Sedimentologie is de studie van sediment en de processen die het vormen en transporteren. Sedimentologie is een belangrijk aspect van stratigrafie omdat sedimentair gesteente vormen een groot deel van de aardkorst en bevatten waardevolle informatie over de geschiedenis van de aarde. Sedimentologen gebruiken een verscheidenheid aan technieken, waaronder veldobservaties, laboratoriumanalyses en numerieke modellering, om de kenmerken van sediment en de processen die de vorming en het transport ervan beheersen, te bestuderen.

Enkele van de belangrijkste onderwerpen die in de sedimentologie worden bestudeerd, zijn onder meer:

 1. De samenstelling en kenmerken van sediment: de identificatie en analyse van de mineralen, rotsenen andere materialen waaruit sediment bestaat, en de processen die de distributie ervan controleren.
 2. Het transport en de afzetting van sediment: de studie van de processen die sediment van de ene locatie naar de andere verplaatsen, zoals erosie, transport door water, wind of ijs, en de factoren die deze processen beheersen.
 3. De sedimentaire omgevingen waarin sediment wordt afgezet: de studie van de fysische, chemische en biologische omstandigheden die de afzetting van sediment beheersen, inclusief de temperatuur, druk en chemische omstandigheden van de omgeving.
 4. De diagenese van sediment: de studie van de chemische en fysische veranderingen die optreden in sediment nadat het is afgezet, en de processen die deze veranderingen beheersen.
 5. De interpretatie van sedimentair gesteente: het gebruik van sedimentologische gegevens om de geschiedenis van het aardoppervlak en de processen die dit hebben gevormd te begrijpen.

Sedimentair gesteente types

Er zijn veel verschillende soorten sedimentair gesteente, elk met zijn eigen kenmerken en vormingsproces. Enkele veel voorkomende soorten sedimentair gesteente zijn:

 1. Klastische sedimentaire gesteenten: deze rotsen bestaan ​​uit fragmenten van reeds bestaande rotsen, zoals zandsteen, dat is gemaakt van deeltjes ter grootte van zand, en schalie, dat is gemaakt van deeltjes ter grootte van klei.
 2. Chemische sedimentaire gesteenten: deze gesteenten worden gevormd door het neerslaan van mineralen uit een oplossing, zoals kalksteen, dat wordt gevormd door de precipitatie van calciumcarbonaat, en steenzout, dat wordt gevormd door de precipitatie van natriumchloride.
 3. Organische sedimentaire gesteenten: deze rotsen worden gevormd uit de overblijfselen van planten en dieren, zoals steenkool, dat wordt gevormd uit de overblijfselen van plantaardig materiaal, en kalksteen, dat kan worden gevormd uit de schelpen van mariene organismen.
 4. Evaporiet sedimentair gesteente: deze rotsen worden gevormd door het neerslaan van mineralen uit een verdampend waterlichaam, zoals steenzout en gips.
 5. Biogene sedimentaire gesteenten: deze rotsen worden gevormd uit de schelpen, skeletten of andere harde delen van planten en dieren, zoals koraal riffen en coquina.
 6. Rode bedden: deze sedimentaire gesteenten worden gekenmerkt door hun roodachtige kleur, die wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van ijzer oxide mineralen. Redbeds worden vaak aangetroffen in droge of semi-aride gebieden en worden doorgaans gevormd uit door de wind geblazen sediment.

Belang van sedimentologie

Sedimentologie is een belangrijk studiegebied in de geologie dat ons helpt de processen te begrijpen die het oppervlak van onze planeet vormgeven. Enkele van de belangrijkste aspecten van sedimentologie zijn:

 1. De geschiedenis van de aarde begrijpen: Sedimentgesteenten en hun structuren bieden belangrijke aanwijzingen over de milieuomstandigheden in het verleden en kunnen worden gebruikt om de geologische geschiedenis van een regio te reconstrueren.
 2. Verkenning voor Natuurlijke Hulpbronnen: Sedimentgesteenten herbergen vaak belangrijke natuurlijke hulpbronnen zoals olie, gas, steenkool en mineralen. Het begrijpen van sedimentaire processen kan geologen helpen gebieden met een hoog hulpbronnenpotentieel te identificeren.
 3. Milieustudies: Sedimentologie kan ons helpen begrijpen hoe natuurlijke en door de mens veroorzaakte veranderingen in het milieu van invloed zijn sedimenttransport en -afzetting patronen, en hoe deze veranderingen het ecosysteem kunnen beïnvloeden.
 4. Beperking van gevaren: Sedimentologie kan ons helpen de factoren te begrijpen die bijdragen aan natuurlijke gevaren zoals aardverschuivingen, erosie en sedimentatie, waardoor een betere planning en beheer van deze gevaren mogelijk is.
 5. Technische toepassingen: inzicht in sedimentatie en sediment transport processen zijn belangrijk voor een verscheidenheid aan technische toepassingen, zoals het ontwerpen van funderingen voor gebouwen en bruggen, het bouwen van dijken en dammen, en het beheren van sediment in waterwegen en havens.

Studiegebieden gerelateerd aan sedimentologie

Er zijn verschillende vakgebieden die verband houden met sedimentologie. Enkele van de belangrijkste zijn:

 1. stratigrafie: De studie van de rangschikking en volgorde van gesteentelagen of lagen in de aardkorst. Stratigrafie is een belangrijk vakgebied voor het begrijpen van de geologische geschiedenis van de aarde en de aarde evolutie van het leven op onze planeet.
 2. palaeontologie: De studie van fossielen, dit zijn de bewaarde overblijfselen of sporen van oude organismen. palaeontologie is belangrijk voor het begrijpen van de evolutie van het leven op aarde, en voor het verstrekken van informatie over oude omgevingen en ecosystemen.
 3. Geochronologie: De studie van de ouderdom van gesteenten en ander geologisch materiaal. Geochronologie omvat technieken voor het bepalen van de absolute ouderdom van gesteenten en de timing van geologische gebeurtenissen.
 4. Sedimentair leer der gesteenten: De studie van sedimentair gesteente en de processen waardoor ze ontstaan. Sedimentaire petrologie omvat het analyseren van de samenstelling, textuur en structuur van sedimentair gesteente om inzicht te krijgen in hun afzettingsgeschiedenis en de omstandigheden waaronder ze zijn gevormd.
 5. Geochemie: De studie van de chemische samenstelling en het gedrag van geologische materialen. Geochemie speelt een belangrijke rol bij het begrijpen van de processen die de vorming en transformatie van sedimentair gesteente beheersen, evenals de interactie tussen gesteenten en vloeistoffen (zoals water en olie) in de aardkorst.
 6. Milieusedimentologie: De studie van de interacties tussen sedimenten, water en het milieu. Milieusedimentologie omvat het analyseren van sedimenten en hun eigenschappen om milieuprocessen en veranderingen in de loop van de tijd te begrijpen en om informatie te verschaffen voor milieubeheer en -sanering.