Carbonaatvervanging Deposito (CRD's) zijn geologische formaties die het resultaat zijn van de vervanging van reeds bestaand carbonaat rotsen by erts mineralen, vaak metalen zoals leiden, zink en koper. Deze afzettingen zijn belangrijke bronnen van basismetalen en zijn van economisch belang vanwege de concentratie van waardevolle metalen mineralen binnen hen.

Schematische doorsnede en carbonaatvervangingsafzetting

Basiskenmerken:

 1. Vormingsproces: CRD's ontstaan ​​doorgaans via een vervangingsproces waarbij hydrothermale vloeistoffen rijk aan metalen sijpelen door carbonaatgesteenten, lossen de oorspronkelijke mineralen op en vervangen ze door ertsmineralen. Het vervangingsproces vindt plaats als reactie op veranderingen in temperatuur, druk en chemische samenstelling van de vloeistoffen.
 2. Ertsmineralen: De primaire ertsmineralen die in CRD's worden aangetroffen, zijn onder meer: sfaleriet (zink), loodglans (leider), en chalcopyriet (koper). Deze mineralen hopen zich vaak op in de veranderde carbonaatgesteenten, waardoor economisch levensvatbare afzettingen ontstaan.
 3. Gastrotsen: De gastgesteenten voor CRD's zijn carbonaatgesteenten zoals kalksteen en dolomiet. De vervanging van deze carbonaatgesteenten door ertsmineralen leidt tot de vorming van verschillende gemineraliseerde zones binnen de afzetting.
 4. Ruimtelijke verdeling: CRD's kunnen een breed scala aan ruimtelijke distributies vertonen, van gelokaliseerde ertslichamen tot uitgebreide gemineraliseerde zones. De verdeling van ertsmineralen wordt beïnvloed door geologische structuren, vloeistofwegen en de aard van de gastgesteenten.

Historische context en ontdekking: De ontdekking van CRD's dateert uit de late 19e en vroege 20e eeuw. Een van de opmerkelijke vroege ontdekkingen vond plaats in de beroemde Broken Hill-afzetting in Australië in 1883. Broken Hill is een klassiek voorbeeld van een CRD, met lood, zink en Zilver mineralen die carbonaatgesteenten vervangen.

In de loop van de tijd zijn CRD's geïdentificeerd in verschillende geologische omgevingen over de hele wereld. Mexico, de Verenigde Staten, Canada, Peru en China behoren tot de landen die aanzienlijke CRD-deposito's bezitten. Vooruitgang in geologisch inzicht en exploratietechnieken hebben een cruciale rol gespeeld bij de voortdurende ontdekking van CRD's.

Belang: CRD's zijn economisch belangrijk omdat ze hoge concentraties waardevolle metalen kunnen bevatten. De winning van deze afzettingen draagt ​​aanzienlijk bij aan de mondiale productie van lood, zink en koper. Het begrijpen van de geologische processen en kenmerken van CRD's is essentieel voor een succesvolle exploratie en exploitatie van deze minerale hulpbronnen.

Geologische omgeving en formatie

Gastrotsen: Carbonaatvervangingsafzettingen (CRD's) komen voornamelijk voor in carbonaatreeksen, waarbij kalksteen en dolomiet de belangrijkste gastgesteenten zijn. Deze carbonaatgesteenten bieden het noodzakelijke raamwerk voor de vorming van CRD's door de vervanging van oorspronkelijke mineralen door ertsmineralen.

Tektonische instellingen die bevorderlijk zijn voor CRD-formatie: CRD's worden vaak geassocieerd met specifieke tektonische omgevingen en geologische omgevingen. Enkele van de gebruikelijke tektonische omstandigheden die bevorderlijk zijn voor de vorming van CRD zijn onder meer:

 1. gevouwen Berg riemen: CRD's worden vaak aangetroffen in regio's die verband houden met gevouwen berggordels. De compressie en vervorming die gepaard gaan met de tektonische activiteit in deze omgevingen veroorzaken breuken en fouten, die routes bieden voor hydrothermische vloeistoffen.
 2. Subductiezones: Tektonische omgevingen waarin de ene tektonische plaat onder de andere zinkt, kunnen bevorderlijk zijn voor CRD-vorming. Subductie-gerelateerd magmatisme en vloeistofcirculatie kunnen leiden tot de wijziging en vervanging van carbonaatgesteenten.
 3. Riftzones: Riftzones, waar de lithosfeer van de aarde uit elkaar wordt getrokken, kunnen gunstige omstandigheden creëren voor de circulatie van hydrothermale vloeistoffen. De extensionele tektoniek die verband houdt met breukzones kan resulteren in de ontwikkeling van breuken en breuken, waardoor routes ontstaan ​​voor mineraliserende vloeistoffen.
 4. Fout zones: Foutsystemen kunnen, ongeacht de specifieke tektonische setting, een cruciale rol spelen bij de vorming van CRD. Storingen fungeren als kanalen voor hydrothermische vloeistoffen, waardoor ze door de aardkorst kunnen migreren en kunnen interageren met carbonaatgesteenten.

Hydrothermische processen die betrokken zijn bij CRD-vorming: Bij de vorming van carbonaatvervangende afzettingen zijn complexe hydrothermische processen betrokken. Dit zijn de belangrijkste stappen:

 1. Hydrothermische vloeistoffen: Hete, metaalrijke vloeistoffen, vaak geassocieerd met magmatische activiteit, circuleren door de aardkorst. Deze vloeistoffen kunnen afkomstig zijn uit de mantel of uit diepere delen van de korst.
 2. Vloeistof-gesteente-interactie: De hydrothermale vloeistoffen werken samen met de carbonaatgesteenten (kalksteen en dolomiet). Deze interactie omvat het oplossen van oorspronkelijke carbonaatmineralen en het neerslaan van ertsmineralen op hun plaats. Het vervangingsproces wordt aangedreven door veranderingen in temperatuur, druk en chemische samenstelling van de vloeistoffen.
 3. Zonering: CRD's vertonen vaak een zonaal patroon, met verschillende mineralisatiezones die overeenkomen met variaties in temperatuur, druk en vloeistofsamenstelling. Deze zonering kan centrale zones met de hoogste metaalconcentraties omvatten, omgeven door perifere zones met lagere concentraties.
 4. Breuk- en foutgerelateerde mineralisatie: Storingen en breuken in de gastgesteenten vormen leidingen voor de hydrothermische vloeistoffen. Mineralisatie concentreert zich vaak langs deze structuren, wat resulteert in de vorming van ertslichamen binnen het bredere CRD-systeem.

Het begrijpen van de geologische en hydrothermische processen die betrokken zijn bij de vorming van CRD is essentieel voor de exploratie van mineralen en de beoordeling van hulpbronnen. Vooruitgang op het gebied van geologische kartering, geochemie en geofysica bijdragen aan de identificatie en karakterisering van potentiële CRD-deposito's.

Ertsmineralen en mineralisatie

Sphaleriet-Elmwood-Mine-Smith-County-Tennessee-USA2
Sphaleriet-Elmwood-Mine-Smith-County-Tennessee-USA2

Ertsmineralen:

De primaire ertsmineralen die verband houden met Carbonate Replacement Deposits (CRD's) zijn onder meer:

 1. Sphaleriet (zinksulfide): Sphaleriet is een veel voorkomend ertsmineraal in CRD's en is de belangrijkste bron van zink. Het vormt vaak goed gedefinieerde kristallen en kan in kleur variëren van geel tot bruin tot zwart.
 2. Galena (loodsulfide): Galena is een ander belangrijk ertsmineraal dat wordt aangetroffen in CRD's en dient als de belangrijkste bron van lood. Het ziet er meestal uit als glanzende, metalen kubussen of octaëdrische kristallen.
 3. Chalcopyriet (koper Strijkijzer Sulfide): Chalcopyriet is een koperhoudend ertsmineraal dat in sommige CRD's aanwezig is. Het heeft een kopergele kleur en is een belangrijke bron van koper.
 4. Tetraedriet (koper antimonium Sulfide): Tetrahedriet wordt soms aangetroffen in CRD's en draagt ​​bij aan het kopergehalte. Het komt vaak voor als donkere, metaalachtige kristallen.
 5. Pyriet (IJzersulfide): Hoewel pyriet in CRD's geen primair economisch ertsmineraal is, wordt het vaak in verband gebracht met de ertslichamen. Pyriet vormt kubusvormige kristallen en kan in verschillende hoeveelheden aanwezig zijn.

