Meteorieten zijn fragmenten van buitenaardse lichamen die de reis door de atmosfeer van de aarde overleven en het oppervlak bereiken. Ze bieden waardevol inzicht in de vorming en evolutie van ons zonnestelsel. Meteorieten zijn er in verschillende soorten, elk met hun eigen specifieke kenmerken, en door ze te bestuderen kunnen wetenschappers de samenstelling, structuur en geschiedenis van hemellichamen buiten de aarde begrijpen.

‘Mineralogische diversiteit van meteorieten’, met verschillende texturen, kleuren en mineralen gevonden in meteorieten

Definitie en classificatie

Meteorieten zijn stukjes vast materiaal die afkomstig zijn van hemellichamen zoals asteroïden, kometen en zelfs andere planeten, die de atmosfeer van de aarde binnendringen en de impact op het oppervlak overleven. Ze worden ingedeeld in drie hoofdtypen op basis van hun samenstelling en structuur:

 1. Steenachtige meteorieten: Deze meteorieten bestaan ​​voornamelijk uit silicaatmineralen, vergelijkbaar met de aardkorst. Ze kunnen verder worden onderverdeeld in twee subgroepen:
  • chondrieten: Dit zijn de meest voorkomende soorten meteorieten en bevatten kleine bolvormige structuren, chondrulen genaamd, die zich vroeg in de geschiedenis van het zonnestelsel vormden.
  • Achondrieten: Deze meteorieten hebben geen chondrulen en hebben processen ondergaan zoals smelten en differentiatie, wat aangeeft dat ze afkomstig zijn van grotere, gedifferentieerde lichamen zoals asteroïden of planeten.
 2. Strijkijzer Meteorieten: Deze meteorieten bestaan ​​voornamelijk uit ijzer-nikkellegeringen, vaak met sporen van andere metalen zoals kobalt en zwavel. Ze zijn waarschijnlijk afkomstig uit de kernen van gedifferentieerde lichamen zoals asteroïden.
 3. Steen-ijzermeteorieten: Zoals de naam al doet vermoeden bevatten deze meteorieten zowel silicaatmineralen als metaallegeringen. Er wordt aangenomen dat ze afkomstig zijn uit de grensgebieden tussen de kernen en mantels van gedifferentieerde lichamen.

Belang van het bestuderen van meteorieten

Het bestuderen van meteorieten levert cruciale informatie op over het vroege zonnestelsel en de processen die hebben geleid tot de vorming van planeten, asteroïden en andere hemellichamen. Enkele belangrijke redenen waarom meteorieten belangrijk zijn om te bestuderen zijn:

 1. De vorming van het zonnestelsel begrijpen: Meteorieten vertegenwoordigen enkele van de oudste materialen in het zonnestelsel en bieden inzicht in de omstandigheden en processen die plaatsvonden tijdens de vorming ervan, meer dan 4.6 miljard jaar geleden.
 2. Het volgen van de planetaire evolutie: Door de chemische en isotopische samenstellingen van meteorieten te analyseren, kunnen wetenschappers de processen afleiden die plaatsvonden op moederlichamen, zoals differentiatie, vulkanisme en waterige wijziging, die aanwijzingen geven over hun geologische geschiedenis.
 3. Oorsprong van het leven: Sommige meteorieten bevatten organische moleculen, waaronder aminozuren, suikers en nucleobasen, die de bouwstenen van het leven zijn. Het bestuderen van deze organische verbindingen kan licht werpen op de potentiële bronnen van de ingrediënten van het leven op aarde en op andere planeten.
 4. Impact-gevarenbeoordeling: Het begrijpen van de eigenschappen van meteorieten helpt bij het beoordelen van de risico's van potentiële impactgebeurtenissen en het ontwikkelen van strategieën om deze risico's te beperken.

