De seismische methode is een cruciale techniek in geofysica dat een belangrijke rol speelt bij het begrijpen van de ondergrondse structuur van de aarde. Het wordt op grote schaal gebruikt op verschillende gebieden, zoals olie- en gasexploratie, milieustudies, civiele techniek en geologisch onderzoek. Seismische methoden omvatten het gebruik van kunstmatig gegenereerde seismische golven en hun interactie met ondergrondse materialen om gedetailleerde beelden van het binnenste van de aarde te creëren.

De seismische methode
De seismische methode

De seismische methode is een geofysische techniek die gebruik maakt van de voortplanting van seismische golven door de aarde om informatie te verzamelen over de ondergrondse structuur. Seismische golven kunnen op verschillende manieren kunstmatig worden gegenereerd, waaronder het raken van de grond met een zwaar gewicht, het tot ontploffing brengen van explosieven of het gebruik van gespecialiseerde trillingsbronnen. Deze golven reizen door de aarde en worden geregistreerd door sensoren (geofonen of versnellingsmeters) aan het oppervlak of in boorgaten.

De geregistreerde gegevens worden vervolgens verwerkt en geanalyseerd om seismische beelden te creëren, die waardevolle inzichten opleveren in de samenstelling, dichtheid en geometrie van ondergrondse lagen. De seismische methode is gebaseerd op het principe dat seismische golven zich met verschillende snelheden door verschillende soorten golven voortplanten rotsen en geologische formaties.

Belang in geofysica en verkenning:

 1. Ondergrondse beeldvorming: Seismische methoden zijn essentieel voor het maken van gedetailleerde beelden van de ondergrond, waardoor geofysici en geologen de verspreiding van rotsen, sedimenten en andere geologische kenmerken kunnen begrijpen. Deze informatie is van cruciaal belang voor een breed scala aan toepassingen, waaronder de verkenning van hulpbronnen en milieubeoordelingen.
 2. Koolwaterstofonderzoek: In de olie- en gasindustrie zijn seismische onderzoeken van fundamenteel belang voor het lokaliseren van potentiële koolwaterstofreservoirs onder het aardoppervlak. Door de gereflecteerde seismische golven te analyseren, kunnen verkenningsteams structuren identificeren die mogelijk olie en gas bevatten deposito's.
 3. Civiele techniek: Seismische methoden worden in de civiele techniek gebruikt om de geologische omstandigheden van een locatie vóór de bouw te beoordelen. Dit helpt ingenieurs de potentiële risico's te begrijpen die verband houden met aardbevingen en ontwerpconstructies die bestand zijn tegen seismische krachten.
 4. Milieustudies: Seismische technieken worden gebruikt in milieustudies om ondergrondse omstandigheden, inclusief grondwater, te onderzoeken aquifers, bodemeigenschappen en potentiële verontreiniging. Deze informatie is van cruciaal belang voor milieueffectbeoordelingen en herstelprojecten.
 5. Natuurlijk gevaar Beoordeling: Seismische methoden zijn essentieel voor het bestuderen en monitoren van natuurlijke gevaren zoals aardbevingen en vulkanische activiteit. Inzicht in de ondergrondse structuur en fout lijnen helpt bij het beoordelen van seismische risico's en het implementeren van maatregelen om potentiële rampen te beperken.

Samenvattend is de seismische methode een veelzijdig en krachtig hulpmiddel in de geofysica en exploratie, dat waardevolle informatie verschaft over de ondergrond van de aarde voor een breed scala aan toepassingen in verschillende industrieën.

