Ader deposito's zijn een soort minerale afzetting die bestaat uit een gelokaliseerde zone van breukvulling mineralen. Ze vormen zich meestal in breuken of spleten in gesteente en worden vaak in of dichtbij aangetroffen fout zones, waar rotsen zijn gebroken en vervormd. Aderafzettingen kunnen een verscheidenheid aan metallische en niet-metaalhoudende mineralen bevatten, waaronder goud, Zilver, koper, leiden, zink, tin, wolfraam en fluoriet.

Aderafzettingen worden gevormd door een verscheidenheid aan processen, waaronder hydrothermische activiteit, metamorfisme en verwering. De mineralen waaruit aderafzettingen bestaan, worden doorgaans afgezet hydrothermale vloeistoffen die door het gesteente zijn gemigreerd, vaak van diep in de aardkorst. Deze vloeistoffen kunnen rijk zijn aan opgeloste mineralen, die uit de vloeistof kunnen neerslaan en aderafzettingen kunnen vormen wanneer de vloeistoffen afkoelen en reageren met het omringende gesteente.

Aderafzettingen kunnen relatief klein zijn of zich over vele kilometers uitstrekken, en ze kunnen voorkomen in een verscheidenheid aan gesteentesoorten, waaronder stollings-, sedimentair en metamorfe gesteenten. De grootte en kwaliteit van aderafzettingen kan sterk variëren, en hun economische levensvatbaarheid hangt af van een aantal factoren, waaronder de concentratie van de gewenste mineralen, de grootte en vorm van de afzetting, en de kosten van het winnen en verwerken van de mineralen.

Aderafzettingen worden doorgaans ontdekt via programma's voor de exploratie van mineralen, waarbij een verscheidenheid aan geologische, geochemische en geofysische technieken betrokken zijn. Deze technieken kunnen bestaan ​​uit het in kaart brengen en nemen van monsters van het oppervlak, geofysische onderzoeken vanuit de lucht en op de grond, boren en andere methoden. Zodra een aderafzetting is ontdekt en geëvalueerd, worden mijnbouw- en verwerkingstechnieken gebruikt om de waardevolle mineralen te extraheren en terug te winnen. Deze technieken kunnen variëren afhankelijk van de aard van de afzetting en het type mineralen dat wordt gewonnen, maar kunnen ook ondergrondse mijnbouw, dagbouw en verschillende verwerkingsmethoden omvatten om de mineralen uit het erts te halen.

Aderafzettingen kunnen op basis van hun oorsprong en samenstelling in verschillende typen worden ingedeeld. Enkele veel voorkomende soorten aderafzettingen zijn:

 1. Hydrothermale aderen: Deze aderen worden gevormd wanneer hete vloeistoffen (meestal uit magmatische bronnen) door rotsen stromen en de mineralen in de vloeistoffen kristalliseren in de breuken en holtes in het gastgesteente. Hydrothermale aderen kunnen op basis van hun samenstelling worden onderverdeeld in verschillende subtypen, zoals kwarts aderen, carbonaataders en sulfideaders.
 2. pegmatiet aderen: Deze aderen zijn samengesteld uit extreem grofkorrelige mineralen en zijn gevormd uit zeer vloeibaar, waterrijk magma. Pegmatiet aderen kan een bron zijn van zeldzame en waardevolle mineralen zoals lithium, tantaal en beryllium.
 3. Scheerzoneaders: Deze aderen worden gevormd door de beweging van rotsen langs breukvlakken of schuifzones. De intense druk en wrijving tijdens de beweging van de rotsen kunnen ervoor zorgen dat vloeistoffen langs de zone stromen, wat leidt tot de vorming van aderen.
 4. Contactmetamorfe aderen: Deze aderen worden gevormd wanneer een hoeveelheid magma in een reeds bestaand gesteente binnendringt, waardoor het gesteente wordt verwarmd en herkristalliseerd. Terwijl het gesteente herkristalliseert, kunnen mineralen worden geconcentreerd in aderen langs de contactzone tussen het magma en het gastgesteente.
 5. Foutgerelateerde aderen: deze aderen worden gevormd door de beweging van rotsen fouten. De vloeistoffen die door de breuk stromen, kunnen mineralen afzetten in breuken of lege ruimtes in de rotsen naast de breuk.

Er zijn ook andere soorten aderafzettingen, maar dit zijn enkele van de meest voorkomende. Het type aderafzetting dat zich vormt, hangt af van verschillende factoren, waaronder de samenstelling en oorsprong van de vloeistoffen, het gastgesteente en de geologische processen die in het gebied aan het werk zijn.

