NATUURLIJK GEVAAR OF RAMPEN

Geologische gevaren zijn natuurlijke gebeurtenissen of processen die voortkomen uit geologische processen, voornamelijk gerelateerd aan de aardkorst en zijn dynamische bewegingen. Deze gevaren kunnen aanzienlijke risico's met zich meebrengen voor de menselijke bevolking, de infrastructuur en het milieu. Enkele van de belangrijkste geologische gevaren zijn onder meer:

  1. Aardbevingen: Plotseling schudden van het aardoppervlak veroorzaakt door het vrijkomen van energie fouten of tektonische plaatgrenzen. Aardbevingen kunnen leiden tot grondbreuken, aardverschuivingen, en tsunami's, en hun intensiteit wordt gemeten met behulp van de schaal van Richter of de momentmagnitudeschaal (Mw).
  2. Vulkanische uitbarstingen: Explosieve uitstoot van magma, gassen en vulkanische as uit a vulkaan. Vulkanische gevaren omvatten lavastromen, pyroclastische stromen (hete as- en gaswolken), vulkanische asval en vulkanische gassen. De ernst van vulkaanuitbarstingen wordt gecategoriseerd met behulp van de Volcanic Explosivity Index (VEI).
  3. Aardverschuivingen: De plotselinge of geleidelijke beweging van grond, gesteente en puin van een helling. Aardverschuivingen kunnen worden veroorzaakt door hevige regenval, aardbevingen, vulkanische activiteit of menselijke activiteiten zoals ontbossing of bouwwerkzaamheden.
  4. Tsunami's: Grote oceaangolven gegenereerd door aardbevingen onder water, vulkaanuitbarstingen of aardverschuivingen. Wanneer deze golven ondiepe kustgebieden bereiken, kunnen ze veel groter worden en verwoestende overstromingen veroorzaken.
  5. Verzakking en Sinkholes: Het bezinken of instorten van de grond als gevolg van het verwijderen van ondergrondse hulpbronnen zoals water of mineralen, of ontbinding van kalksteen, wat leidt tot de vorming van sinkholes.
  6. Rotsvallen en rotsverschuivingen: Snelle neerwaartse beweging van het individu rotsen of grote rotsmassa's langs steile hellingen.
  7. Bodemdaling: Geleidelijk zinken of bezinken van het aardoppervlak als gevolg van verschillende factoren, zoals mijnbouwactiviteiten, grondwaterwinning of natuurlijke verdichting van sedimenten.
  8. Geomagnetische stormen: Verstoringen in het magnetische veld van de aarde veroorzaakt door zonneactiviteit, resulterend in aurorae en mogelijke verstoringen van elektriciteitsnetwerken en communicatiesystemen.
  9. Geothermische gevaren: Uitbarstingen van heet water, stoom en gassen uit geothermische systemen die dat wel kunnen leiden op plaatselijke gevaren in vulkanische gebieden.

Deze geologische gevaren kunnen ernstige gevolgen hebben voor gemeenschappen, met verlies van mensenlevens, vernietiging van infrastructuur en economische verliezen tot gevolg. Paraatheid, monitoring, systemen voor vroegtijdige waarschuwing en planning van landgebruik zijn van cruciaal belang om de kwetsbaarheid van bevolkingsgroepen voor geologische gevaren te verminderen en de algemene veerkracht bij rampen te verbeteren.

VULKAANUITBARSTING

AARDBEVING

TSUNAMI

LANDSLIDES

LAWINE

sinkhole

sinkhole is een grond die wordt gevormd door het instorten van de oppervlaktelaag en geen externe drainage heeft. Als het regent, is het water...

Lahar

A lahar is een soort vulkanische modderstroom die bestaat uit een mix van water, rotsen en vulkanisch puin. Lahars worden gevormd wanneer een...

Kusterosie

Kusterosie is het wegslijten van land en het verwijderen van strand- of duinsedimenten door golfwerking, getijdenstromingen, golfstromingen, drainage,...