Elektromagnetische methoden in geofysica omvatten het gebruik van elektromagnetische velden om de ondergrondse eigenschappen van de aarde te bestuderen. Deze methoden maken gebruik van de interactie tussen elektromagnetische golven en de elektrische geleidbaarheid, permittiviteit en magnetische gevoeligheid van ondergrondse materialen. De basisprincipes zijn onder meer:

(a) Meetprincipe van de transiënte elektromagnetische methode (TEM) voor toepassingen op water met behulp van een configuratie met één lus, zoals gebruikt in deze studie. (b) Impulsresponsen voor twee gelaagde ondergrondse modellen met verschillende geleidbaarheidswaarden binnen de sedimentlaag op de bodem van het meer. Een flexibele opstelling met één lus voor voorbijgaande elektromagnetische geluidstoepassingen op waterbasis - Wetenschappelijk figuur op ResearchGate. Beschikbaar via: https://www.researchgate.net/figure/a-Measurement-principle-of-the-transient-electromagnetic-method-TEM-for-water-borne_fig1_355197329 [geraadpleegd op 4 december 2023]
(a) Meetprincipe van de transiënte elektromagnetische methode (TEM) voor toepassingen op water met behulp van een configuratie met één lus, zoals gebruikt in deze studie. (b) Impulsresponsen voor twee gelaagde ondergrondse modellen met verschillende geleidbaarheidswaarden binnen de sedimentlaag op de bodem van het meer.
Een flexibele opstelling met één lus voor voorbijgaande elektromagnetische geluidstoepassingen op waterbasis - Wetenschappelijk cijfer op ResearchGate. Beschikbaar via: https://www.researchgate.net/figure/a-Measurement-principle-of-the-transient-electromagnetic-method-TEM-for-water-borne_fig1_355197329 [geraadpleegd op 4 december 2023]
 1. Elektromagnetische inductie: Wanneer een elektromagnetisch veld op de aarde wordt aangelegd, induceert dit elektrische stromen in geleidende materialen. De sterkte en verdeling van deze geïnduceerde stromen geven informatie over de eigenschappen van de ondergrond.
 2. Elektromagnetische golfvoortplanting: Elektromagnetische golven, meestal in de vorm van wisselstromen, worden naar de aarde gestuurd. De respons van de ondergrond, in termen van geïnduceerde stromen en secundaire elektromagnetische velden, wordt vervolgens gemeten om de eigenschappen van de ondergrond af te leiden.
 3. Diëlektrische permittiviteit en magnetische gevoeligheid: De elektrische eigenschappen van materialen, gekenmerkt door diëlektrische permittiviteit en magnetische gevoeligheid, beïnvloeden hoe elektromagnetische golven interageren met de ondergrond. Materialen met een hogere geleidbaarheid of permeabiliteit vertonen verschillende reacties.

Overzicht van toepassingen in de geofysica:

Elektromagnetische methoden vinden uiteenlopende toepassingen in de geofysica en verschaffen waardevolle informatie over de ondergrondse structuur van de aarde. Enkele veel voorkomende toepassingen zijn:

 1. Minerale exploratie: Elektromagnetische methoden worden veel gebruikt bij de exploratie van mineralen om geleidende ertslichamen te detecteren en in kaart te brengen. Verschillend mineralen vertonen verschillende elektromagnetische kenmerken, wat helpt bij de identificatie van de ondergrond deposito's.
 2. Grondwateronderzoek: Het in kaart brengen van het grondwatergehalte en het zoete water aquifers is van cruciaal belang voor het beheer van de watervoorraden. Elektromagnetische methoden helpen bij het identificeren van variaties in de ondergrondse geleidbaarheid die verband houden met verschillende watertypen.
 3. Milieustudies: Elektromagnetische onderzoeken worden gebruikt voor milieuonderzoek, waaronder het in kaart brengen van verontreinigde locaties en het monitoren van grondwaterverontreiniging. De methode kan de omvang en aard van ondergrondse verontreinigingen identificeren.
 4. Olie- en gasexploratie: Bij de zoektocht naar koolwaterstoffen worden elektromagnetische methoden gebruikt om variaties in de ondergrondse geleidbaarheid te detecteren die verband houden met verschillende rotsformaties. Dit helpt bij het afbakenen van potentiële olie- en gasreservoirs.
 5. Engineering en infrastructuurbeoordeling: Elektromagnetische methoden worden gebruikt voor het beoordelen van de ondergrondse omstandigheden vóór bouwprojecten. Dit omvat het identificeren van potentiële gevaren, het in kaart brengen van gesteente en het evalueren van bodemeigenschappen.
 6. Archeologisch onderzoek: Archeologen gebruiken elektromagnetische methoden om begraven structuren en artefacten te lokaliseren. De methode kan helpen archeologische kenmerken af ​​te bakenen zonder dat uitgebreide opgravingen nodig zijn.
 7. Vulkaan Monitoring: Elektromagnetische methoden worden gebruikt om vulkanische activiteit te monitoren door veranderingen in de ondergrondse geleidbaarheid te detecteren. Dit helpt bij het begrijpen van magmabewegingen en uitbarstingsdynamiek.