Overzicht van mineralogische diversiteit

Meteorieten vertonen een breed scala aan mineralogische diversiteit, wat de uiteenlopende omstandigheden weerspiegelt waaronder ze zijn gevormd en geëvolueerd. Enkele veel voorkomende mineralen die in meteorieten worden aangetroffen, zijn onder meer olivijn, pyroxeen, plagioklaas, troiliet, kamaciet en taeniet. De aanwezigheid van bepaalde mineralen en hun verspreiding binnen meteorieten kunnen aanwijzingen geven over de samenstelling, geschiedenis en processen van het moederlichaam, zoals smelten, kristallisatie en verandering.

Naast primaire mineralen kunnen meteorieten ook secundaire mineralen bevatten die zijn gevormd door processen zoals waterverandering of thermisch metamorfisme. Deze secundaire mineralen kunnen informatie verschaffen over vroegere omgevingsomstandigheden op het moederlichaam, zoals de aanwezigheid van vloeibaar water of thermische activiteit.

Over het geheel genomen onderstreept de mineralogische diversiteit die in meteorieten wordt waargenomen hun betekenis als vensters op de geologische en chemische processen die de geschiedenis van het zonnestelsel hebben gevormd.

Meteorietvormingsprocessen

Meteorietenvormingsprocessen zijn complex en gevarieerd en weerspiegelen de diverse omstandigheden in het vroege zonnestelsel en de daaropvolgende evolutie van hemellichamen. Verschillende belangrijke processen dragen bij aan de vorming van meteorieten:

 1. Nevelvormige condensatie: Het vroege zonnestelsel begon als een enorme wolk van gas en stof, bekend als de zonnenevel. Binnen deze nevel varieerden de temperaturen en drukken, wat leidde tot de condensatie van vaste deeltjes uit de gasfase. Deze vaste deeltjes, ook wel stofkorrels genoemd, dienden als bouwstenen voor grotere objecten zoals asteroïden, kometen en planeten.
 2. Accretie en planetesimale vorming: In de loop van de tijd botsten stofkorrels en bleven aan elkaar plakken, waardoor geleidelijk grotere objecten ontstonden die planetesimalen worden genoemd. Deze planetesimalen bleven door botsingen meer materiaal verzamelen en groeiden uiteindelijk uit tot protoplaneten en planetaire embryo's. Sommige van deze lichamen zouden later de planeten worden, terwijl andere de vorm van asteroïden of kometen bleven behouden of uit het zonnestelsel werden verdreven.
 3. Smelten en differentiatie: Grotere planetesimalen en protoplaneten ondervonden verhitting door het verval van radioactieve isotopen en zwaartekrachtsenergie, wat leidde tot smelten en differentiatie. Differentiatie verwijst naar het proces waarbij dichtere materialen naar het midden zinken en een metalen kern vormen, terwijl lichtere materialen een silicaatmantel en korst vormen. Dit proces resulteerde in de vorming van lichamen met verschillende lagen in de samenstelling, zoals asteroïden en gedifferentieerde planeten zoals de aarde.
 4. Impactfragmentatie: Botsingen tussen planetesimalen en andere hemellichamen waren gebruikelijk in het vroege zonnestelsel. Gewelddadige schokken veroorzaakten fragmentatie en het uitwerpen van materiaal uit de getroffen lichamen. Een deel van dit materiaal werd de ruimte in geslingerd en bereikte uiteindelijk de aarde als meteorieten.
 5. Waterige verandering en thermisch metamorfisme: Na hun vorming ondergingen sommige moederlichamen van meteorieten secundaire processen zoals waterige verandering of thermisch metamorfisme. Waterige verandering omvat interacties met vloeibaar water, wat leidt tot de verandering van mineralen en de vorming van nieuwe minerale assemblages. Thermische metamorfose treedt op als gevolg van verwarming door verschillende bronnen, zoals inslagen of radioactief verval, wat resulteert in veranderingen in minerale texturen en samenstellingen.
 6. Breuk en ontwrichting: Sommige asteroïden en kometen ondergingen uiteenvallen en verstoring als gevolg van botsingen of zwaartekrachtinteracties met grotere hemellichamen. Deze gebeurtenissen produceerden puinvelden, die uiteindelijk konden samensmelten tot kleinere lichamen of als meteoroïden door het zonnestelsel konden worden verspreid.
 7. Binnenkomst en atmosferische fragmentatie: Meteoroïden die de atmosfeer van de aarde binnendringen, ervaren intense hitte en wrijving, waardoor ze ablateren en fragmenteren. Alleen de meest robuuste fragmenten, bekend als meteorieten, overleven de reis om het aardoppervlak te bereiken.

