Seismische golven zijn trillingen of oscillaties die zich door de aarde voortbewegen, vaak als gevolg van plotseling vrijkomen van energie als gevolg van geologische processen. Deze golven spelen een cruciale rol bij het begrijpen van het binnenste van de aarde en zijn een integraal onderdeel van het vakgebied seismologie, een tak daarvan geofysica dat studeert aardbevingen en de structuur van het binnenste van de aarde.

Seismische golven

Definitie van seismische golven: Seismische golven worden onderverdeeld in twee hoofdtypen: lichaamsgolven en oppervlaktegolven. Lichaamsgolven reizen door het binnenste van de aarde, terwijl oppervlaktegolven zich langs de buitenste laag voortplanten. De belangrijkste soorten seismische golven zijn:

 1. P-golven (primaire of compressiegolven): Dit zijn de snelste seismische golven en kunnen zich door vaste stoffen, vloeistoffen en gassen voortplanten. P-golven zorgen ervoor dat deeltjes in dezelfde richting bewegen als de golf, wat leidt tot compressies en expansies.
 2. S-golven (secundaire of schuifgolven): S-golven zijn langzamer dan P-golven en kunnen alleen door vaste stoffen reizen. Ze zorgen ervoor dat deeltjes loodrecht op de golfrichting bewegen, wat resulteert in een schuif- of zijwaartse beweging.
 3. Oppervlaktegolven: Deze golven reizen langs het aardoppervlak en zijn doorgaans destructiever tijdens aardbevingen. Liefdesgolven en Rayleigh-golven zijn de twee belangrijkste soorten oppervlaktegolven, die respectievelijk horizontale en elliptische deeltjesbewegingen veroorzaken.

Belang in aardwetenschappen: Seismische golven zijn van fundamenteel belang voor het begrijpen van het binnenste van de aarde en zijn om verschillende redenen cruciaal:

 1. Aardbeving studies: Seismische golven zijn het belangrijkste instrument voor het bestuderen van aardbevingen. Ze helpen seismologen het epicentrum te lokaliseren en de diepte van het brandpunt van een aardbeving te bepalen.
 2. De interne structuur van de aarde: Door te analyseren hoe seismische golven door de aarde reizen, kunnen wetenschappers details afleiden over de samenstelling, dichtheid en structuur ervan. Deze informatie is essentieel voor het begrip de aardlagen, zoals de korst, mantel en kern.
 3. Verkenning van hulpbronnen: Seismisch onderzoek wordt gebruikt bij de verkenning van natuurlijke hulpbronnen zoals olie en gas. Door de reflectie en breking van seismische golven te bestuderen, kunnen geofysici ondergrondse structuren en potentiële hulpbronnen identificeren deposito's.
 4. Tektonische plaatdynamiek: Seismische golven geven inzicht in de beweging en interacties van tektonische platen. Ze helpen onderzoekers plaatgrenzen, subductiezones en de drijvende krachten te begrijpen platentektoniek.

Historisch belang: De historische betekenis van seismische golven ligt in hun rol bij het ontwikkelen van ons begrip van de interne structuur en seismische activiteit van de aarde. Opmerkelijke historische mijlpalen zijn onder meer:

 1. Aardbeving in San Francisco in 1906: De verwoestende aardbeving in San Francisco leidde tot een grotere belangstelling voor het begrijpen van seismische golven en aardbevingen. Deze gebeurtenis heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van vroege seismografen.
 2. Chileense aardbeving in 1960: De Grote Chileense aardbeving, de krachtigste aardbeving ooit gemeten, leverde waardevolle gegevens op voor het begrijpen van het seismische golfgedrag en het binnenste van de aarde.
 3. Platentektoniek Theorie: De studie van seismische golven speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van de theorie van de platentektoniek, die een revolutie teweegbracht in ons begrip van de dynamische processen op aarde.

Samenvattend zijn seismische golven essentieel voor het ontrafelen van de mysteries van het binnenste van de aarde, het bestuderen van aardbevingen en het bijdragen aan vooruitgang op verschillende wetenschappelijke gebieden. Hun historische betekenis ligt in hun rol bij het vormgeven van ons begrip van de structuur en dynamische processen van de aarde.