Samenvattend spelen elektromagnetische methoden in de geofysica een cruciale rol bij het niet-invasieve onderzoek van de ondergrond van de aarde. Het vermogen om variaties in elektrische en magnetische eigenschappen in kaart te brengen, levert waardevolle informatie op verschillende gebieden op, en draagt ​​bij aan de verkenning van hulpbronnen, monitoring van het milieu en de ontwikkeling van infrastructuur.

Elektromagnetische velden en golfvoortplanting

1. Fundamentele concepten van elektromagnetische velden:

 • Maxwells vergelijkingen: James Clerk Maxwell formuleerde een reeks van vier fundamentele vergelijkingen die het gedrag van elektrische en magnetische velden beschrijven. Deze vergelijkingen zijn de wet van Gauss, de wet van Gauss voor magnetisme, de inductiewet van Faraday en de wet van Ampère met de toevoeging van Maxwell.
 • Elektrisch veld (E) en magnetisch veld (B): Dit zijn vectorvelden die de krachten vertegenwoordigen die geladen deeltjes in een elektromagnetisch veld ervaren. Het elektrische veld ontstaat uit geladen deeltjes, terwijl het magnetische veld voortkomt uit bewegende ladingen.
 • Elektromagnetische golven: Veranderingen in elektrische en magnetische velden planten zich door de ruimte voort als elektromagnetische golven. Deze golven kunnen door een vacuüm reizen en hebben een snelheid gelijk aan de lichtsnelheid, aangegeven met 'c' (ongeveer 3 × 10^8 meter per seconde).

2. Golfvergelijkingen en hun oplossingen:

3. Verspreiding en verzwakking van elektromagnetische golven:

 • Spreiding: Dispersie verwijst naar de afhankelijkheid van de snelheid van elektromagnetische golven van hun frequentie. Verschillende materialen vertonen verschillend dispersief gedrag. In dispersieve media is de brekingsindex frequentieafhankelijk, waardoor verschillende frequenties zich met verschillende snelheden voortplanten.
 • verzwakking: Verzwakking verwijst naar de afname van de amplitude van elektromagnetische golven terwijl ze zich door een medium voortplanten. Het is vaak te wijten aan absorptie- en verstrooiingsprocessen in het materiaal. De mate van verzwakking is frequentieafhankelijk en wordt gekenmerkt door de verzwakkingscoëfficiënt van het materiaal.
 • Huid effect: Het skin-effect beschrijft de neiging van elektromagnetische golven om zich bij hogere frequenties nabij het oppervlak van een geleider te concentreren. Dit effect resulteert in een verhoogde verzwakking naarmate de frequentie van de golf toeneemt.

Het begrijpen van de fundamentele concepten van elektromagnetische velden, golfvergelijkingen en de verspreiding en verzwakking van elektromagnetische golven is cruciaal voor verschillende toepassingen, waaronder telecommunicatie, radarsystemen en de interpretatie van geofysische onderzoeksgegevens.

Soorten elektromagnetische methoden

Er zijn verschillende soorten elektromagnetische methoden die in de geofysica worden gebruikt voor ondergrondse verkenning. Deze methoden zijn gebaseerd op de interactie tussen elektromagnetische velden en de ondergrondse materialen van de aarde. Hier zijn enkele veelvoorkomende typen:

 1. Tijddomein elektromagnetische methode (TDEM):
  • Principe: Bij TDEM wordt een voorbijgaand elektromagnetisch veld gegenereerd en wordt het verval van de geïnduceerde elektromagnetische respons gemeten.
  • toepassingen: TDEM wordt veel gebruikt bij de exploratie van mineralen, grondwaterstudies en milieuonderzoek.
 2. Frequentiedomein elektromagnetische methode (FDEM):
  • Principe: FDEM omvat het meten van de reactie van de aarde op een continu elektromagnetisch signaal op verschillende frequenties.
  • toepassingen: Het wordt gebruikt in soortgelijke toepassingen als TDEM, zoals de exploratie van mineralen, grondwaterstudies en milieuonderzoeken.
 3. Magnetotellurische systemen (MT):
  • Principe: MT meet natuurlijk voorkomende variaties in het elektromagnetische veld van de aarde, veroorzaakt door door de zon geïnduceerde stromingen in de ionosfeer en magnetosfeer.
  • toepassingen: MT wordt gebruikt voor onderzoek naar diepe aardkorst en bovenmantel, inclusief het in kaart brengen van structuren die verband houden met minerale hulpbronnen en tektonische kenmerken.
 4. Grondpenetrerende radar (GPR):
  • Principe: GPR maakt gebruik van hoogfrequente radarpulsen om de ondergrond in beeld te brengen op basis van de reflectie van elektromagnetische golven aan materiaalgrenzen.
  • toepassingen: GPR wordt vaak gebruikt voor archeologisch onderzoek, infrastructuurbeoordelingen en het in kaart brengen van ondiepe ondergrond.
 5. Elektromagnetische inductie (EMI):
  • Principe: EMI omvat het meten van de elektromagnetische respons op geïnduceerde stromen in de ondergrondse materialen.
  • toepassingen: EMI wordt gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder metaaldetectie, milieustudies en het in kaart brengen van bodemeigenschappen.
 6. Transiënt elektromagnetisch (TEM):
  • Principe: TEM omvat de transmissie van een voorbijgaande elektromagnetische puls, en de respons wordt gemeten om ondergrondse eigenschappen af ​​te leiden.
  • toepassingen: TEM wordt vaak gebruikt bij de exploratie van mineralen en milieustudies, met name voor het in kaart brengen van geleidende structuren.
 7. Elektromagnetisch in de lucht (AEM):
  • Principe: AEM omvat de inzet van elektromagnetische sensoren in vliegtuigen om de reactie van de aarde op elektromagnetische velden te meten.
  • toepassingen: AEM wordt gebruikt voor grootschalige geologische kartering, minerale exploratie en milieuonderzoek over uitgestrekte gebieden.
 8. Elektromagnetische methoden voor boorgaten:
  • Principe: Elektromagnetische sensoren worden in boorgaten neergelaten om de ondergrondse elektromagnetische eigenschappen op diepte te meten.
  • toepassingen: Elektromagnetische boorgatmethoden worden gebruikt bij de exploratie van mineralen, grondwaterstudies en karakterisering van olie- en gasreservoirs.

Elk type elektromagnetische methode heeft zijn voordelen en beperkingen, en de keuze van de methode hangt af van de specifieke doelen van het geofysische onderzoek en de kenmerken van de ondergrondse materialen die worden bestudeerd. Het integreren van meerdere elektromagnetische methoden of het combineren ervan met andere geofysische technieken levert vaak een uitgebreider inzicht op in ondergrondse structuren en eigenschappen.

Instrumentatie en meettechnieken

De instrumentatie en meettechnieken die worden gebruikt in de elektromagnetische geofysica spelen een cruciale rol bij het verkrijgen van nauwkeurige en betekenisvolle gegevens over de ondergrond van de aarde. Hier is een overzicht van veelgebruikte instrumenten en technieken die worden gebruikt bij elektromagnetische onderzoeken:

 1. Elektromagnetische inductie-instrumenten:
  • Inductieve spoelsystemen: Deze instrumenten bestaan ​​doorgaans uit zender- en ontvangerspoelen. De zendspoel induceert stromen in de ondergrond en de ontvangstspoel meet de secundaire elektromagnetische respons.
  • Slingram-systemen: Slingram-instrumenten maken gebruik van een bewegende zender-ontvangerspoelconfiguratie om variaties in de ondergrondse geleidbaarheid te detecteren. De oriëntatie en scheiding van de spoel beïnvloeden de gevoeligheid voor verschillende diepten.
 2. Tijddomein elektromagnetische (TDEM) instrumenten:
  • Zendereenheden: TDEM-instrumenten maken gebruik van krachtige pulszenders die voorbijgaande elektromagnetische velden genereren. Het tijdsverval van de geïnduceerde elektromagnetische respons wordt gemeten.
  • Ontvangers: Gevoelige ontvangers vangen de elektromagnetische respons in de loop van de tijd op. Gegevens worden voor verschillende tijdsintervallen geregistreerd om de ondergrond op verschillende diepten te analyseren.
 3. Frequentiedomein elektromagnetische (FDEM) instrumenten:
  • Zenders en ontvangers: FDEM-instrumenten gebruiken wisselstroom op verschillende frequenties om de frequentieafhankelijke respons van de ondergrond te bestuderen. Zenders genereren het signaal en ontvangers meten de amplitude en fase van de respons.
  • Multifrequentiesystemen: Moderne FDEM-instrumenten gebruiken vaak meerdere frequenties tegelijkertijd om een ​​breder scala aan ondergrondse informatie te verkrijgen.
 4. Grondpenetrerende radar (GPR):
  • antennes: GPR-instrumenten gebruiken antennes om radarpulsen te verzenden en te ontvangen. De keuze van de antennefrequentie beïnvloedt de diepte en resolutie van het onderzoek.
  • Besturingseenheid: GPR-systemen omvatten een besturingseenheid die de data-acquisitie, signaalverwerking en weergave van ondergrondse beelden beheert.
 5. Magnetotellurische (MT) instrumenten:
  • Magnetische veldsensoren: MT-instrumenten omvatten magnetometers om de variaties in het magnetische veld van de aarde te meten die worden veroorzaakt door geïnduceerde stromen.
  • Elektrische veldsensoren: Elektrische veldsensoren worden gebruikt om de elektrische potentiaalverschillen te meten die voortvloeien uit ondergrondse geleidbaarheidsvariaties.
 6. Elektromagnetische (AEM) systemen in de lucht:
  • Spoelen of antennes: AEM-instrumenten die in vliegtuigen zijn geïnstalleerd, gebruiken vaak zenderspoelen of antennes om elektromagnetische velden te genereren, en ontvangerspoelen of antennes om de reactie van de aarde te meten.
  • GPS- en navigatiesystemen: Nauwkeurige positioneringssystemen, zoals GPS, zijn geïntegreerd om nauwkeurige ruimtelijke informatie te garanderen tijdens onderzoeken vanuit de lucht.
 7. Elektromagnetische instrumenten in boorgaten:
  • Sonde of sonde: Instrumenten voor elektromagnetische onderzoeken in boorgaten bestaan ​​uit een sonde of sonde die in een boorgat wordt neergelaten. De sonde bevat doorgaans zender- en ontvangerspoelen om ondergrondse elektromagnetische eigenschappen op diepte te meten.
 8. Gegevensverwerking en inversietechnieken:
  • Computationele software: Er wordt krachtige computersoftware gebruikt voor het verwerken van ruwe gegevens, het modelleren van ondergrondse eigenschappen en het omkeren van de gegevens om ondergrondse modellen te genereren.
  • Omgekeerde modellering: Inverse modelleringstechnieken worden gebruikt om de gemeten gegevens te interpreteren en ondergrondse eigenschappen af ​​te leiden, zoals geleidbaarheid en permittiviteit.

