Technische geologie speelt een cruciale rol bij bouwprojecten. Het biedt essentiële informatie over de geologische kenmerken, fysieke eigenschappen van de bodem en het gesteente, en de potentiële gevaren die van invloed kunnen zijn op het bouwproject. De informatie wordt gebruikt om veilige en duurzame constructies te ontwerpen en te bouwen die bestand zijn tegen de effecten van natuurkrachten zoals aardbevingen, aardverschuivingenen bodemdaling. Hier zijn enkele manieren waarop technische geologie in de bouw wordt gebruikt:

 1. Site onderzoek: Technische geologie wordt gebruikt om een ​​uitgebreid onderzoek uit te voeren naar de locatie waar de constructie moet worden uitgevoerd. Het onderzoek heeft tot doel de geschiktheid van de locatie voor het beoogde doel te bepalen, potentiële geologische gevaren te identificeren en de bodem- en rotseigenschappen te bepalen die het ontwerp en de constructie van het project kunnen beïnvloeden.
 2. Ontwerp van de fundering: De fundering van elke constructie is van cruciaal belang voor de stabiliteit en veiligheid ervan. Technische geologie wordt gebruikt om het type fundering te bepalen dat geschikt is voor de specifieke omstandigheden ter plaatse, rekening houdend met de bodem- en rotseigenschappen en het potentieel voor grondbeweging.
 3. Helling stabiliteit analyse: Hellingsstabiliteit is een belangrijk aspect van de technische geologie, vooral in gebieden met steile hellingen of hellingen die kwetsbaar zijn voor aardverschuivingen. Analyse van de hellingsstabiliteit omvat het bestuderen van de eigenschappen van de bodem en het gesteente, de geologische structuur en de toestand van het grondwater om het potentieel voor hellingfalen te beoordelen en maatregelen te identificeren om dit te voorkomen of te beperken.
 4. Bodemverbetering: In sommige gevallen zijn de eigenschappen van de bodem en het gesteente mogelijk niet geschikt voor de constructie van de beoogde constructie. In dergelijke gevallen wordt technische geologie gebruikt om de beste grondverbeteringstechnieken te bepalen om de sterkte, stijfheid en stabiliteit van de grond of het gesteente te verbeteren.
 5. Milieueffectbeoordeling: Technische geologie wordt ook gebruikt om de potentiële impact van het bouwproject op het milieu te beoordelen. Het omvat het identificeren en analyseren van de potentiële gevaren voor het milieu die verband houden met het project en het ontwerpen van maatregelen om deze effecten te minimaliseren of te verzachten.

Over het algemeen is technische geologie essentieel voor de veilige en duurzame constructie van constructies, waaronder gebouwen, bruggen, tunnels en dammen. Het biedt de nodige informatie om ervoor te zorgen dat de bouw wordt uitgevoerd op een manier die de risico's voor mens en milieu minimaliseert.

Opgraving en funderingsontwerp

Opgraving en funderingsontwerp zijn belangrijke aspecten van de technische geologie voor de bouw. Voordat met de bouw kan worden begonnen, is het essentieel om de ondergrondse omstandigheden van de locatie te bepalen. Deze informatie wordt gebruikt om een ​​passend graaf- en funderingsontwerpplan te ontwikkelen.

Opgraven is het proces waarbij grond en gesteente van een locatie worden verwijderd om een ​​leegte te creëren die voor bouwdoeleinden kan worden gebruikt. Opgravingen kunnen variëren in grootte en vorm, afhankelijk van het type constructie dat wordt uitgevoerd. Zo zal de uitgraving voor een fundering van een gebouw dieper en smaller zijn dan een uitgraving voor een rijbaan.

Het ontwerpen van een fundering omvat het selecteren van een geschikt type fundering op basis van de ondergrondse omstandigheden en de belastingen die de constructie moet dragen. Het doel van het funderingsontwerp is het creëren van een stabiele fundering die het gewicht van de constructie en alle belastingen die erop worden uitgeoefend veilig kan dragen.

Technische geologen spelen een cruciale rol bij het ontwerpen van opgravingen en funderingen door informatie te verstrekken over de ondergrondse omstandigheden op een locatie. Ze gebruiken een verscheidenheid aan technieken, zoals boren, bemonstering en geofysisch onderzoek, om het type en de eigenschappen van de grond en het gesteente op de locatie te bepalen.