Over het geheel genomen omvat de vorming van meteorieten een combinatie van fysische, chemische en geologische processen die zich gedurende de geschiedenis van het zonnestelsel hebben voorgedaan. Het bestuderen van meteorieten levert waardevolle inzichten op in deze processen en de omstandigheden die heersten tijdens de vroege stadia van planetaire vorming en evolutie.

Soorten meteorieten

Meteorieten worden ingedeeld in verschillende typen op basis van hun samenstelling, structuur en kenmerken. De belangrijkste soorten meteorieten zijn onder meer:

 1. chondrieten: Chondrieten zijn het meest voorkomende type meteoriet en bestaan ​​voornamelijk uit silicaatmineralen, waaronder olivijn, pyroxeen en plagioklaas, evenals kleine bolvormige structuren die chondrulen worden genoemd. Chondrieten worden als primitieve meteorieten beschouwd omdat ze sinds hun vorming in het vroege zonnestelsel minimale veranderingen hebben ondergaan. Ze bieden waardevolle inzichten in de omstandigheden en processen die heersten tijdens de kinderschoenen van het zonnestelsel.
 2. Achondrieten: Achondrieten zijn meteorieten zonder chondrulen en vertonen tekenen van differentiatie en smelten. Ze zijn afgeleid van gedifferentieerde ouderlichamen zoals asteroïden of planeten, waar processen zoals smelten, kristallisatie en vulkanisme plaatsvonden. Achondrieten zijn onderverdeeld in verschillende groepen op basis van hun mineralogische en petrologische kenmerken, waaronder eucriten, diogenieten en howardieten, waarvan wordt aangenomen dat ze afkomstig zijn van de asteroïde 4 Vesta.
 3. IJzeren Meteorieten: IJzermeteorieten bestaan ​​voornamelijk uit ijzer-nikkellegeringen, met kleine hoeveelheden andere metalen zoals kobalt en zwavel. Er wordt aangenomen dat ze afkomstig zijn uit de kernen van gedifferentieerde asteroïden of planetesimalen. IJzermeteorieten vertonen vaak een karakteristiek Widmanstätten-patroon wanneer ze worden geëtst met zuur, dat het gevolg is van de vergroeiing van nikkel-ijzermineralen. IJzermeteorieten zijn relatief zeldzaam in vergelijking met andere typen, maar zijn gemakkelijk herkenbaar vanwege hun metaalachtige samenstelling.
 4. Steen-ijzermeteorieten: Steen-ijzermeteorieten bevatten zowel silicaatmineralen als metallische ijzer-nikkellegeringen. Er wordt aangenomen dat ze afkomstig zijn uit de grensgebieden tussen de kernen en mantels van gedifferentieerde ouderlichamen. Steenijzermeteorieten zijn onderverdeeld in twee hoofdgroepen: pallasieten, die olivijnkristallen bevatten ingebed in een metalen matrix, en mesosiderieten, die bestaan ​​uit een mengsel van silicaatmineralen en metaalkorrels.
 5. Koolstofhoudende chondrieten: Koolstofhoudende chondrieten zijn een subtype van chondrietmeteorieten die aanzienlijke hoeveelheden koolstofverbindingen bevatten, waaronder organische moleculen, water en vluchtige elementen. Ze behoren tot de meest primitieve meteorieten en er wordt aangenomen dat ze materiaal uit het vroege zonnestelsel relatief onveranderd hebben bewaard. Koolstofhoudende chondrieten zijn van bijzonder belang voor wetenschappers die de oorsprong van het leven en de levering van organische verbindingen aan de aarde bestuderen.
 6. Maan- en Mars-meteorieten: Deze meteorieten zijn fragmenten van gesteente en regoliet van de maan (maanmeteorieten) of Mars (meteorieten van Mars) die door inslagen de ruimte in zijn geworpen en uiteindelijk op aarde zijn geland. Ze bieden waardevolle informatie over de geologie, mineralogieen de geschiedenis van deze planetaire lichamen en aanvullende gegevens verkregen uit ruimtevaartuigmissies.