De integratie van geavanceerde sensoren, GPS-technologie en computermethoden heeft de efficiëntie en nauwkeurigheid van elektromagnetische geofysische onderzoeken aanzienlijk verbeterd. Onderzoekers en geofysici passen instrumenten vaak aan op basis van de specifieke doelen en uitdagingen van het onderzoeksgebied. Bovendien dragen ontwikkelingen in gegevensverwerkingstechnieken bij aan een betere interpretatie en modellering van ondergrondse structuren.

Basisprincipes van elektromagnetische inductie

Elektromagnetische inductie is een fundamenteel principe in de natuurkunde, ontdekt door Michael Faraday in het begin van de 19e eeuw. Het beschrijft het proces waarbij een veranderend magnetisch veld een elektromotorische kracht (EMF) of spanning in een geleider induceert. De basisprincipes van elektromagnetische inductie zijn samengevat in de wet van Faraday en de wet van Lenz:

 • De wet van Faraday van elektromagnetische inductie:
 • De wet van Lenz:
  • Uitspraak: De richting van de geïnduceerde stroom is zodanig dat deze de verandering in de magnetische flux die deze veroorzaakte, tegenwerkt.
  • Uitleg: De wet van Lenz zorgt ervoor dat de geïnduceerde stroom een ​​magnetisch veld creëert dat de oorspronkelijke verandering in de magnetische flux tegenwerkt. Dit besparingsprincipe voorkomt perpetuum mobile-machines en zorgt voor energiebesparing.
 • Magnetische flux (ΦΦ):
 • Geïnduceerde EMF en stroom:
  • Richting van geïnduceerde EMF: De richting van de geïnduceerde EMF wordt bepaald door de richting van de verandering in de magnetische flux.
  • Richting van geïnduceerde stroom: Volgens de wet van Lenz vloeit de geïnduceerde stroom in een richting die de verandering in de magnetische flux tegenwerkt.
 • Wederzijdse inductie:
  • Definitie: Wederzijdse inductie vindt plaats wanneer de verandering in stroom in één spoel een EMF induceert in een aangrenzende spoel.
  • Toepassing: Wederzijdse inductie is het principe achter de werking van transformatoren, waarbij veranderende stroom in één spoel een spanning induceert in een nabijgelegen spoel.
 • Zelfinductie:
  • Definitie: Zelfinductie is het fenomeen waarbij een veranderende stroom in een spoel een EMF in dezelfde spoel induceert.
  • Toepassing: Zelfinductie is belangrijk bij de werking van inductoren in elektrische circuits.

Samenvattend is elektromagnetische inductie een fundamenteel proces dat verklaart hoe een veranderend magnetisch veld een elektromotorische kracht en vervolgens een elektrische stroom in een geleider kan induceren. Deze principes staan ​​centraal in de werking van veel elektrische apparaten, waaronder generatoren, transformatoren en inductoren.