Deze informatie wordt gebruikt om een ​​geschikte graafmethode te selecteren, zoals open ontgraven of keermuren, en om een ​​fundering te ontwerpen die geschikt is voor de ondergrondse omstandigheden. Als de grond bijvoorbeeld zacht en samendrukbaar is, kan een funderingsontwerp diepe palen of een vlotfundering omvatten om de belasting over een groter gebied te verdelen.

Over het geheel genomen zijn het ontwerp van opgravingen en funderingen belangrijke aspecten van de technische geologie voor constructie, en vereisen een zorgvuldige afweging van de ondergrondse omstandigheden op een locatie om ervoor te zorgen dat de resulterende constructie veilig en stabiel is.

Tunnelbouw en ondergrondse constructie

Bij tunnelbouw en ondergrondse constructie worden ondergrondse ruimtes uitgegraven voor verschillende doeleinden, zoals transport, mijnbouw, opslag en opwekking van waterkracht. Tunneling omvat de constructie van ondergrondse tunnels, terwijl ondergrondse constructie kan verwijzen naar elke constructie die ondergronds plaatsvindt, zoals ondergrondse gebouwen of parkeergarages.

Het ontwerp en de constructie van tunnels en ondergrondse constructies vereisen een grondig begrip van de geologie, rotsmechanica en technische principes. Er moet rekening worden gehouden met verschillende factoren, zoals de bodemgesteldheid, de diepte van de ondergrond tunnelen de spanningen die de tunnel tijdens en na de bouw zal ervaren.

Het proces van tunneling omvat verschillende stappen, waaronder:

 1. Site onderzoek: Hierbij wordt informatie verzameld over de bodemgesteldheid waar de tunnel zal worden aangelegd. Dit kan geologische kartering, boringen en geofysische onderzoeken omvatten.
 2. Design: Op basis van het locatieonderzoek wordt een ontwerp voor de tunnel ontwikkeld, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals de grootte en vorm van de tunnel, het type ondersteuning dat nodig is en de wijze van uitgraven.
 3. Uitgraving: De gekozen graafmethode is afhankelijk van de bodemgesteldheid en het ontwerp van de tunnel. Veel voorkomende graafmethoden zijn onder meer boren en stralen, tunnelboormachines (TBM's) en cut-and-cover.
 4. Support: Terwijl de tunnel wordt uitgegraven, worden ondersteuningssystemen geïnstalleerd om de omringende rotsen of grond te stabiliseren. Dit kan onder meer spuitbeton, rotsbouten, stalen bogen en voegwerk zijn.
 5. Voering: Zodra de tunnel is uitgegraven en ondersteund, wordt er een bekleding aangebracht die zorgt voor een duurzame, waterdichte barrière tussen de tunnel en de omringende grond. Veel voorkomende bekledingsmaterialen zijn beton, staal en spuitbeton.
 6. Afwerking: De laatste stap erin tunnel constructie omvat de installatie van verlichting, ventilatie en andere systemen die nodig zijn voor de werking van de tunnel.

Het ontwerp en de constructie van ondergrondse constructies vereisen een zorgvuldige planning en uitvoering om de veiligheid en duurzaamheid ervan te garanderen. Naast tunnelbouw vereisen andere vormen van ondergronds bouwen, zoals ondergrondse opslagfaciliteiten, vergelijkbare overwegingen en expertise.

Dammen en reservoirs

Dammen en reservoirs zijn belangrijke kunstwerken die zijn ontworpen en gebouwd met het oog op wateropslag, overstromingsbeheersing, opwekking van waterkracht en irrigatie. Een dam is een barrière die over een rivier of een andere waterweg is gebouwd om de waterstroom tegen te houden en te controleren, waardoor er een reservoir achter ontstaat. Het reservoir kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, waaronder het leveren van drinkwater, irrigatie en andere menselijke behoeften.

Dammen worden geclassificeerd op basis van hun constructiematerialen en methoden. De meest voorkomende soorten dammen zijn aarden dammen, betonnen zwaartekrachtdammen, betonnen boogdammen en rotsdammen. Elk type dam heeft zijn eigen unieke ontwerp- en constructieoverwegingen.

Bij het ontwerp en de bouw van een dam moet rekening worden gehouden met een aantal factoren, waaronder de hydrologische kenmerken van de rivier of waterweg, de geologische omstandigheden ter plaatse en de milieueffecten van de dam. Veiligheid is ook een cruciale factor bij het ontwerp en de constructie van dammen, aangezien het falen van een dam catastrofale gevolgen kan hebben, zoals verlies van mensenlevens, materiële schade en milieuschade stroomafwaarts.