Basisprincipes van seismische methode

Basisprincipes van seismische methode
Basisprincipes van seismische methode

De seismische methode is gebaseerd op de principes van de voortplanting van seismische golven door de ondergrond van de aarde. Deze golven worden kunstmatig gegenereerd en vervolgens geregistreerd om beelden van de ondergrondse structuur te creëren. De basisprincipes van de seismische methode zijn onder meer:

 1. Generatie van seismische golven: Seismische golven worden doorgaans gegenereerd door een gecontroleerde bron, zoals een op de grond gevallen gewicht, explosieven of een gespecialiseerd trillingsapparaat. Het doel is om een ​​verstoring te creëren die golven produceert die de aarde kunnen binnendringen.
 2. Voortplanting van seismische golven: Eenmaal gegenereerd, reizen seismische golven door de aarde, dringen verschillende lagen binnen en reflecteren terug naar het oppervlak op grensvlakken waar er veranderingen zijn in ondergrondse eigenschappen, zoals gesteentetypes of geologische structuren. De twee belangrijkste typen seismische golven zijn compressiegolven (P-golven) en schuifgolven (S-golven), elk met verschillende eigenschappen en snelheden.
 3. Seismische golven opnemen: Seismische golven worden geregistreerd door sensoren die bekend staan ​​als geofoons of versnellingsmeters en die strategisch op het aardoppervlak of in boorgaten zijn geplaatst. Deze sensoren detecteren grondbewegingen die worden veroorzaakt door de seismische golven die door de ondergrond gaan.
 4. Reistijdanalyse: De geregistreerde gegevens, bekend als seismische sporen, worden geanalyseerd om de aankomsttijden van seismische golven bij verschillende ontvangers te bepalen. Door de reistijden te meten en de snelheid van de golven te begrijpen, kunnen geofysici de diepte en eigenschappen van ondergrondse structuren afleiden.
 5. Snelheidsvariatie en gelaagdheid: Seismische golven reizen met verschillende snelheden door verschillende materialen. Deze variatie in snelheid wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende ondergrondse lagen en geologische formaties. De analyse houdt rekening met zowel de verticale als de laterale distributie van materialen.
 6. Reflectie en breking: Reflecties treden op wanneer seismische golven een grens tegenkomen tussen twee lagen met verschillende akoestische eigenschappen. Brekingen treden op wanneer golven van richting veranderen als gevolg van variaties in de ondergrondse snelheid. Zowel reflectie- als refractiegegevens zijn cruciaal voor het construeren van gedetailleerde beelden van de ondergrond.
 7. Gegevensverwerking en beeldvorming: Seismische gegevens ondergaan uitgebreide verwerking om de signaalkwaliteit te verbeteren, ruis te verwijderen en deze om te zetten in een betekenisvolle weergave van de ondergrond. Geavanceerde beeldvormingstechnieken, zoals seismische tomografie en migratie, worden gebruikt om gedetailleerde driedimensionale modellen te creëren.
 8. Interpretatie: Geowetenschappers interpreteren de verwerkte seismische beelden om geologische structuren te identificeren, zoals fouten, plooienen stratigrafische lagen. Deze interpretatie levert waardevolle informatie op voor toepassingen zoals de verkenning van hulpbronnen, milieustudies en geologische kartering.

Door deze basisprincipes toe te passen, stelt de seismische methode geofysici en geologen in staat inzicht te krijgen in de ondergrond van de aarde, waardoor een beter begrip van geologische kenmerken mogelijk wordt en verschillende wetenschappelijke en industriële toepassingen worden ondersteund.

Seismische instrumenten en apparatuur

Seismische kabels en geofoons
Seismische kabels en geofoons

Seismisch onderzoek is afhankelijk van gespecialiseerde instrumenten en apparatuur om seismische golven te genereren, de resulterende gegevens vast te leggen en de ondergrondse structuur te analyseren. Hier volgen de belangrijkste seismische instrumenten en apparatuur die bij de seismische methode worden gebruikt:

 1. Seismische bronnen:
  • Explosieve ladingen: Gecontroleerde explosies, vaak met behulp van dynamiet of andere explosieven, worden gebruikt om krachtige seismische golven te genereren.
  • vibrators: Gespecialiseerde vrachtwagens uitgerust met trillingsapparatuur genereren seismische golven door de grond te laten trillen. Deze worden vaak gebruikt in stedelijke gebieden of ecologisch kwetsbare locaties.
 2. Geofoons:
  • Geofoons zijn sensoren die op het grondoppervlak of in boorgaten worden geplaatst om grondbewegingen te detecteren die worden veroorzaakt door seismische golven.
  • Ze zetten grondtrillingen om in elektrische signalen, die worden geregistreerd voor verdere analyse.
  • Geofoons zijn er in verschillende ontwerpen, inclusief verticale en horizontale componenten, afhankelijk van het type seismische golven dat wordt gemeten.
 3. Versnellingsmeters:
  • Net als geofoons meten versnellingsmeters de grondversnelling tijdens seismische gebeurtenissen.
  • Ze worden vaak gebruikt bij structurele monitoring en kunnen gevoeliger zijn dan traditionele geofoons.
 4. Seismische kabels (spreiding):
  • Seismische sensoren zijn via kabels verbonden met een centrale opname-eenheid.
  • De lay-out van deze sensoren, bekend als de spreiding, bepaalt de geometrie van het seismische onderzoek en beïnvloedt de kwaliteit van de gegevens.
 5. Opnamesystemen:
  • Seismische recorders: Deze elektronische apparaten registreren de signalen van geofoons of versnellingsmeters.
  • Systemen voor gegevensverzameling: Deze systemen verzamelen en bewaren de geregistreerde gegevens voor latere verwerking.
  • Moderne opnamesystemen maken gebruik van digitale technologie, waardoor een efficiëntere gegevensverwerking en -opslag mogelijk is.
 6. Energiebronnen (luchtkanonnen voor maritiem onderzoek):
  • Bij seismisch onderzoek op zee worden vaak luchtkanonnen als energiebron gebruikt.
  • Deze apparaten laten samengeperste lucht vrij in het water, waardoor akoestische onderwatergolven ontstaan ​​die de zeebodem binnendringen en informatie verschaffen over ondergrondse structuren onder de oceaanbodem.
 7. Navigatiesystemen:
  • Nauwkeurige positionering is cruciaal voor seismisch onderzoek, vooral in maritieme omgevingen.
  • GPS (Global Positioning System) en traagheidsnavigatiesystemen zorgen voor nauwkeurige locatiegegevens voor elk geregistreerd seismisch spoor.
 8. Seismische verwerkingssoftware:
  • Gespecialiseerde software wordt gebruikt voor het verwerken en analyseren van seismische gegevens.
  • Verwerkingsstappen omvatten filteren, stapelen, migratie en inversie om de kwaliteit en interpreteerbaarheid van seismische beelden te verbeteren.
 9. Hulpmiddelen voor seismische interpolatie:
  • In sommige gevallen worden interpolatietools gebruikt om de gaten tussen seismische lijnen op te vullen, waardoor een uitgebreider beeld van de ondergrond ontstaat.
 10. Boorapparatuur (voor boorgatseismologie):
  • Bij de seismologie van boorgaten wordt apparatuur zoals booreilanden en boormateriaal gebruikt om boorgaten te creëren voor de plaatsing van geofoons of versnellingsmeters op diepte.

Deze instrumenten en apparatuur werken samen om seismische gegevens te verzamelen en te verwerken, waardoor waardevolle inzichten worden verkregen in de ondergrondse structuur voor toepassingen variërend van olie- en gasexploratie tot milieustudies en geologisch onderzoek.

Seismische gegevensverzameling

Seismische gegevensverzameling is een cruciale stap in de seismische methode, waarbij metingen van seismische sensoren worden verzameld om een ​​gedetailleerd beeld van de ondergrond van de aarde te creëren. Het proces omvat doorgaans de volgende belangrijke stappen:

 1. Enquêteontwerp:
  • Voordat geofysici seismische gegevens verzamelen, ontwerpen ze een onderzoeksplan om de lay-out van seismische bronnen en ontvangers te bepalen.
  • Factoren als de gewenste resolutie, diepgang van het onderzoek en de aard van de ondergrond zijn van invloed op het onderzoeksontwerp.
 2. Inzet van seismische bronnen:
  • Seismische bronnen, of het nu gaat om explosieve ladingen of trillingsapparaten, worden ingezet volgens het onderzoeksontwerp.
  • Explosieve ladingen worden strategisch op de grond of in boorgaten geplaatst, terwijl vibrators op gespecialiseerde vrachtwagens worden gemonteerd.
 3. Verspreidingsconfiguratie:
  • Geofoons of versnellingsmeters worden in een vooraf bepaald patroon geplaatst, ook wel de spreiding genoemd.
  • De spreidingsconfiguratie beïnvloedt de geometrie van het onderzoek en beïnvloedt de kwaliteit van de verkregen gegevens.
 4. Opname-instelling:
  • Seismische sensoren (geofonen of versnellingsmeters) zijn via kabels verbonden met opname-eenheden. De opname-eenheden kunnen over het onderzoeksgebied verspreid zijn.
  • De opnameopstelling is ontworpen om de aankomsttijden en amplitudes van seismische golven op elke sensorlocatie vast te leggen.
 5. Data-acquisitie:
  • Seismische gegevensverzameling omvat het activeren van de seismische bronnen om golven te genereren die zich door de ondergrond voortplanten.
  • De sensoren detecteren de grondbeweging die wordt veroorzaakt door de seismische golven, en de resulterende signalen worden omgezet in elektrische gegevens.
 6. Timing en synchronisatie:
  • Nauwkeurige timing en synchronisatie zijn cruciaal voor nauwkeurige gegevensinterpretatie.
  • Er wordt een hoofdklok gebruikt om ervoor te zorgen dat seismische bronnen en sensoren tegelijkertijd worden geactiveerd, waardoor nauwkeurige metingen van de aankomsttijden van golven mogelijk zijn.
 7. Kwaliteitscontrole:
  • Tijdens de data-acquisitie worden realtime kwaliteitscontrolemaatregelen geïmplementeerd om problemen snel te identificeren en aan te pakken.
  • Dit kan het controleren op sensorstoringen, kabelconnectiviteit en het zorgen voor een juiste bronactivering omvatten.
 8. Navigatie en positionering:
  • Bij landonderzoek worden GPS-systemen gebruikt om seismische bronnen en ontvangers nauwkeurig te positioneren.
  • Bij mariene onderzoeken worden aanvullende navigatiesystemen, zoals traagheidsnavigatie, gebruikt om een ​​nauwkeurige positionering in de dynamische mariene omgeving te garanderen.
 9. Opname en opslag:
  • Seismische recorders of data-acquisitiesystemen verzamelen en bewaren de opgenomen gegevens voor latere verwerking.
  • Moderne systemen maken gebruik van digitale opname, waardoor grote hoeveelheden gegevens efficiënt kunnen worden opgeslagen, opgehaald en geanalyseerd.
 10. Herhaalde onderzoeken (4D seismisch):
  • Bij sommige toepassingen, zoals het monitoren van reservoirs in de olie- en gasindustrie, worden seismische onderzoeken in de loop van de tijd herhaald om veranderingen in de ondergrond waar te nemen (4D-seismisch). Dit geeft inzicht in de reservoirdynamiek.

Na seismische gegevensverzameling ondergaan de opgenomen gegevens een uitgebreide verwerking om de kwaliteit ervan te verbeteren en waardevolle informatie over de ondergrondse structuur te extraheren. Geavanceerde beeldvormingstechnieken worden vervolgens toegepast om gedetailleerde driedimensionale modellen te creëren voor interpretatie en analyse.

Seismische gegevensverwerking

Seismische gegevensverwerking is een cruciale stap in de seismische methode, waarbij verschillende technieken worden toegepast om de kwaliteit, nauwkeurigheid en interpreteerbaarheid van de opgenomen seismische gegevens te verbeteren. Het doel is om gedetailleerde beelden te maken van de ondergrondse structuur voor geologische interpretatie en verkenning. De workflow voor de verwerking van seismische gegevens omvat doorgaans de volgende belangrijke stappen:

 1. Kwaliteitscontrole van veldgegevens:
  • De eerste stap omvat het controleren van de kwaliteit van de gegevens die tijdens het seismisch onderzoek zijn verzameld.
  • Kwaliteitscontrolemaatregelen pakken problemen aan zoals sensorstoringen, kabelproblemen en andere afwijkingen die de nauwkeurigheid van de gegevens kunnen beïnvloeden.
 2. Gegevens voorverwerking:
  • Timingcorrecties: Er worden aanpassingen gedaan om variaties in de timing te corrigeren, zodat seismische gebeurtenissen nauwkeurig worden gesynchroniseerd.
  • Versterkingscorrectie: De geregistreerde seismische sporen kunnen versterkingscorrecties ondergaan om rekening te houden met variaties in de afstanden tussen bron en ontvanger en in de sensorgevoeligheid.
 3. filtering:
  • Er worden verschillende filters op de seismische gegevens toegepast om ongewenste ruis te verwijderen en het relevante signaal te verbeteren.
  • Veelgebruikte filters zijn onder meer banddoorlaatfilters om specifieke frequentiebereiken te isoleren en ruis te elimineren.
 4. Deconvolutie:
  • Deconvolutie is een proces dat tot doel heeft seismische golven te verscherpen en de resolutie te verbeteren.
  • Het is vooral nuttig bij het verwijderen van de effecten van de seismische bron uit de geregistreerde gegevens.
 5. Snelheidsanalyse:
  • Er wordt een snelheidsanalyse uitgevoerd om het ondergrondse snelheidsprofiel te schatten.
  • Verschillende snelheden van seismische golven door verschillende ondergrondse materialen kunnen de geregistreerde seismische gegevens beïnvloeden.
 6. Normale Moveout (NMO)-correctie:
  • NMO-correctie wordt toegepast om de kromming van seismische gebeurtenissen te corrigeren die worden veroorzaakt door variaties in ondergrondse snelheden.
  • Deze correctie helpt gebeurtenissen in de seismische gegevens op één lijn te brengen en een nauwkeurigere weergave van ondergrondse structuren te produceren.
 7. stapelen:
  • Bij stapelen worden meerdere seismische sporen gecombineerd om de signaal-ruisverhouding te verbeteren.
  • Het verbetert de algehele kwaliteit van de seismische gegevens en verhoogt de betrouwbaarheid van ondergrondse beeldvorming.
 8. Migratie:
  • Migratie is een cruciale stap die de vervormingen in de positie van ondergrondse reflecties corrigeert die worden veroorzaakt door de complexe geometrie van de ondergrond van de aarde.
  • Veel voorkomende migratietechnieken zijn onder meer tijdmigratie en dieptemigratie.
 9. Verwerking na stapeling:
  • Na het stapelen kunnen aanvullende verwerkingsstappen worden toegepast om de seismische gegevens verder te verbeteren.
  • Deze stappen kunnen amplitudecorrecties, frequentiebalancering en andere aanpassingen omvatten om de algehele kwaliteit van het seismische beeld te verbeteren.
 10. inversie:
  • Inversietechnieken worden gebruikt om seismische gegevens om te zetten in kwantitatieve eigenschappen van de ondergrond, zoals akoestische impedantie.
  • Deze stap biedt meer gedetailleerde informatie over de samenstelling van de ondergrond en vergemakkelijkt de geologische interpretatie.
 11. Interpretatie:
  • Geowetenschappers interpreteren de verwerkte seismische gegevens om geologische kenmerken te identificeren, waaronder breuken, stratigrafische lagen en potentiële koolwaterstofreservoirs.

Seismische gegevensverwerking is een complex en iteratief proces dat expertise op het gebied van signaalverwerking en geofysica vereist. Geavanceerde algoritmen en computermethoden worden gebruikt om grote hoeveelheden gegevens te verwerken en nauwkeurige beelden met hoge resolutie van de ondergrond van de aarde te produceren. De verwerkte gegevens dienen als een waardevol hulpmiddel voor besluitvorming in verschillende industrieën, waaronder olie- en gasexploratie, milieustudies en geotechnisch onderzoek.