Soorten seismische golven

Soorten seismische golven
Soorten seismische golven

Lichaamsgolven:

Lichaamsgolven
 • Primaire golven (P-golven):
  • kenmerken:
   • P-golven zijn compressiegolven.
   • Het zijn de snelste seismische golven.
   • Reis door vaste stoffen, vloeistoffen en gassen.
   • Veroorzaakt compressies en uitzettingen van materiaal in de richting van de golfvoortplanting.
  • Snelheid en beweging:
   • Reis met snelheden van ongeveer 5-8 km/s door de aardkorst.
   • De beweging van de deeltjes is parallel aan de richting van de golf.
 • Secundaire golven (S-golven):
  • kenmerken:
   • S-golven zijn schuif- of transversale golven.
   • Langzamer dan P-golven.
   • Kan alleen door vaste stoffen reizen.
   • Veroorzaak zijwaartse beweging (afschuiving) van materiaal loodrecht op de voortplantingsrichting van de golf.
  • Snelheid en beweging:
   • Reis met snelheden van ongeveer 2-5 km/s door de aardkorst.
   • De beweging van deeltjes staat loodrecht op de richting van de golf.

Oppervlaktegolven:

Oppervlaktegolven
 1. Liefdesgolven:
  • kenmerken:
   • Liefdesgolven zijn een soort oppervlaktegolf.
   • Ze worden geleid door het aardoppervlak en dringen niet het binnenland binnen.
   • Puur horizontale beweging.
   • Hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het veroorzaken van horizontale trillingen.
  • Beweging:
   • Zijwaartse (horizontale) beweging loodrecht op de voortplantingsrichting van de golf.
 2. Rayleigh-golven:
  • kenmerken:
   • Rayleigh-golven zijn een ander type oppervlaktegolf.
   • Ze reizen langs het aardoppervlak en omvatten zowel verticale als horizontale bewegingen.
   • Ze hebben een rollende elliptische beweging.
   • Veroorzaak zowel verticale als horizontale grondbeweging.
  • Beweging:
   • Verticale en horizontale elliptische beweging, met een netto retrograde deeltjesbeweging.

Het begrijpen van deze kenmerken helpt seismologen bij het analyseren van seismische gegevens om de aard van de seismische bron te bepalen, het binnenste van de aarde te bestuderen en de potentiële impact van seismische gebeurtenissen op het aardoppervlak te beoordelen.

Generatie van seismische golven

Aardbevingen als bron:

 1. Storende mechanismen:
  • kenmerken:
   • Aardbevingen zijn vaak het gevolg van het vrijkomen van spanning langs geologische gebieden foutenDit zijn breuken of zwaktezones in de aardkorst.
   • Er wordt spanning opgebouwd als gevolg van de beweging van tektonische platen totdat deze de sterkte van de platen overschrijdt rotsen, waardoor ze langs de weg glippen fout.
 2. Elastische rebound-theorie:
  • kenmerken:
   • Volgens de elastische rebound-theorie worden rotsen aan weerszijden van een breuk vervormd door tektonische krachten, waardoor elastische energie wordt opgeslagen.
   • Wanneer de spanning de sterkte van de rotsen overschrijdt, keren ze plotseling terug naar hun oorspronkelijke, onvervormde staat, waarbij de opgeslagen energie vrijkomt.
   • Deze plotselinge vrijlating genereert seismische golven die zich vanaf de breuk naar buiten voortplanten.

Door de mens veroorzaakte seismiciteit:

Door de mens veroorzaakte seismiciteit
 1. Activiteiten die leiden tot geïnduceerd Aardbevingen:
  • Mijnbouw en steengroeven:
   • Extractie van mineralen of grootschalige verwijdering van gesteente verandert de spanning in de aardkorst, wat mogelijk seismische gebeurtenissen kan veroorzaken.
  • Vloeistofinjectie/extractie:
   • Bij activiteiten als hydraulisch breken (fracking) voor de olie- en gaswinning worden vloeistoffen in de aardkorst geïnjecteerd, waardoor de ondergrondse druk verandert en seismiciteit wordt veroorzaakt.
  • Geothermische energie Extractie:
   • De injectie of extractie van vloeistoffen voor de productie van geothermische energie kan seismische gebeurtenissen veroorzaken door veranderende ondergrondse omstandigheden.
  • Reservoir-geïnduceerde seismiciteit:
   • Het vullen van grote reservoirs achter dammen verandert de spanning op de aardkorst, wat mogelijk aardbevingen kan veroorzaken.
 2. Voorbeelden:
  • Fracking (hydraulisch breken):
   • De injectie van vloeistoffen onder hoge druk in ondergrondse rotsformaties om olie en gas te winnen kan seismische gebeurtenissen veroorzaken.
   • De vloeistofinjectie verhoogt de poriëndruk, waardoor het wegglijden van fouten wordt vergemakkelijkt.
  • Reservoir-geïnduceerde seismiciteit:
   • Grote reservoirs achter dammen, zoals die worden gebruikt voor de opwekking van waterkracht, kunnen seismiciteit veroorzaken.
   • Het gewicht van het water in het reservoir verandert de spanning langs breuken en kan leiden aan aardbevingen.
  • Geothermische energiewinning:
   • De winning van geothermische vloeistoffen voor energieproductie kan de ondergrondse omstandigheden veranderen en seismische activiteit veroorzaken.
   • Veranderingen in druk en vloeistofstroom kunnen de foutstabiliteit beïnvloeden.