Toepassingen bij de exploratie van mineralen

Elektromagnetische methoden zijn waardevolle hulpmiddelen gebleken bij de exploratie van mineralen, omdat ze essentiële informatie verschaffen over de samenstelling van de ondergrond en geologische structuren. Hier zijn verschillende toepassingen van elektromagnetische methoden bij de exploratie van mineralen:

 1. Identificatie van geleidende ertslichamen:
  • Elektromagnetische onderzoeken zijn bijzonder effectief bij het identificeren van geleidende mineralen of ertslichamen. Geleidende materialen, zoals sulfiden, vertonen verschillende elektromagnetische reacties die kunnen worden gedetecteerd en in kaart gebracht.
 2. Geologische structuren in kaart brengen:
  • Elektromagnetische methoden helpen bij het in kaart brengen van ondergrondse geologische structuren, foutenen breuken. Variaties in geleidbaarheid en weerstand bieden inzicht in de verspreiding van verschillende gesteentesoorten en -structuren.
 3. Diepteprofilering van Ertsafzettingen:
  • Tijddomein elektromagnetische (TDEM) en frequentiedomein elektromagnetische (FDEM) onderzoeken kunnen worden gebruikt voor diepteprofilering van ertsafzettingen. Door de respons op verschillende diepten te analyseren, kunnen geofysici de diepte en geometrie van de mineralisatie schatten.
 4. Onderzoek naar basismetalen en edele metalen:
  • Elektromagnetische methoden worden vaak gebruikt bij het zoeken naar onedele metalen (bijv. koper, zink) en edele metalen (bijv. goud, Zilver). Geleidende sulfidemineralen geassocieerd met deze afzettingen vertonen detecteerbare elektromagnetische kenmerken.
 5. Afbakening van enorme sulfideafzettingen:
  • Enorme sulfideafzettingen bevatten vaak hoge concentraties geleidende mineralen. Elektromagnetische onderzoeken, vooral die waarbij gebruik wordt gemaakt van systemen op de grond of in de lucht, helpen de omvang en de geometrie van deze afzettingen af ​​te bakenen.
 6. Detectie van begraven mineralisatie:
  • Elektromagnetische methoden zijn nuttig voor het detecteren van ondergrondse mineralisatie die aan de oppervlakte misschien niet zichtbaar is. Het vermogen om afdekmaterialen te penetreren maakt deze methoden waardevol in gebieden met aanzienlijke overbelasting.
 7. Mapping Wijziging zones:
  • Wijzigingszones geassocieerd met minerale afzettingen vertonen vaak veranderingen in elektrische eigenschappen. Elektromagnetische onderzoeken kunnen helpen deze veranderingszones in kaart te brengen en aanvullende informatie te verschaffen voor de exploratie van mineralen.
 8. Geïntegreerde geofysische onderzoeken:
  • Elektromagnetische methoden worden vaak geïntegreerd met andere geofysische technieken, zoals zwaartekracht-, magnetische en seismische onderzoeken, om een ​​beter inzicht te krijgen in de ondergrondse geologie en potentiële minerale afzettingen.
 9. Beoordeling van minerale hulpbronnen:
  • Door elektromagnetische gegevens te combineren met geologische en geochemische informatie kunnen de beoordelingen van minerale hulpbronnen nauwkeuriger zijn. Dit helpt bij het schatten van de omvang, kwaliteit en economische levensvatbaarheid van potentiële minerale afzettingen.
 10. Monitoring van veranderingen in ertslichamen:
  • Elektromagnetische onderzoeken kunnen worden gebruikt voor het monitoren van veranderingen in ertslichamen in de loop van de tijd. Dit is vooral waardevol in operationele mijnbouwscenario's waarbij voortdurende verkenning en karakterisering van minerale afzettingen essentieel zijn.

De veelzijdigheid van elektromagnetische methoden bij de exploratie van mineralen ligt in hun vermogen om subtiele variaties in de ondergrondse geleidbaarheid, geassocieerd met verschillende mineralen, te detecteren. Het niet-invasieve karakter van deze onderzoeken maakt efficiënte en kosteneffectieve verkenning van grote gebieden mogelijk, wat bijdraagt ​​aan de succesvolle identificatie en evaluatie van minerale hulpbronnen.

Milieu- en technische toepassingen

Elektromagnetische methoden vinden uiteenlopende toepassingen in milieu- en technische studies, en leveren waardevolle informatie op over ondergrondse eigenschappen en omstandigheden. Hier zijn enkele belangrijke toepassingen in deze domeinen:

Milieutoepassingen:

 1. In kaart brengen van verontreinigende pluimen:
  • Elektromagnetische onderzoeken helpen bij het in kaart brengen van de omvang en verspreiding van ondergrondse verontreinigende pluimen. Variaties in de geleidbaarheid van de bodem kunnen wijzen op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen, waardoor inspanningen voor milieusanering worden vergemakkelijkt.
 2. Grondwateronderzoek en monitoring:
  • Elektromagnetische methoden worden op grote schaal gebruikt om grondwatervoorraden te onderzoeken en te monitoren. Veranderingen in de geleidbaarheid van de ondergrond kunnen variaties in het watergehalte aangeven, waardoor aquifers kunnen worden geïdentificeerd en veranderingen in de waterkwaliteit kunnen worden gevolgd.
 3. Karakterisering van stortplaatsen:
  • Elektromagnetische onderzoeken worden gebruikt om stortplaatsen te karakteriseren, waarbij de verspreiding van afvalmaterialen en potentiële percolaatroutes worden geïdentificeerd. Deze informatie is van cruciaal belang voor het beoordelen van milieurisico's en het plannen van herstelstrategieën.
 4. Detectie van infrastructuurlekken:
  • Elektromagnetische methoden kunnen worden gebruikt om lekken in ondergrondse infrastructuur zoals pijpleidingen op te sporen. Variaties in de geleidbaarheid van de bodem, veroorzaakt door vochtveranderingen als gevolg van lekkages, kunnen worden geïdentificeerd, wat helpt bij preventief onderhoud.
 5. Bodemvochtmonitoring:
  • Elektromagnetische onderzoeken bieden een niet-invasieve manier om het bodemvochtgehalte te monitoren. Deze informatie is waardevol voor de landbouw, landbeheer en het begrijpen van hydrologische processen.
 6. Identificatie van ondergrondse opslagtanks (UST's):
  • Er worden elektromagnetische methoden gebruikt om ondergrondse opslagtanks te lokaliseren en te beoordelen, inclusief hun grootte, vorm en potentiële lekkage. Dit is belangrijk voor de beoordeling van de milieurisico's en de naleving van de regelgeving.
 7. Karst-functies in kaart brengen:
  • Elektromagnetische onderzoeken kunnen helpen bij het in kaart brengen van ondergrondse kenmerken, zoals grotten en holtes in karstlandschappen. Het begrijpen van de geometrie van deze kenmerken is essentieel voor het beheer van watervoorraden en infrastructuur.
 8. Beoordeling van kust- en mariene omgevingen:
  • Elektromagnetische onderzoeken vanuit de lucht en op zee worden gebruikt om de ondergrond in kust- en mariene omgevingen te bestuderen. Deze onderzoeken kunnen informatie verschaffen over de dikte van het sediment, variaties in het zoutgehalte en mogelijke vervuiling.

Technische toepassingen:

 1. Karakterisering van de locatie voor de bouw:
  • Elektromagnetische methoden worden gebruikt voor de karakterisering van locaties vóór bouwprojecten. Dit omvat het in kaart brengen van ondergrondse bodemeigenschappen, het identificeren van potentiële gevaren en het beoordelen van de toestand van de fundering.
 2. Tunnel en detectie van ondergrondse holtes:
  • Elektromagnetische onderzoeken kunnen worden gebruikt om ondergrondse tunnels en holtes te detecteren en in kaart te brengen. Deze informatie is cruciaal voor infrastructuurprojecten en kan potentiële gevaren tijdens de bouw voorkomen.
 3. Monitoring van structurele gezondheid:
  • Elektromagnetische technieken worden gebruikt om de structurele gezondheid van infrastructuur zoals bruggen en dammen te monitoren. Veranderingen in materiaaleigenschappen, inclusief geleidbaarheid, kunnen wijzen op mogelijke problemen of verslechtering.
 4. In kaart brengen van gesteente en ondergrondse geologie:
  • Elektromagnetische onderzoeken dragen bij aan het in kaart brengen van de ondergrondse geologie en het identificeren van gesteentestructuren. Deze informatie is essentieel voor infrastructuurprojecten, inclusief het ontwerpen van tunnels en funderingen.
 5. In kaart brengen en detecteren van nutsvoorzieningen:
  • Elektromagnetische onderzoeken helpen bij het in kaart brengen en detecteren van ondergrondse nutsvoorzieningen zoals leidingen en kabels. Dit is van cruciaal belang om schade tijdens graaf- en bouwwerkzaamheden te voorkomen.
 6. Geotechnisch onderzoek:
  • Elektromagnetische methoden worden gebruikt voor geotechnisch onderzoek om bodemeigenschappen, vochtgehalte en variaties in ondergrondse omstandigheden te beoordelen. Deze informatie is van cruciaal belang voor het technisch ontwerp en de bouwplanning.

Het niet-invasieve en kosteneffectieve karakter van elektromagnetische methoden maakt ze tot waardevolle hulpmiddelen in milieu- en technische toepassingen, waardoor ze kritische inzichten verschaffen in ondergrondse omstandigheden en weloverwogen besluitvorming mogelijk maken.

Verzameling en verwerking van veldgegevens

Het verzamelen en verwerken van veldgegevens zijn cruciale componenten van elk geofysisch onderzoek, inclusief elektromagnetische onderzoeken. Goed uitgevoerd veldwerk zorgt voor de verwerving van nauwkeurige en betrouwbare gegevens, terwijl effectieve verwerkingstechnieken geofysici in staat stellen de verzamelde informatie te interpreteren en analyseren. Hier is een overzicht van de stappen voor het verzamelen en verwerken van veldgegevens bij elektromagnetische onderzoeken:

Verzameling van veldgegevens:

 1. Enquêteontwerp:
  • Doeldefinitie: Definieer duidelijk de doelstellingen van het onderzoek, zoals de exploratie van mineralen, milieubeoordeling of technisch onderzoek.
  • Selectie van onderzoeksgebied: Kies het onderzoeksgebied op basis van geologische overwegingen, projectdoelen en logistieke beperkingen.
 2. Instrumentimplementatie:
  • Selecteer geschikte instrumenten: Kies elektromagnetische instrumenten op basis van de onderzoeksdoelstellingen, de diepte van het onderzoek en het verwachte geleidbaarheidscontrast in de ondergrond.
  • Kalibratie: Kalibreer instrumenten om nauwkeurige metingen te garanderen. Dit omvat het aanpassen voor variaties in de sensorrespons en omgevingsomstandigheden.
 3. Enquêteconfiguratie:
  • Rasterontwerp: Leg een raster- of lijnconfiguratie op voor een systematische dekking van het onderzoeksgebied.
  • Stationsafstand: Bepaal de afstand tussen onderzoeksstations op basis van de gewenste resolutie en de verwachte ondergrondse kenmerken.
 4. Data-acquisitie:
  • Zender- en ontvangerconfiguratie: Configureer zender- en ontvangersystemen op basis van de gekozen elektromagnetische methode (TDEM, FDEM, etc.).
  • Gegevensregistratie: Registreer metingen systematisch op elk station en leg relevante informatie vast, zoals de scheiding tussen zender en ontvanger, timing en amplitude van de elektromagnetische respons.
 5. Kwaliteitscontrole:
  • Realtime bewaking: Implementeer realtime kwaliteitscontroles tijdens het verzamelen van gegevens om problemen snel te identificeren en te verhelpen.
  • Veldcontroles: Voer periodieke veldcontroles uit om de goede werking van de instrumenten en de consistentie van de gegevens te garanderen.
 6. Omgevingscorrecties:
  • Temperatuur- en drukcorrecties: Houd rekening met variaties in temperatuur en atmosferische druk die elektromagnetische metingen kunnen beïnvloeden.
  • Instrumentafwijking: Corrigeer voor elke instrumentdrift die tijdens de meting kan optreden.

Verwerking van veldgegevens:

 1. Voorverwerking van gegevens:
  • Geluids verwijdering: Pas filters of algoritmen toe om ruis uit de verkregen gegevens te verwijderen.
  • Basislijncorrectie: Corrigeer voor basislijnverschuivingen of trends in de gegevens.
 2. Beoordeling van gegevenskwaliteit:
  • Kwaliteitscontrolecontroles: Controleer gegevens op afwijkingen of onregelmatigheden. Los eventuele problemen op die verband houden met uitschieters of instrumentstoringen.
  • Gegevensnormalisatie: Normaliseer gegevens om consistente vergelijkingen binnen het onderzoeksgebied te garanderen.
 3. Inversie en modellering:
  • Inversie-algoritmen: Pas inversie-algoritmen toe om veldgegevens om te zetten in ondergrondse modellen. Dit omvat het oplossen van wiskundige vergelijkingen om de verdeling van ondergrondse eigenschappen te schatten.
  • Modelvalidatie: Valideer de verkregen modellen tegen bekende geologische informatie of andere onafhankelijke gegevensbronnen.
 4. Integratie met andere gegevens:
  • Integratie met meerdere methoden: Integreer elektromagnetische gegevens met gegevens van anderen geofysische methoden of geologische informatie om de algehele interpretatie te verbeteren.
  • Georuimtelijke integratie: Combineer elektromagnetische resultaten met geografische informatiesystemen (GIS) voor ruimtelijke analyse.
 5. Visualisatie en interpretatie:
  • Data visualisatie: Creëer visuele representaties van de verwerkte gegevens, zoals contourkaarten, doorsneden en 3D-modellen.
  • Interpretatie: Interpreteer de verwerkte gegevens om inzichten te verkrijgen in ondergrondse eigenschappen, geologische structuren of omgevingsomstandigheden.
 6. Rapportage:
  • Documentbevindingen: Bereid een uitgebreid rapport voor waarin het onderzoeksontwerp, de gegevensverzameling, de verwerkingsstappen en de interpretatieresultaten worden beschreven.
  • aanbevelingen: Geef aanbevelingen op basis van de geïnterpreteerde gegevens, waarbij de doelstellingen van de enquête worden aangepakt.

Zowel het verzamelen als verwerken van veldgegevens vereist een combinatie van technische expertise, zorgvuldige planning en aandacht voor detail. De integratie van geavanceerde softwaretools en computationele technieken heeft de efficiëntie en nauwkeurigheid van gegevensverwerking in de elektromagnetische geofysica aanzienlijk verbeterd. Bovendien worden vaak iteratieve benaderingen, waaronder gevoeligheidsanalyse en modelverfijning, gebruikt om de betrouwbaarheid van de uiteindelijke interpretaties te verbeteren.