Dit zijn de belangrijkste soorten meteorieten, die elk unieke inzichten bieden in verschillende aspecten van de vorming en evolutie van het zonnestelsel. Door meteorieten te bestuderen kunnen wetenschappers de processen die ons zonnestelsel hebben gevormd en de materialen waaruit de aarde en andere planeten zijn ontstaan, beter begrijpen.

Mineralogische samenstelling van meteorieten

Het oppervlak is te ruw voor een meteoriet | Wat meteorietinformatie | Washington University in St. Louis (wustl.edu)

De mineralogische samenstelling van meteorieten varieert afhankelijk van hun type en herkomst. Hier is een overzicht van de mineralogische samenstelling die vaak wordt aangetroffen in verschillende soorten meteorieten:

 1. chondrieten:
  • Chondrulen: Dit zijn bolvormige tot onregelmatig gevormde korrels van millimetergrootte die voornamelijk bestaan ​​uit olivijn, pyroxeen en glasachtig materiaal. Chondrulen zijn een van de bepalende kenmerken van chondrieten en worden vermoedelijk gevormd door snelle opwarmings- en afkoelingsgebeurtenissen in de zonnenevel.
  • Matrix: Het fijnkorrelige materiaal rond chondrulen in chondrieten staat bekend als de matrix. Het bestaat uit verschillende silicaatmineralen zoals olivijn, pyroxeen, plagioklaas en ijzer-nikkelkorrels, evenals organisch materiaal en sulfiden.
 2. Achondrieten:
  • Pyroxenen: Achondrieten bevatten vaak pyroxeenmineralen zoals orthopyroxeen en clinopyroxeen, die indicatief zijn voor stollingsprocessen en differentiatie.
  • plagioclase: Sommige achondrieten bevatten plagioklaas veldspaat, een veel voorkomend mineraal op het land stollingsgesteenten.
  • Olivijn: Olivijn wordt af en toe aangetroffen in achondrieten, vooral in basaltische achondrieten zoals eucrites.
  • Maskelyniet: Dit is een karakteristiek kenmerk van sommige achondrieten, zoals diogenieten. Maskelyniet is een soort plagioklaas veldspaat dat door een schok is omgezet in een glasachtig materiaal.
 3. IJzeren Meteorieten:
  • Kamaciet en Taeniet: IJzermeteorieten bestaan ​​voornamelijk uit metallische ijzer-nikkellegeringen, waarbij kamaciet en taeniet de hoofdbestanddelen zijn. Deze mineralen vertonen vaak een kenmerkend kristallijn patroon dat bekend staat als het Widmanstätten-patroon.
  • Schreibersiet en Troilite: IJzermeteorieten kunnen ook kleine mineralen bevatten, zoals schreibersiet (een ijzer-nikkelfosfide) en troiliet (een ijzersulfide).
 4. Steen-ijzermeteorieten:
  • Olivijn: Steenijzermeteorieten, vooral de pallasieten, bevatten olivijnkristallen ingebed in een metalen matrix.
  • Metaalfasen: Deze meteorieten bevatten ook metallische ijzer-nikkellegeringen die vergelijkbaar zijn met die in ijzermeteorieten.
 5. Koolstofhoudende chondrieten:
  • Organisch materiaal: Koolstofhoudende chondrieten zijn rijk aan organische verbindingen, waaronder complexe koolstofmoleculen zoals aminozuren, suikers en koolwaterstoffen.
  • Gehydrateerde mineralen: Sommige koolstofhoudende chondrieten bevatten gehydrateerde mineralen zoals fyllosilicaten (klei) en gehydrateerde silicaten, wat duidt op interactie met vloeibaar water in hun ouderlichamen.
 6. Maan- en Mars-meteorieten:
  • Pyroxenen en Plagioklaas: Maanmeteorieten bestaan ​​voornamelijk uit pyroxeen en plagioklaas veldspaat, vergelijkbaar met de rotsen gevonden op het maanoppervlak.
  • Basaltische mineralen: Marsmeteorieten, zoals shergottieten, nakhlieten en chassignieten, bevatten basaltmineralen zoals olivijn, pyroxeen en plagioklaas, evenals unieke kenmerken zoals schokaders en glasachtig materiaal.