Het begrijpen van de bronnen van seismische golven, zowel natuurlijk (aardbevingen) als door de mens veroorzaakt, is van cruciaal belang voor het beoordelen van seismische gevaren, het bestuderen van de ondergrond van de aarde en het implementeren van maatregelen om de potentiële impact van seismische gebeurtenissen te verzachten.

Detectie en meting

Seismometers:

De Guralp CMG-3T breedbandsensor (seismometer) wordt op een stabiele en vlakke ondergrond geplaatst, bij voorkeur ondergronds met de juiste (noordgerichte) oriëntatie. Fotocredit: Ebru Bozdag.
 • Instrumentation:
  • Sensorontwerp:
   • Seismometers zijn apparaten die zijn ontworpen om grondbewegingen veroorzaakt door seismische golven te detecteren en vast te leggen.
   • Het primaire onderdeel is een seismometersensor, die doorgaans een massa is (slinger- of veergemonteerde massa) die stationair blijft terwijl de grond beweegt.
  • transducer:
   • De beweging van de grond zorgt ervoor dat de sensor beweegt ten opzichte van een vast frame.
   • Deze relatieve beweging wordt door een transducer (meestal een spoel- en magneetsysteem of optische sensor) omgezet in een elektrisch signaal.
  • Instrumentrespons:
   • Seismometers zijn gekalibreerd om specifieke frequenties van grondbewegingen te registreren, en hun respons wordt gekenmerkt door de instrumentresponscurve.
 • Werking:
  • Installatie:
   • Seismometers worden op stabiele locaties geïnstalleerd, vaak in boorgaten of op het aardoppervlak, om interferentie door omgevingsgeluid tot een minimum te beperken.
  • Dataoverdracht:
   • Moderne seismometers kunnen gegevens in realtime verzenden via satelliet- of internetverbindingen voor snelle monitoring van aardbevingen.
  • Gegevensverwerking:
   • Seismometergegevens worden verwerkt om ruis te verwijderen en het seismische signaal te verbeteren, waardoor de nauwkeurigheid van de aardbevingsdetectie wordt verbeterd.

Seismografen:

Seismografen
 • Opname en interpretatie:
  • Opname-instrument:
   • Een seismograaf is het instrument dat wordt gebruikt om seismische golven vast te leggen.
   • Het bestaat uit een seismometer die is aangesloten op een opnameapparaat.
  • Papieren of digitale opnames:
   • Traditioneel registreerden seismografen gegevens op papier in de vorm van seismogrammen.
   • Moderne seismografen maken vaak gebruik van digitale gegevensopslag voor efficiëntere en nauwkeurigere opnames.
  • Amplitude en frequentie:
   • Seismogrammen tonen de amplitude en frequentie van seismische golven.
   • De amplitude vertegenwoordigt de grootte van de golf, terwijl de frequentie het aantal oscillaties per tijdseenheid aangeeft.
 • Seismogramanalyse:
  • Aankomsttijden P-golf en S-golf:
   • Seismologen analyseren seismogrammen om de aankomsttijden van P-golven en S-golven te bepalen.
   • De tijdsvertraging tussen de aankomst van de P-golf en de S-golf geeft informatie over de afstand van de aardbeving tot de seismometer.
  • Omvangbepaling:
   • Seismogrammen worden gebruikt om de omvang van aardbevingen te schatten, een maatstaf voor de vrijkomende energie.
   • De amplitude van seismische golven op het seismogram correleert met de omvang van de aardbeving.
  • Diepte en locatie:
   • Seismogrammen van meerdere stations worden gebruikt om het epicentrum van de aardbeving te trianguleren en de diepte ervan te bepalen.
  • Moment Tensor-oplossingen:
   • Geavanceerde seismogramanalyse maakt het mogelijk het brandpuntsmechanisme van de aardbeving en de oriëntatie van de breuken te bepalen.