Interpretatie en rapportage

Interpretatie en rapportage zijn cruciale fasen in de elektromagnetische geofysica-workflow, waarbij de verwerkte gegevens worden geanalyseerd om betekenisvolle inzichten over de ondergrond te verkrijgen. Hier volgen de belangrijkste stappen en overwegingen bij het interpretatie- en rapportageproces:

Interpretatie:

 1. Verwerkte gegevens bekijken:
  • Visuele inspectie: Onderzoek zorgvuldig de visuele representaties van de verwerkte gegevens, zoals contourkaarten, dwarsdoorsneden en 3D-modellen.
  • Identificeer afwijkingen: Zoek naar afwijkingen of variaties in de gegevens die kunnen duiden op veranderingen in de eigenschappen van de ondergrond.
 2. Kruisvalidatie met andere gegevens:
  • Integratie met geologie: Vergelijk de elektromagnetische resultaten met bestaande geologische informatie om interpretaties te valideren.
  • Vergelijking tussen methoden: Integreer, indien beschikbaar, elektromagnetische gegevens met resultaten van andere geofysische methoden om het begrip van ondergrondse kenmerken te vergroten.
 3. Interpretatie van het inversiemodel:
  • Identificeer geleidende/resistieve zones: Interpreteer gebieden met een hoge of lage geleidbaarheid of weerstand en relateer deze aan geologische of hydrogeologische kenmerken.
  • Diepteschatting: Gebruik inversiemodellen om de diepte en laterale omvang van ondergrondse structuren te schatten.
 4. Geologische en hydrogeologische correlatie:
  • Correleren met bekende geologie: Vergelijk elektromagnetische resultaten met bekende geologische kenmerken om correlaties en potentiële mineralisatiezones te identificeren.
  • Hydrogeologische implicaties: Beoordeel de implicaties van elektromagnetische gegevens over grondwaterstroming, aquifergrenzen en potentiële verontreinigingsroutes.
 5. Structurele interpretatie:
  • Fouten en breuken: Identificeer potentiële fouten, breuken of andere structurele kenmerken die worden aangegeven door elektromagnetische afwijkingen.
  • Grenzen afbakenen: Gebruik elektromagnetische gegevens om grenzen tussen verschillende geologische eenheden af ​​te bakenen.
 6. Kwantitatieve analyse:
  • Kwantitatieve parameters: Haal kwantitatieve parameters, zoals geleidbaarheids- of weerstandswaarden, uit de interpretatie voor verdere analyse.
  • Statistische analyse: Voer statistische analyses uit om trends of patronen in de gegevens te identificeren.

Rapportage:

 1. Resultaten van documentinterpretatie:
  • Samenvatting van Bevindingen: Geef een beknopte samenvatting van de belangrijkste interpretatieresultaten en significante bevindingen.
  • Visuele representaties: Voeg visuele representaties toe, zoals kaarten en dwarsdoorsneden, om de geïnterpreteerde gegevens te illustreren.
 2. Methodologie en gegevensverwerking:
  • Gedetailleerde methodologie: Beschrijf het onderzoeksontwerp, de gegevensverzameling en de verwerkingsstappen in detail.
  • Kwaliteitscontrolemaatregelen: Benadruk eventuele kwaliteitscontrolemaatregelen die zijn geïmplementeerd tijdens het verzamelen en verwerken van gegevens.
 3. Beperkingen en onzekerheden:
  • Onzekerheidsbeoordeling: Bespreek de onzekerheden die verband houden met de interpretatie, inclusief factoren zoals gegevensresolutie, aannames van het inversiemodel en ruisniveaus.
  • Beperkingen van de methode: Geef duidelijk de beperkingen van elektromagnetische methoden aan in de specifieke context van het onderzoek.
 4. aanbevelingen:
  • Verder onderzoek: Stel gebieden voor waar aanvullend onderzoek, zoals vervolgonderzoek of boren, gerechtvaardigd kan zijn.
  • Gegevens integratie: Aanbevolen wordt om elektromagnetische resultaten te integreren met andere beschikbare gegevens voor een uitgebreider begrip.
 5. Conclusies:
  • Key Takeaways: Vat de belangrijkste conclusies uit de interpretatie samen.
  • Implicaties: Bespreek de implicaties van de bevindingen voor de projectdoelstellingen.
 6. bijlagen:
  • Gegevenstabellen en figuren: Voeg ter referentie gedetailleerde gegevenstabellen, inversiemodellen en aanvullende figuren toe aan de bijlagen.
  • Ondersteunende documentatie: Voeg eventuele ondersteunende documentatie toe, zoals ruwe datalogs of instrumentkalibratierapporten.
 7. Presentatie en communicatie:
  • Klant- of stakeholderbijeenkomsten: Plan vergaderingen om de interpretatieresultaten te presenteren en de bevindingen te bespreken met klanten of belanghebbenden.
  • Duidelijke communicatie: Communiceer de resultaten op een duidelijke en begrijpelijke manier en vermijd onnodig technisch jargon.

De interpretatie- en rapportagefase is een cruciaal onderdeel van het algehele geofysische onderzoeksproces. Een duidelijke en transparante communicatie van resultaten, samen met een grondige documentatie van methodologieën en onzekerheden, is essentieel voor het faciliteren van geïnformeerde besluitvorming door belanghebbenden en projectteams.