Over het geheel genomen biedt de mineralogische samenstelling van meteorieten waardevolle aanwijzingen over hun vormingsprocessen, de geologische geschiedenis en de omstandigheden die heersten in het vroege zonnestelsel.

Mineralogische diversiteit binnen meteorietgroepen

Een stukje Brahin-pallasiet. De meteoriet werd in 1968 gevonden door een schoolmeisje in de Republiek Wit-Rusland. Nogmaals, de afgeronde donkere materialen zijn olivijnkorrels. Het lichtere grijze materiaal is ijzer-nikkelmetaal. Fotocredit: Randy Korotev  
Metaal, ijzer en nikkel | Wat meteorietinformatie | Washington University in St. Louis (wustl.edu)

De mineralogische diversiteit binnen meteorietgroepen wordt beïnvloed door factoren zoals de omstandigheden van hun ouderlichamen, de processen die ze hebben ondergaan en hun leeftijd. Hier is een kort overzicht van de mineralogische diversiteit binnen enkele veel voorkomende meteorietgroepen:

 1. chondrieten:
  • Gewone chondrieten: Gewone chondrieten vertonen een reeks mineralogische samenstellingen, waaronder olivijn, pyroxeen, plagioklaas, troiliet en metaal. Ze kunnen variëren in de relatieve hoeveelheden van deze mineralen, wat de verschillen in de thermische en chemische geschiedenis van hun ouderlichamen kan weerspiegelen.
  • Koolstofhoudende chondrieten: Koolstofhoudende chondrieten staan ​​bekend om hun rijke organische gehalte en gehydrateerde mineralen. Naast silicaatmineralen zoals olivijn en pyroxeen bevatten ze complexe organische verbindingen, fyllosilicaten (klei), carbonaten en sulfiden. Deze mineralogische diversiteit suggereert waterige veranderingsprocessen op hun ouderlichamen, mogelijk met interacties met vloeibaar water.
 2. Achondrieten:
  • Basaltische Achondrieten: Basaltische achondrieten zoals eucrites bestaan ​​voornamelijk uit pyroxeen en plagioklaas, met kleine hoeveelheden olivijn, chromiet en ilmeniet. Sommige eucrieten bevatten ook maskelyniet, een glasachtig materiaal gevormd door schokmetamorfose.
  • Dunieten en Diogenieten: Deze achondrieten worden gekenmerkt door het overwicht van olivijn en orthopyroxeen. Dunites bestaan ​​voornamelijk uit olivijn, terwijl diogenieten zowel orthopyroxeen als olivijn bevatten, samen met kleine plagioklaas en chromiet.
 3. IJzeren Meteorieten:
  • Octahedrieten: Octaedriet-ijzermeteorieten vertonen een Widmanstätten-patroon, dat het resultaat is van de vergroeiing van kamaciet- en taenietkristallen. Ze kunnen ook kleine fasen bevatten, zoals schreibersiet, troiliet en grafiet.
  • Hexahedrieten en Ataxiten: Deze ijzermeteorieten hebben andere structurele kenmerken en minerale samenstellingen vergeleken met octaëdrieten. Hexahedrieten zijn relatief zeldzaam en bestaan ​​voornamelijk uit taeniet, terwijl ataxieten bijna puur taeniet zijn met weinig tot geen kamaciet.
 4. Steen-ijzermeteorieten:
  • Pallasieten: Pallasieten bevatten olivijnkristallen ingebed in een metalen matrix bestaande uit kamaciet en taeniet. De samenstelling en textuur van de olivijn- en metaalfasen kunnen variëren binnen pallasieten, wat de verschillende afkoelings- en kristallisatiegeschiedenissen weerspiegelt.
  • Mesosiderieten: Mesosiderieten zijn een complex mengsel van silicaatmineralen en metaalfasen. Ze bevatten verschillende silicaten zoals orthopyroxeen, clinopyroxeen, plagioklaas en olivijn, evenals metaalfasen zoals kamaciet, taeniet en schreibersiet.
 5. Maan- en Mars-meteorieten:
  • Maan Meteorieten: Maanmeteorieten bestaan ​​voornamelijk uit pyroxeen, plagioklaas, veldspaat, olivijn en ilmeniet, vergelijkbaar met de rotsen op het maanoppervlak. Ze kunnen ook glasachtig materiaal, shockaders en fragmenten van inslagbreccies bevatten.
  • Meteorieten van Mars: Marsmeteorieten bevatten basaltmineralen zoals pyroxeen, plagioklaas, olivijn en augiet, evenals unieke kenmerken zoals schokaders, glasachtig materiaal en gevangen gassen in de atmosfeer van Mars.