Seismometers en seismografen spelen een cruciale rol bij het monitoren en begrijpen van seismische gebeurtenissen en leveren waardevolle gegevens op voor aardbevingsonderzoek, gevarenbeoordeling en systemen voor vroegtijdige waarschuwing.

Toepassingen van seismische golven

Monitoring- en vroegtijdige waarschuwingssystemen voor aardbevingen:

Aardbevingsmonitoring en systemen voor vroegtijdige waarschuwing
 1. Aardbevingsmonitoring:
  • Seismische golven zijn cruciaal voor het monitoren en bestuderen van aardbevingen. Seismometers detecteren en registreren de aankomsttijden en amplitudes van seismische golven, waardoor wetenschappers de kenmerken van seismische gebeurtenissen kunnen begrijpen.
 2. Systemen voor vroegtijdige waarschuwing:
  • Seismische golven, en vooral snellere P-golven, kunnen worden gebruikt om vroegtijdig te waarschuwen voor aardbevingen. Door P-golven te detecteren en hun aankomsttijd in te schatten, kunnen systemen voor vroegtijdige waarschuwing waarschuwingen geven seconden tot minuten voordat de schadelijker S-golven en oppervlaktegolven arriveren, waardoor mensen beschermende maatregelen kunnen nemen.

Olie- en gasexploratie:

Toepassingen van seismische golven: olie- en gasexploratie
 1. Reflectie-seismologie:
  • Seismische golven worden veelvuldig gebruikt in reflectieseismologie voor olie- en gasexploratie.
  • Seismisch onderzoek omvat het genereren van gecontroleerde seismische golven, waarbij doorgaans gebruik wordt gemaakt van bronnen zoals explosieven of vibrators. De gereflecteerde golven worden vervolgens geregistreerd door sensoren (geofoons of hydrofoons) om ondergrondse beelden te creëren.
 2. Seismische onderzoeken:
  • Seismische reflectieonderzoeken helpen ondergrondse structuren in kaart te brengen, inclusief potentiële olie- en gasreservoirs.
  • Door de tijd te analyseren die seismische golven nodig hebben om zich te verplaatsen en de kenmerken van de gereflecteerde golven, kunnen geofysici gesteentelagen, breuken en andere geologische kenmerken identificeren.

Structurele beeldvorming (bijv. ondergrondse beeldvorming voor civieltechnische projecten):

Structurele beeldvorming (bijv. ondergrondse beeldvorming voor civieltechnische projecten):
 1. Civieltechnische projecten:
  • Seismische golven worden in de civiele techniek gebruikt voor ondergrondse beeldvorming vóór bouwprojecten.
  • Seismisch onderzoek kan de samenstelling en stabiliteit van de grond beoordelen, potentiële geologische gevaren identificeren en helpen bij het plannen van infrastructuurprojecten.
 2. Tunnelen en Dam constructie:
  • Seismische methoden helpen bij het tunnelen en bouwen van dammen door informatie te verschaffen over de ondergrondse omstandigheden.
  • Ingenieurs gebruiken seismische gegevens om routes te plannen, de eigenschappen van de bodem en het gesteente te beoordelen en de stabiliteit van constructies te garanderen.
 3. Karakterisering van de site:
  • Seismische golven helpen bij de karakterisering van de locatie voor verschillende bouwprojecten.
  • Door de ondergrondse lagen te begrijpen, kunnen ingenieurs weloverwogen beslissingen nemen over het ontwerp van de fundering, de weerstand tegen aardbevingen en de algehele structurele integriteit.

De toepassingen van seismische golven reiken verder dan deze voorbeelden, en ze blijven een cruciale rol spelen op verschillende wetenschappelijke, industriële en technische gebieden. De mogelijkheid om seismische golven te gebruiken voor beeldvorming en analyse heeft een revolutie teweeggebracht in ons begrip van het binnenste van de aarde en heeft praktische implicaties voor de verkenning van hulpbronnen, risicobeoordeling en infrastructuurontwikkeling.