Gangmineralen:

Gangmineralen zijn niet-economische mineralen die in verband worden gebracht met ertsafzettingen. In het geval van CRD's kunnen de volgende gangmineralen aanwezig zijn:

 1. Calciet: Calciet is een veel voorkomend gangsteenmineraal in CRD's, vooral gezien de carbonaatgesteenten. Het vormt vaak rhomboëdrische kristallen en kan worden aangetroffen vergroeid met ertsmineralen.
 2. Dolomiet: Dolomiet, een ander carbonaatmineraal, kan ook als gangsteen aanwezig zijn in CRD's. Het lijkt op calciet, maar onderscheidt zich door zijn chemische samenstelling.
 3. Quartz: Kwarts is een veel voorkomend gangsteenmineraal in veel ertsafzettingen en kan in verband worden gebracht met CRD's. Het vormt zeshoekige kristallen en is bestand tegen verwering.
 4. bariet: Bariet wordt af en toe aangetroffen als gangsteenmineraal in CRD's. Het heeft een hoog soortelijk gewicht en kan tabelvormige kristallen vormen.

Texturen en paragenese van ertsmineralen:

 1. Vervangende texturen: De meest karakteristieke textuur in CRD's is vervanging, waarbij de oorspronkelijke carbonaatmineralen worden vervangen door ertsmineralen. Deze vervanging kan plaatsvinden met behoud van het originele rotsweefsel, wat leidt tot onderscheidende texturen.
 2. Zonering: CRD's vertonen vaak zonering bij mineralisatie, waarbij verschillende minerale assemblages overeenkomen met veranderingen in temperatuur, druk en vloeistofsamenstelling. Deze zonering kan een centrale kern van ertsmineralen van hogere kwaliteit omvatten, omgeven door perifere zones met lagere concentraties.
 3. Paragenese: De paragenetische sequentie in CRD's verwijst naar de chronologische volgorde van mineraalvorming. Het helpt bij het begrijpen van de evolutie van de afzetting in de loop van de tijd. Typisch vormen sulfidemineralen zoals sphaleriet en galena vroeg in de paragenetische reeks, gevolgd door mineralen in een later stadium zoals kwarts en calciet.
 4. Crosscutting aderen: Naast vervanging kunnen ertsmineralen in CRD's dwarsdoorsnijdende aderen vormen in de gastgesteenten. Deze aderen worden vaak geassocieerd met breuken en breuken, die duiden op mineralisatiegebeurtenissen in een later stadium.

Het begrijpen van deze ertsmineralen, ganggesteentemineralen, texturen en paragenetische relaties is cruciaal voor zowel de exploratie als de exploitatie van CRD's. Geologische studies, inclusief gedetailleerd veldwerk en laboratoriumanalyses, dragen bij aan het ontrafelen van de complexe geschiedenis van deze afzettingen.

Geochemische handtekening van CRD's

De geochemische signatuur van Carbonate Replacement Deposits (CRD's) biedt waardevolle informatie over de oorsprong en evolutie van de mineraliserende vloeistoffen. Belangrijke geochemische indicatoren zijn onder meer:

 1. Metal Inhoud: Verhoogde concentraties van metalen zoals zink, lood en koper zijn primaire indicatoren voor CRD's. Geochemische analyses van gesteentemonsters kunnen de aanwezigheid van deze economisch waardevolle metalen aan het licht brengen.
 2. Pathfinder-elementen: Bepaalde elementen houden verband met specifieke soorten ertsafzettingen. In het geval van CRD's kunnen pathfinder-elementen elementen omvatten zoals zilver, antimoon, arsenicum en bismut. Deze elementen kunnen als indicatoren dienen tijdens de verkenning.
 3. Zwavel Isotopen: De zwavelisotopische samenstelling van sulfidemineralen in CRD's kan inzicht verschaffen in de bron van zwavel in de mineraliserende vloeistoffen. Variaties in zwavelisotopen kunnen wijzen op bijdragen uit verschillende bronnen, zoals magmatische of sedimentaire zwavel.
 4. Koolstof- en zuurstofisotopen: Carbonaatmineralen in CRD's, zoals calciet en dolomiet, kunnen variaties vertonen in koolstof- en zuurstofisotopen. Isotopische studies helpen bij het begrijpen van de bron van koolstof en zuurstof in de hydrothermale vloeistoffen en kunnen informatie verschaffen over de interactie tussen vloeistof en gesteente.