De mineralogische diversiteit binnen meteorietgroepen weerspiegelt het scala aan geologische processen en omgevingen die hun ouderlichamen ervaren, en biedt waardevolle inzichten in de geschiedenis en evolutie van het zonnestelsel.

Mineralogisch bewijs voor moederlichamen van meteorieten

Mineralogisch bewijsmateriaal in meteorieten kan waardevolle aanwijzingen opleveren over de aard en geschiedenis van hun ouderlichamen. Hier ziet u hoe mineralogische kenmerken kunnen worden gebruikt om informatie over de moederlichamen van meteorieten af ​​te leiden:

 1. Differentiatie: De aanwezigheid van gedifferentieerde mineralen in meteorieten, zoals pyroxenen, plagioklaas veldspaat en olivijn, suggereert dat hun ouderlichamen een zekere mate van differentiatie ondergingen. Gedifferentieerde mineralen ontstaan ​​door processen zoals smelten en kristallisatie, die plaatsvinden in het interieur van grote planetaire lichamen. Meteorieten zoals achondrieten en ijzermeteorieten, die dergelijke mineralen bevatten, zijn waarschijnlijk afkomstig van ouderlichamen die ooit gesmolten en gedifferentieerd waren.
 2. Chondrulen: Chondrulen zijn bolvormige korrels van millimeterformaat die voorkomen in chondriet-meteorieten. Aangenomen wordt dat deze structuren in de vroege zonnenevel zijn gevormd door snelle opwarmings- en afkoelingsgebeurtenissen. De overvloed en kenmerken van chondrulen in meteorieten geven inzicht in de omstandigheden in de protoplanetaire schijf en de processen die plaatsvonden tijdens de vroege stadia van planeetvorming. De aanwezigheid van chondrulen suggereert dat de moederlichamen van chondritische meteorieten relatief klein waren en geen significante verwarming en differentiatie ondervonden.
 3. Organische stof en gehydrateerde mineralen: Koolstofhoudende chondrieten zijn rijk aan organische verbindingen en gehydrateerde mineralen, wat aangeeft dat hun ouderlichamen waterige veranderingsprocessen ondergingen. Deze mineralen werden gevormd door interacties tussen water en het rotsachtige materiaal van het moederlichaam. De aanwezigheid van gehydrateerde mineralen zoals klei en carbonaten suggereert dat er water aanwezig was op de moederlichamen van koolstofhoudende chondrieten, mogelijk in de vorm van vloeibaar water of gehydrateerde mineralen.
 4. Metaallegeringen: IJzermeteorieten bestaan ​​voornamelijk uit metallische ijzer-nikkellegeringen, vaak met kleine hoeveelheden andere metalen zoals kobalt en zwavel. De aanwezigheid van metaallegeringen in meteorieten suggereert dat hun moederlichamen metalen kernen hadden. Er wordt aangenomen dat ijzermeteorieten afkomstig zijn uit de kernen van gedifferentieerde lichamen zoals asteroïden of planetesimalen, waar metallische ijzer-nikkellegeringen zouden zijn gescheiden en gekristalliseerd.
 5. Impact-functies: Sommige meteorieten vertonen kenmerken zoals schokaders, smeltzakken en hogedrukmineralen, die indicatief zijn voor inslaggebeurtenissen op hun ouderlichamen. Deze inslagkenmerken bieden informatie over de geologische geschiedenis en dynamische processen die plaatsvonden op de moederlichamen van meteorieten. De aanwezigheid van door schokken geïnduceerde mineralen zoals maskelyniet in achondrieten suggereert bijvoorbeeld dat hun ouderlichamen hoge snelheidseffecten ondervonden.