Reservoirs worden doorgaans gevormd door de constructie van een dam over een rivier of andere waterweg. De grootte en capaciteit van een reservoir zijn afhankelijk van de grootte van de rivier of waterweg, de beschikbare hoeveelheid water en het beoogde doel van het reservoir. Reservoirs kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor het milieu, omdat ze veranderingen in het stromingsregime van een rivier of andere waterweg kunnen veroorzaken, de ecologie van het gebied kunnen veranderen en menselijke populaties kunnen verdringen.

Dammen en reservoirs vereisen regelmatig onderhoud en monitoring om hun voortdurende veilige werking te garanderen. Dit omvat het monitoren van het waterpeil en de stroming, de toestand van de damconstructie en de kwaliteit van het water in het reservoir. Een goede werking en onderhoud van dammen en reservoirs zijn van cruciaal belang om de duurzaamheid en effectiviteit ervan op de lange termijn te garanderen.

Grondwerken en hellingsstabilisatie

Grondwerken en hellingsstabilisatie zijn essentiële componenten van geotechniek. Grondwerken verwijzen naar elke technische activiteit waarbij grond, gesteente of andere materialen worden verplaatst of geplaatst om de fysieke kenmerken van het aardoppervlak te creëren of te wijzigen. Bij hellingsstabilisatie gaat het daarentegen om technieken die worden gebruikt om natuurlijke of door de mens veroorzaakte hellingen te stabiliseren om bodemerosie, aardverschuivingen en andere vormen van hellingfalen te voorkomen.

Grondwerken en hellingsstabilisatie zijn van cruciaal belang bij de constructie van veel civieltechnische projecten, waaronder wegen, bruggen, dammen, gebouwen en andere infrastructuur. Deze activiteiten vereisen vaak uitgebreide opgravingen en het egaliseren van het aardoppervlak, wat een aanzienlijke bron van verstoring van het milieu kan zijn als ze niet op de juiste manier worden uitgevoerd.

Een goede planning en ontwerp zijn essentieel voor succesvolle grondwerken en hellingstabilisatieprojecten. Ingenieurs en geologen moeten rekening houden met een breed scala aan factoren, waaronder bodemeigenschappen, grondwatercondities, topografie en mogelijke gevolgen voor het milieu. Het gebruik van de juiste bouwtechnieken, materialen en uitrusting is ook van cruciaal belang voor het succes van deze projecten.

Enkele veel voorkomende grondverzetactiviteiten zijn onder meer uitgraven, het aanleggen van ophogingen, nivelleren en verdichten. Hellingsstabilisatietechnieken omvatten onder meer keermuren, grondspijkers, rotsbouten en geotextiel. De selectie van de juiste techniek hangt af van verschillende factoren, waaronder de hellingshoek, bodem- en rotseigenschappen, grondwatercondities en de milieu-impact van het project.

Over het geheel genomen zijn grondwerken en hellingsstabilisatie essentiële componenten van veel geotechnische projecten. Een goede planning, ontwerp en bouwpraktijk zijn essentieel om de veiligheid, ecologische duurzaamheid en stabiliteit op lange termijn van deze projecten te garanderen.

Geologische gevaren en risicobeoordeling in de bouw

Geologische gevaren en risicobeoordeling zijn belangrijke overwegingen bij bouwprojecten om de veiligheid van werknemers, het publiek en de infrastructuur te garanderen. Enkele van de meest voorkomende geografische gevaren die van invloed zijn op bouwprojecten zijn aardverschuivingen, steenslag, instabiliteit van hellingen, bodemdaling, aardbevingen en overstromingen.

Om het risico op geologische gevaren te beoordelen, voeren geologen en ingenieurs een locatieonderzoek uit waarbij de geologie in kaart wordt gebracht, potentiële gevaren worden geïdentificeerd en de omstandigheden ter plaatse worden geanalyseerd om de waarschijnlijkheid en potentiële impact van geologische gevaren te bepalen. Deze informatie wordt gebruikt om passende risicobeperkende maatregelen te ontwerpen om het risico te minimaliseren en de veiligheid van het project te garanderen.

Risicobeoordeling van geologische gevaren omvat doorgaans een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Kwalitatieve methoden omvatten visuele inspectie en het in kaart brengen van de locatie, terwijl kwantitatieve methoden het gebruik van geavanceerde analytische hulpmiddelen en modellen omvatten om de waarschijnlijkheid en potentiële impact van geologische gevaren te beoordelen. Deze methoden kunnen analyse van de stabiliteit van hellingen, analyse van seismische gevaren, analyse van overstromingsrisico's en indien nodig andere gespecialiseerde analyses omvatten.