Vloeistofinsluitingsonderzoeken:

Vloeistofinsluitingen zijn microscopisch kleine holtes in mineralen die opgesloten vloeistoffen bevatten, wat direct bewijs levert van de samenstelling en kenmerken van de mineraliserende vloeistoffen. Vloeistofinsluitingsonderzoeken bij CRD's omvatten:

 1. Vloeibare samenstelling: Het analyseren van de samenstelling van vloeistoffen die vastzitten in insluitsels helpt bij het identificeren van de chemische kenmerken van de hydrothermische vloeistoffen die verantwoordelijk zijn voor mineralisatie.
 2. Temperatuur- en drukomstandigheden: Door de studie van vloeistofinsluitsels kunnen geologen de temperatuur- en drukomstandigheden tijdens mineralisatie schatten. Deze informatie helpt bij het reconstrueren van de geologische geschiedenis van de afzetting.
 3. Zoutgehalte: Het zoutgehalte van vloeistofinsluitsels is een cruciale parameter. Veranderingen in het zoutgehalte kunnen wijzen op variaties in de chemische samenstelling van de hydrothermale vloeistoffen tijdens de evolutie van de afzetting.
 4. Faseveranderingen: Het observeren van faseveranderingen (bijvoorbeeld damp-vloeistof- of vloeistof-vloeistofovergangen) in vloeistofinsluitingen helpt bij het bepalen van de vangomstandigheden en het begrijpen van het gedrag van de vloeistof.

Isotopenstudies:

Isotopenstudies bieden aanvullende inzichten in de bronnen en processen die betrokken zijn bij CRD-vorming:

 1. Stabiele isotopen (zuurstof, koolstof): Stabiele isotopen van zuurstof en koolstof in carbonaatmineralen kunnen de temperatuur en bron van de hydrothermische vloeistoffen aangeven. Variaties in stabiele isotopen kunnen helpen onderscheid te maken tussen verschillende vloeistofbronnen en informatie verschaffen over de interactie tussen vloeistof en gesteente.
 2. Radiogene isotopen (lood, strontium): Radiogene isotopen, zoals lood- en strontiumisotopen, kunnen worden gebruikt om de ouderdom van de mineralisatie vast te stellen en de oorsprong van de metalen te traceren. Isotoopverhoudingen helpen onderscheid te maken tussen verschillende geologische bronnen voor de metalen.
 3. Zwavelisotopen: Zoals eerder vermeld, verschaffen zwavelisotopen in sulfidemineralen informatie over de bron van zwavel in de hydrothermische vloeistoffen.

Integratie van deze geochemische, vloeistofinsluitings- en isotopenstudies stelt geologen in staat een alomvattend inzicht op te bouwen in het ontstaan ​​en de evolutie van CRD's, wat helpt bij de exploratie van mineralen en de beoordeling van hulpbronnen.

Soorten carbonaatvervangingsafzettingen

Carbonaatvervangende afzettingen (CRD's) kunnen verschillende typen en classificaties vertonen op basis van hun geologische kenmerken. mineralogieen geologische instellingen. Enkele veel voorkomende typen CRD's zijn:

 1. Mississippi-valleitype (MVT) Stortingen:
  • Gastrock: Meestal gehost in carbonaatgesteenten zoals kalksteen en dolosteen.
  • mineralen: Voornamelijk samengesteld uit sphaleriet (zink), galena (lood) en fluoriet. Soms geassocieerd met bariet.
  • Distributie: Vaak aangetroffen in foutgecontroleerde omgevingen in sedimentaire bekkens.
 2. Zink-loodafzettingen van het Ierse type:
  • Gastrock: Gehost in Carboon kalksteen.
  • mineralen: Gekenmerkt door sphaleriet en galena als primaire ertsmineralen.
  • Distributie: Gevonden in Ierland en delen van het Verenigd Koninkrijk.
 3. SEDEX (Sedimentaire exhalatieve) afzettingen:
  • Gastrock: Gehost in sedimentair gesteente, inclusief carbonaatsequenties.
  • mineralen: Samengesteld uit sulfidemineralen zoals sphaleriet, galena en pyriet. Bariet kan ook aanwezig zijn.
  • Distributie: Wereldwijd wijd verspreid, vaak geassocieerd met bekkens en kloven.
 4. Stortingen van het type Broken Hill:
  • Gastrock: Voornamelijk gehost in carbonaatgesteenten.
  • mineralen: Gekenmerkt door galena, sphaleriet en kleine hoeveelheden andere sulfiden.
  • Distributie: Bekende voorbeelden zijn onder meer de Broken Hill-afzetting in Australië.
 5. Skarn-type stortingen:
  • Gastrock: Carbonaatgesteenten die metasomatische veranderingen ondergaan als gevolg van het binnendringen van magmatische gesteenten.
  • mineralen: Ertsmineralen omvatten sphaleriet, galena en chalcopyriet, vaak geassocieerd met scharen mineralen zoals granaat en pyroxeen.
  • Distributie: Geassocieerd met contactmetamorfosezones rond opdringerige stollingslichamen.
 6. Strata-gebonden vervangingsdeposito's:
  • Gastrock: Komen doorgaans voor in carbonaatsequenties in sedimentaire bekkens.
  • mineralen: Ertsmineralen kunnen sphaleriet, galena en andere sulfiden omvatten.
  • Distributie: Gevonden in stratigrafische horizonten en kan worden beïnvloed door regionale tektoniek.
 7. Hydrothermische, door dolomiet gehoste afzettingen:
  • Gastrock: Dominant gehost in dolomiet.
  • mineralen: Ertsmineralen zoals sphaleriet en galena worden in verband gebracht met dolomietvervanging.
  • Distributie: Komt voor in gebieden waar dolomitisatie heeft plaatsgevonden, vaak geassocieerd met hydrothermische vloeistofstroming.
 8. Door carbonaat gehoste lood-zinkafzettingen (CHZ):
  • Gastrock: Carbonaatgesteenten, waaronder kalksteen en dolomiet.
  • mineralen: Hoofdzakelijk samengesteld uit galena en sfaleriet.
  • Distributie: Gevonden in verschillende geologische omgevingen, waaronder platformcarbonaten en kloofgerelateerde omgevingen.

Dit soort CRD's demonstreren de diversiteit aan geologische omgevingen en processen die kunnen leiden tot de vorming van economisch significante minerale afzettingen. Elk type heeft zijn eigen kenmerken, en het begrijpen van deze variaties is cruciaal voor een succesvolle exploratie en exploitatie van mineralen.

