monitor veranderingen in ondergrondse weerstand in de loop van de tijd om de effectiviteit van saneringsinspanningen op vervuilde locaties te beoordelen. Dit is van cruciaal belang voor een duurzaam milieubeheer.
 9. Verkenning van geothermische bronnen:
  • Identificeer en karakteriseer ondergrondse thermische afwijkingen en geothermische reservoirs. Weerstandsonderzoeken dragen bij aan het begrijpen van de verdeling van ondergrondse temperaturen en potentieel Geothermische energie bronnen.
 10. Aardverschuiving en Aardbeving Gevaar vaststellen:
  • Evalueer de stabiliteit van hellingen en beoordeel het risico ervan aardverschuivingen. Weerstandsonderzoeken kunnen ondergrondse structuren detecteren die de hellingsstabiliteit kunnen beïnvloeden, wat bijdraagt ​​aan de gevarenbeoordeling.
 11. Geologische structuren in kaart brengen:
  • Beeld en kaart geologische structuren, fouten en plooien onder het aardoppervlak. Weerstandsonderzoeken zijn behulpzaam bij het begrijpen van de ondergrondse architectuur van geologische formaties.
 12. Watervoorraden monitoren en beheren:
  • Monitor veranderingen in grondwaterstanden en stromingspatronen in de loop van de tijd. Resistiviteitsonderzoeken dragen bij aan het voortdurende beheer van watervoorraden en helpen bij het ontwikkelen van duurzame watervoorzieningsstrategieën.
 13. Infrastructuurplanning en -beheer:
  • Beoordeel ondergrondse omstandigheden voor stadsplanning, transportinfrastructuurprojecten en het onderhoud van bestaande infrastructuur. Resistiviteitsonderzoeken helpen bij het identificeren van potentiële uitdagingen en het onderbouwen van technische beslissingen.
 14. Olie- en gasexploratie:
  • In sommige gevallen worden weerstandsonderzoeken gebruikt in combinatie met andere geofysische methoden voor de exploratie van koolwaterstoffen, waardoor ondergrondse structuren kunnen worden geïdentificeerd die verband houden met potentiële olie- en gasreservoirs.

De veelzijdigheid van onderzoeken naar elektrische weerstand maakt ze tot een waardevol hulpmiddel in verschillende disciplines, omdat het cruciale ondergrondse informatie levert voor weloverwogen besluitvorming op het gebied van milieu-, geologische, technische en archeologische toepassingen.