De resultaten van de risicobeoordeling worden gebruikt om passende risicobeperkende maatregelen te ontwerpen, waaronder bijvoorbeeld hellingstabilisatiemaatregelen, drainagesystemen, keermuren, taluds of andere maatregelen ter bescherming tegen specifieke gevaren. Bij het ontwerp van deze maatregelen moet rekening worden gehouden met de specifieke omstandigheden ter plaatse en de potentiële impact van het georisico, evenals met de mogelijkheid van toekomstige veranderingen in de omstandigheden ter plaatse als gevolg van natuurlijke of door de mens veroorzaakte factoren.

Risicobeoordeling is een doorlopend proces gedurende het gehele bouwproject en het kan nodig zijn dat risicobeperkende maatregelen worden aangepast op basis van veranderende omstandigheden op de locatie of onverwachte geologische risicogebeurtenissen. Voortdurende monitoring en onderhoud van de locatie en beperkende maatregelen zijn ook belangrijk om de voortdurende veiligheid van het project te garanderen.

Casestudies van technische geologie in bouwprojecten

Er zijn talloze casestudies over technische geologie in bouwprojecten. Hier zijn een paar voorbeelden:

 1. Internationale luchthaven van Hong Kong: De bouw van de internationale luchthaven van Hong Kong omvatte uitgebreide landaanwinning en vereiste aanzienlijk geologisch en geotechnisch onderzoek. Het project omvatte het opvullen van 7.4 vierkante kilometer land en de aanleg van een 2.2 kilometer lange landingsbaan in open zee. Er werd uitgebreid geologisch en geotechnisch onderzoek uitgevoerd om de haalbaarheid van het project te beoordelen en potentiële geologische gevaren te identificeren. De onderzoeken omvatten het boren van boorgaten en het uitvoeren van laboratoriumtests op grond- en gesteentemonsters. De bevindingen van de onderzoeken zijn gebruikt om de funderingen en ondersteuningssystemen voor de infrastructuur van de luchthaven te ontwerpen.
 2. Taipei 101: Taipei 101 is een wolkenkrabber van 101 verdiepingen in Taipei, Taiwan. Het gebouw bevindt zich in een gebied met hoge seismische activiteit en er is uitgebreid geologisch en geotechnisch onderzoek uitgevoerd om de haalbaarheid van het project te beoordelen en potentiële geologische gevaren te identificeren. De onderzoeken omvatten het boren van boorgaten en het uitvoeren van laboratoriumtests op grond- en gesteentemonsters. De bevindingen van het onderzoek zijn gebruikt om de funderingen en ondersteuningssystemen voor het gebouw te ontwerpen.
 3. Kanaaltunnel: De Kanaaltunnel is een 31 kilometer lange spoortunnel die Engeland en Frankrijk met elkaar verbindt. De bouw van de tunnel omvatte uitgebreid geologisch en geotechnisch onderzoek, waaronder het boren van boorgaten en de bouw van testtunnels. De bevindingen van de onderzoeken werden gebruikt om de route, de ondersteuningssystemen en de ventilatiesystemen van de tunnel te ontwerpen.
 4. Three Gorges Dam: De Three Gorges Dam is een hydro-elektrische dam gelegen aan de Yangtze-rivier in China. De bouw van de dam omvatte uitgebreid geologisch en geotechnisch onderzoek, waaronder het boren van boorgaten en de bouw van testtunnels. De bevindingen van de onderzoeken werden gebruikt om de funderingen, ondersteuningssystemen en afvoerkanalen van de dam te ontwerpen.
 5. Boston's Big Dig: The Big Dig was een gigantisch snelweg- en tunnelbouwproject in Boston, Massachusetts. Het project omvatte de aanleg van een tunnel onder de haven van Boston en het ondergronds verplaatsen van een bestaande snelweg. Het project kreeg te maken met tal van technische uitdagingen, waaronder moeilijke bodem- en rotsomstandigheden en de noodzaak om de watervoorziening van de stad te beschermen. Er werd uitgebreid geologisch en geotechnisch onderzoek uitgevoerd om de haalbaarheid van het project te beoordelen en potentiële geologische gevaren te identificeren. De bevindingen van de onderzoeken werden gebruikt om de route, de ondersteuningssystemen en de ventilatiesystemen van de tunnel te ontwerpen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele bouwprojecten die afhankelijk zijn van technische geologie om hun succes te garanderen.