Regionale voorbeelden van CRD's

 1. Broken Hill Deposit, Australië:
  • Locatie: Nieuw Zuid-Wales, Australië.
  • mineralen: Voornamelijk galena (lood) en sphaleriet (zink).
  • Geologische kenmerken: Broken Hill is een van de rijkste CRD's ter wereld, waarbij mineralisatie plaatsvindt in een reeks Silurische sedimentaire gesteenten. De afzetting wordt geassocieerd met breuken en wordt gehost in een carbonaatrijke omgeving. Het is een historisch belangrijke bron van lood, zink en zilver geweest.
 2. Trepča-mijnen, Kosovo:
  • Locatie: Noord-Kosovo.
  • mineralen: Galena, sphaleriet, chalcopyriet en pyriet.
  • Geologische kenmerken: De Trepča-mijnen vertegenwoordigen een complex van CRD's in carbonaatgesteenten. De mineralisatie wordt geassocieerd met breukzones en vindt plaats binnen een tektonisch actief gebied. De afzetting is van oudsher belangrijk geweest voor lood, zink en andere onedele metalen.
 3. Pine Point-mijn, Canada:
  • Locatie: Noordwestelijke Territoria, Canada.
  • mineralen: Sphaleriet, galena en pyriet.
  • Geologische kenmerken: Pine Point is een klassiek voorbeeld van een aanbetaling van het Mississippi Valley Type (MVT). Het erts komt voor in dolosteen en kalksteen, en de mineralisatie wordt geassocieerd met karstkenmerken en -fouten. Het was in het verleden een belangrijke loodzinkproducent.
 4. Borieva-mijn, Bulgarije:
  • Locatie: Madan-ertsveld, Bulgarije.
  • mineralen: Sphaleriet, galena, pyriet en chalcopyriet.
  • Geologische kenmerken: De Borieva-mijn ligt in een regio met een lange geschiedenis van mijnbouw en staat bekend om zijn door carbonaat gehoste ertsafzettingen. De mineralisatie wordt in verband gebracht met breuken en vindt plaats in carbonaatgesteenten, wat bijdraagt ​​aan de lood- en zinkproductie in Bulgarije.
 5. Rammelsberg-mijn, Duitsland:
  • Locatie: Nedersaksen, Duitsland.
  • mineralen: Sphaleriet, galena, pyriet en chalcopyriet.
  • Geologische kenmerken: Rammelsberg is een historisch mijndistrict dat al eeuwenlang wordt geëxploiteerd. Het erts komt voor in een polymetaalafzetting die zich bevindt in een complex van vulkanisch en sedimentair gesteente. Het is een van de grootste lood-zink-zilverafzettingen ter wereld.
 6. Mijndistrict Ozdag, Turkije:
  • Locatie: Centraal-Anatolië, Turkije.
  • mineralen: Sphaleriet, galena en pyriet.
  • Geologische kenmerken: Het Ozdag Mining District staat bekend om zijn door carbonaat gehoste CRD's. De mineralisatie wordt geassocieerd met breukzones en het erts komt voor in dolomiet en kalksteen. Turkije is een belangrijke producent van zink en lood uit dergelijke afzettingen geweest.
 7. Mijndistrict Navan, Ierland:
  • Locatie: County Meath, Ierland.
  • mineralen: Sphaleriet, galena en pyriet.
  • Geologische kenmerken: Het Navan Mining District is een zink-loodafzetting van het Ierse type. Het erts komt voor in kalksteen uit het Carboon en wordt in verband gebracht met breuken. Het is een belangrijke bron van zink en lood in Ierland geweest.

Deze regionale voorbeelden benadrukken de mondiale verspreiding van carbonaatvervangende afzettingen en de geologische diversiteit van de omgevingen waarin ze ontstaan. Elke afzetting heeft unieke kenmerken, gevormd door de geologische geschiedenis en de tektonische omgeving, die bijdragen aan de economische betekenis van de respectieve mijndistricten.

Vergelijkingen met andere stortingstypen

1. Porfierkoperafzettingen:

 • Contrast: Porfierkoperafzettingen worden voornamelijk geassocieerd met magmatische intrusies en worden gekenmerkt door verspreide mineralisatie in grote hoeveelheden gastgesteente. Daarentegen worden CRD's doorgaans gehost in carbonaatgesteenten en zijn ze het resultaat van de vervanging van originele mineralen door ertsmineralen als gevolg van hydrothermale vloeistoffen.
 • commonality: Beide soorten afzettingen kunnen belangrijke bronnen zijn van basismetalen, waaronder koper, en worden vaak geassocieerd met tektonische plaatgrenzen.

2. Vulkanogeen massief sulfide (VMS) Stortingen:

 • Contrast: VMS-stortingen ontstaan ​​in combinatie met onderzeese vulkanische activiteit en worden gekenmerkt door enorme sulfideophopingen op de zeebodem. CRD's worden daarentegen vaak geassocieerd met sedimentaire omgevingen en zijn het gevolg van de vervanging van carbonaatgesteenten door ertsmineralen.
 • commonality: Zowel VMS als CRD's kunnen een verscheidenheid aan basismetalen bevatten, waaronder zink en lood, en kunnen enkele geochemische kenmerken gemeen hebben.