Soorten aderafzettingen

Aderafzettingen worden geclassificeerd op basis van hun mineralogie en de geologische omgeving waarin ze gevormd zijn. Enkele veel voorkomende soorten aderafzettingen zijn:

 1. Epithermische aderafzettingen: Deze afzettingen worden doorgaans aangetroffen in de bovenste delen van de aardkorst en worden gevormd door hete, mineraalrijke vloeistoffen die van dieper in de korst opstijgen. Epithermische afzettingen kunnen een breed scala aan metalen bevatten, waaronder goud, zilver, koper, lood en zink.
 2. Mesothermische aderafzettingen: Deze afzettingen zijn vergelijkbaar met epithermische afzettingen, maar ze vormen zich bij hogere temperaturen en drukken, en worden meestal op grotere diepten in de aardkorst aangetroffen. Mesothermische aderafzettingen zijn een belangrijke bron van goud en bevatten ook andere metalen, zoals zilver, koper en lood.
 3. Orogene aderafzettingen: Deze afzettingen worden gevormd tijdens bergbouwevenementen en worden vaak aangetroffen in combinatie met andere soorten minerale afzettingen, zoals porfier afzettingen. Orogene aderafzettingen bevatten doorgaans goud, evenals andere metalen zoals zilver, koper en lood.
 4. skarn Aderafzettingen: Deze afzettingen worden gevormd bij het contact ertussen stollingsgesteenten en carbonaatgesteenten. Skarn-aderafzettingen kunnen een breed scala aan metalen bevatten, waaronder koper, lood, zink, goud en zilver.
 5. Manto-aderafzettingen: Deze afzettingen zijn te vinden in sedimentair gesteente en worden meestal geassocieerd met vulkanische activiteit. Manto-aderafzettingen bevatten doorgaans koper, lood, zink en zilver.
 6. Inbreuk Aderafzettingen: Deze afzettingen worden gevormd in gebroken gesteenten (gesteenten die zijn opgebroken en opnieuw gecementeerd) en kunnen een verscheidenheid aan metalen bevatten, waaronder goud, zilver, koper, lood en zink.
 7. Carbonaatvervangende aderafzettingen: Deze afzettingen worden gevormd wanneer metaalrijke vloeistoffen de carbonaatmineralen in sedimentair gesteente vervangen. Carbonaatvervangende aderafzettingen kunnen een breed scala aan metalen bevatten, waaronder lood, zink, koper, zilver en goud.
 8. Aderafzettingen geassocieerd met plutons: deze afzettingen worden aangetroffen in combinatie met grote stollingsindringingen, zoals batholieten. Ze kunnen een breed scala aan metalen bevatten, waaronder goud, koper, lood en zink.

Vormingsprocessen en mineralogie

Aderafzettingen worden gevormd wanneer mineralen worden afgezet uit hydrothermale vloeistoffen die door scheuren of breuken in gesteente stromen, waardoor aders of gemineraliseerde zones in het gastgesteente ontstaan. De vorming van aderafzettingen is nauw verbonden met de processen van magmatisme en hydrothermalisme, en de afzettingen kunnen in grootte variëren van kleine aderen tot grote, uitgebreide systemen.

De mineralogie van aderafzettingen is variabel en afhankelijk van de bron en samenstelling van de hydrothermale vloeistoffen, het gastgesteente en de temperatuur- en drukomstandigheden. Aderafzettingen kunnen een breed scala aan mineralen bevatten, waaronder sulfiden, oxiden, carbonaten en silicaten. Enkele van de veel voorkomende mineralen die in aderafzettingen worden aangetroffen, zijn kwarts, calciet, fluoriet, pyriet, loodglans, chalcopyriet, sfaleriet en magnetiet.

De textuur en structuur van aderafzettingen kunnen ook belangrijk zijn voor het begrijpen van hun vorming en mineralogie. Sommige aderen kunnen een gestreepte textuur hebben, met afwisselende lagen mineralen, terwijl andere kunnen zijn afgebroken of verbrijzeld, wat wijst op vervorming en breuk tijdens het mineralisatieproces. Bovendien kunnen sommige aderen complexe structurele kenmerken hebben, zoals transversale relaties met andere aderen, wat wijst op meerdere stadia van mineralisatie of vloeistofstroom.

Over het geheel genomen zijn de vormingsprocessen en de mineralogie van aderafzettingen complex en afhankelijk van een verscheidenheid aan factoren, waaronder de aard van het gastgesteente, de samenstelling van de hydrothermale vloeistoffen en de omstandigheden van temperatuur en druk.

Mijnbouw van aderafzettingen

Aderafzettingen kunnen worden gedolven met behulp van ondergrondse mijnbouwtechnieken, zoals drift and fill, cut-and-fill, en room and column mining. Over het algemeen omvatten deze technieken het creëren van tunnels of andere uitgravingen om toegang te krijgen tot de ader, het erts uit de ader te halen en het naar de oppervlakte te transporteren voor verwerking.