Toepassingen van seismische methode

De seismische methode vindt diverse toepassingen op verschillende wetenschappelijke, industriële en milieugebieden. Enkele van de belangrijkste toepassingen zijn:

 1. Olie- en gasexploratie:
  • Seismisch onderzoek wordt op grote schaal gebruikt in de olie- en gasindustrie om potentiële koolwaterstofreservoirs onder het aardoppervlak te lokaliseren.
  • De methode helpt bij het identificeren van ondergrondse structuren, het in kaart brengen van geologische formaties en het schatten van de omvang en kenmerken van potentiële reservoirs.
 2. Minerale exploratie:
  • Seismische methoden worden gebruikt bij de exploratie van mineralen om de ondergrond te karakteriseren en potentiële ertslichamen te identificeren.
  • De techniek helpt bij het in kaart brengen van geologische structuren, het bepalen van gesteentetypes en het beoordelen van de samenstelling van de aardkorst.
 3. Milieu- en technische studies:
  • Seismisch onderzoek wordt gebruikt voor milieu- en technische toepassingen, waaronder het beoordelen van ondergrondse omstandigheden voor bouwprojecten.
  • De methode helpt bij het evalueren van bodemeigenschappen, het identificeren van potentiële geologische gevaren en het beoordelen van grondwatervoorraden.
 4. Civiele techniek en infrastructuurontwikkeling:
  • Seismische studies zijn cruciaal in de civiele techniek voor het evalueren van de geologische omstandigheden van een locatie vóór de bouw.
  • De methode helpt bij het beoordelen van het seismische risico van een gebied, het ontwerpen van structuren die aardbevingen kunnen weerstaan ​​en het plannen van infrastructuurprojecten.
 5. Verkenning van geothermische bronnen:
  • Seismische methoden worden gebruikt bij de verkenning van geothermische bronnen om ondergrondse structuren te identificeren en het potentieel ervan te beoordelen Geothermische energie extractie.
 6. Grondwateronderzoek:
  • Seismisch onderzoek wordt gebruikt om de ondergrondse omstandigheden te onderzoeken en potentiële grondwaterlagen te lokaliseren.
  • Het begrijpen van de geologische formaties helpt bij duurzaam grondwaterbeheer en hulpbronnenplanning.
 7. Beoordeling van natuurlijke gevaren:
  • Seismische methoden spelen een cruciale rol bij het beoordelen en monitoren van natuurlijke gevaren zoals aardbevingen, aardverschuivingenen vulkanische activiteit.
  • De verzamelde informatie helpt bij het begrijpen van de ondergrondse dynamiek en de potentiële risico's die met deze gevaren gepaard gaan.
 8. Koolstofafvang en -opslag (CCS):
  • Seismisch onderzoek wordt in CCS-projecten gebruikt om de injectie en opslag van kooldioxide in ondergrondse reservoirs te monitoren.
  • De methode helpt de integriteit van opslaglocaties te waarborgen en de kans op lekkage te beoordelen.
 9. Archeologische en culturele erfgoedstudies:
  • Seismische methoden worden toegepast in archeologisch onderzoek om op niet-invasieve wijze ondergrondse structuren te onderzoeken en begraven archeologische kenmerken op te sporen.
  • Dit kan helpen bij het behoud en de documentatie van cultureel erfgoed.
 10. Reservoirbewaking (4D seismisch):
  • In de olie- en gasindustrie worden herhaalde seismische onderzoeken (4D seismisch) uitgevoerd om veranderingen in de reservoireigenschappen in de loop van de tijd te monitoren.
  • Dit helpt bij het optimaliseren van productiestrategieën, het beoordelen van de reservoirprestaties en het identificeren van potentiële productieproblemen.
 11. Tektonische en Aardbeving Onderzoek:
  • Seismische studies dragen bij aan het begrijpen van de tektonische processen, breuksystemen en aardbevingsmechanismen van de aarde.
  • Deze informatie is van cruciaal belang voor seismische gevarenbeoordelingen en voorbereiding op aardbevingen.

De veelzijdigheid van de seismische methode maakt het tot een waardevol instrument in verschillende disciplines, dat essentiële inzichten verschaft in de ondergrond van de aarde voor wetenschappelijk onderzoek, verkenning van hulpbronnen en milieubeheer.