3. Skarn-deposito's:

 • Contrast: Skarn-afzettingen ontstaan ​​door de interactie van hydrothermale vloeistoffen met carbonaatgesteenten, vergelijkbaar met CRD's. Skarns worden echter doorgaans geassocieerd met het binnendringen van magmatische rotsen, wat leidt tot metamorfe veranderingen in de omliggende rotsen. CRD's hebben daarentegen mogelijk geen direct verband met opdringerig magmatisme.
 • commonality: Beide soorten afzettingen kunnen onedele metalen bevatten, zoals zink, lood en koper, en kunnen overlappende minerale assemblages hebben.

4. Sedimentaire exhalatieve (SEDEX) afzettingen:

 • Contrast: SEDEX-afzettingen vormen zich in sedimentaire bekkens door de uitademing van metaalrijke vloeistoffen van de zeebodem. Hoewel CRD's ook verband houden met sedimentaire omgevingen, gaat het vaak om de vervanging van carbonaatgesteenten door ertsmineralen als gevolg van hydrothermale vloeistoffen.
 • commonality: Beide soorten afzettingen kunnen stratiforme en basismetaalmineralisatie zijn, maar de specifieke geologische processen die tot hun vorming leiden verschillen.

5. Epithermisch Tijdloos goud deposito's:

 • Contrast: Epithermische goudafzettingen ontstaan ​​uit hydrothermische vloeistoffen bij lage temperatuur nabij het aardoppervlak en worden gekenmerkt door de afzetting van goud en zilver. CRD's omvatten weliswaar hydrothermische vloeistoffen, maar zijn gericht op de vervanging van carbonaatgesteenten door onedele metaalsulfiden.
 • commonality: Beide soorten afzettingen houden verband met hydrothermische processen, en sommige CRD's kunnen ook goud en zilver als bijproducten bevatten.

6. Stratiforme lood-zinkafzettingen:

 • Contrast: Stratiforme lood-zinkafzettingen, vergelijkbaar met SEDEX-afzettingen, zijn afzettingen in sedimentair gesteente. CRD's komen weliswaar ook voor in carbonaatsequenties, maar kunnen complexere hydrothermische vervangingsprocessen met zich meebrengen.
 • commonality: Beide soorten afzettingen kunnen stratiform zijn en lood- en zinkmineralisatie bevatten, maar de geologische processen die tot hun vorming leiden kunnen verschillen.

Hoewel deze soorten afzettingen een aantal gemeenschappelijke elementen gemeen hebben, liggen de verschillen in hun geologische omgeving, mineralogie en de specifieke processen die tot hun vorming leiden. Het begrijpen van deze verschillen is cruciaal voor een effectieve exploratie van mineralen en de beoordeling van hulpbronnen.

Referentielijsten

Boeken:

 1. Guilbert, JM, en Park, CF (1986). De geologie van ertsafzettingen. Vrijman.
 2. Spry, PG (2003). Sulfidemineralogie en geochemie. Cambridge University Press.
 3. Kesler, SE, en Wilkinson, BH (2008). De vroege atmosfeer en oceanen van de aardeen De oorsprong van het leven. Springer.
 4. Evans, AM (1993). Ertsgeologie en industriële mineralen: een inleiding. Blackwell-wetenschap.

Nieuws artikelen:

 1. Groot, RR, en Bull, SW (2006). Door carbonaat gehoste lood-zinkafzettingen. Speciale publicatie van de Society of Economic Geologists, 10, 307-328.
 2. Lydon, JW (1984). De rol van carbonaatgesteenten bij de ontwikkeling van Mississippi Valley-type deposito's. Economische geologie, 79(3), 321-337.
 3. Hofstra, AH (1995). Skarn-afzettingen. Recensies in Economische Geologie, 7, 13-29.
 4. Hannington, MD, en Barrie, CT (1999). De gigantische vulkanische enorme sulfideafzetting van Kidd Creek, westelijke subprovincie Abitibi, Canada: een overzicht. Ertsgeologie beoordelingen, 14(1), 101-138.

Online bronnen:

 1. Vereniging van Economische Geologen (SEG): https://www.segweb.org/
 2. Geological Society of America (GSA): https://www.geosociety.org/
 3. Amerikaanse geologische dienst (USGS): https://www.usgs.gov/
 4. Australische Mijnenatlas – Geoscience Australië: http://www.australianminesatlas.gov.au/