Drift- en opvulmijnbouw omvat het aanleggen van horizontale tunnels (drifts) langs de lengte van de ader en vervolgens het opvullen van de uitgegraven ruimte met afvalgesteente of opvulling. Cut-and-fill-mijnbouw is vergelijkbaar, maar omvat het maken van verticale plakjes van de afzetting en deze vervolgens vullen met afvalmateriaal. Kamer- en pilaarmijnbouw is een methode waarbij de afzetting wordt gedolven in een rasterachtig patroon, waarbij kolommen erts achterblijven om het dak van de mijn te ondersteunen.

Aderafzettingen zijn vaak van hoge kwaliteit en kunnen vrij smal zijn, waardoor het moeilijk en duur is om ze te ontginnen. Ze kunnen echter zeer lucratief zijn als de mineralisatie rijk genoeg is, wat door de geschiedenis heen heeft geleid tot uitgebreide exploratie en mijnbouw naar afzettingen van het adertype.

Economische betekenis en toepassingen

Aderafzettingen kunnen een verscheidenheid aan economisch belangrijke mineralen bevatten, waaronder edelmetalen zoals goud en zilver, onedele metalen zoals koper, lood en zink, en industriële mineralen zoals vloeispaat. bariet en talk. De economische betekenis van een aderafzetting hangt af van factoren zoals de grootte en kwaliteit van de afzetting, het gemak van winning en de marktvraag naar de aanwezige mineralen.

Aderafzettingen zijn van oudsher een belangrijke bron van edelmetalen geweest en waren de belangrijkste bron van goud en zilver vóór de ontwikkeling van heap-uitloging en andere extractietechnologieën. Aderafzettingen worden vaak ondergronds gewonnen met behulp van een verscheidenheid aan mijnbouwmethoden, zoals uitgraven en opvullen, krimpen en stoppen op subniveau.

Industriële mineralen zoals vloeispaat en bariet worden ook vaak gewonnen uit aderafzettingen. Vloeispaat, dat wordt gebruikt bij de productie van fluorwaterstofzuur en fluorkoolwaterstoffen, wordt doorgaans ondergronds gewonnen. Bariet, dat wordt gebruikt als verzwaringsmiddel in boorvloeistoffen in de olie- en gasindustrie, wordt vaak gewonnen uit afzettingen die in verband staan ​​met hydrothermale aderen.

Over het geheel genomen kunnen aderafzettingen economisch belangrijke bronnen zijn van een grote verscheidenheid aan mineralen, en de exploitatie ervan heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de mijnindustrie.

Opmerkelijke aderafzettingen

hier zijn talloze opmerkelijke aderafzettingen over de hele wereld, die een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de mijnindustrie. Hier zijn een paar voorbeelden:

 1. Comstock Lode: Comstock Lode, gelegen in Nevada, VS, was een grote zilverafzetting die in 1859 werd ontdekt. ​​Het was een van de eerste grote aderafzettingen die in de VS werden ontdekt en speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de mijnindustrie in de regio.
 2. Bendigo Goldfield: Het Bendigo Goldfield, gelegen in Victoria, Australië, is een bekende aderafzetting die halverwege de 1800e eeuw werd ontdekt. Het staat bekend om zijn hoogwaardige goudvoorraden en is al meer dan een eeuw een belangrijke bron van goud.
 3. Mother Lode Gold Belt: De Mother Lode Gold Belt, gelegen in Californië, VS, is een 120 kilometer lange zone van goudhoudende kwartsaders. Het is sinds de jaren 1850 een belangrijke bron van goud in de regio en wordt sindsdien voortdurend gedolven.
 4. Red Lake Gold Mine: De Red Lake Gold Mine, gelegen in Ontario, Canada, is een van de grootste en meest hoogwaardige goudmijnen ter wereld. Het goud bevindt zich in een netwerk van kwartsaders en de afzetting wordt sinds de jaren veertig gedolven.
 5. Oyu Tolgoi: Oyu Tolgoi, gelegen in Mongolië, is een van de grootste koper- en goudvoorraden ter wereld. De afzetting bevindt zich in een reeks kwartsaders die deel uitmaken van een groter porfiersysteem.
 6. La Escondida: La Escondida, gelegen in Chili, is de grootste koperafzetting ter wereld. De afzetting bevindt zich in een reeks kwartsaders die deel uitmaken van een groter porfiersysteem.
 7. Homestake Mine: De Homestake Mine, gelegen in South Dakota, VS, was een van de grootste en diepste goudmijnen ter wereld. Het goud zat in een reeks kwartsaders die eind 1800e eeuw werden ontdekt.