Door de mineralogische kenmerken van meteorieten te analyseren, kunnen wetenschappers informatie afleiden over de grootte, samenstelling, differentiatie en geologische geschiedenis van hun ouderlichamen, wat waardevolle inzichten oplevert in de processen die het vroege zonnestelsel vormden.

Technieken voor het bestuderen van meteorietmineralogie

Meteorietenidentificatie: Identificeer meteorieten in 7 stappen. Foto: © Vladimir / Adobe Stock
Meteorietenidentificatie: meteorieten identificeren in 7 stappen | Geologie In

Wetenschappers gebruiken verschillende technieken om de mineralogie van meteorieten te bestuderen, wat waardevolle inzichten oplevert in hun samenstelling, structuur en vormingsprocessen. Hier zijn enkele veelgebruikte technieken:

 1. optische microscopie: Optische microscopie omvat het onderzoeken van dunne secties van meteorieten onder een microscoop uitgerust met gepolariseerd licht. Met deze techniek kunnen wetenschappers de mineralogische texturen, korrelgroottes en minerale associaties in meteorietmonsters observeren. Optische microscopie is vooral nuttig voor het identificeren van minerale fasen en het karakteriseren van hun verdeling binnen meteorietmonsters.
 2. Scanning elektronenmicroscopie (SEM): SEM maakt gebruik van een gefocusseerde elektronenbundel om beelden met een hoge resolutie van meteorietoppervlakken te genereren. Naast het visualiseren van oppervlaktekenmerken kan SEM ook worden gebruikt om de elementaire samenstelling van minerale korrels te analyseren met behulp van energiedispersieve röntgenspectroscopie (EDS). SEM-EDS is waardevol voor het identificeren van minerale fasen en het bepalen van hun chemische samenstelling in meteorietmonsters.
 3. Transmissie-elektronenmicroscopie (TEM): TEM is een krachtige techniek voor het bestuderen van de interne structuur en kristallografie van minerale korrels in meteorieten. TEM omvat het zenden van een elektronenbundel door dunne secties van meteorietmonsters, waardoor beeldvorming en analyse op atomaire schaal van kristaldefecten, grensvlakken en minerale samenstellingen mogelijk is. TEM is vooral nuttig voor het bestuderen van kenmerken op nanoschaal en het identificeren van minerale fasen met hoge precisie.
 4. Röntgendiffractie (XRD): XRD wordt gebruikt om de kristallijne structuur van minerale fasen in meteorietmonsters te analyseren. Deze techniek omvat het richten van röntgenstralen op een kristallijn monster en het meten van het diffractiepatroon dat wordt geproduceerd door de interactie van röntgenstralen met het kristalrooster. XRD kan specifieke minerale fasen identificeren die aanwezig zijn in meteorieten en informatie verschaffen over hun kristallografische oriëntaties, polymorfen en kristalliniteit.
 5. Fourier Transform Infrarood Spectroscopie (FTIR): FTIR wordt gebruikt om de moleculaire trillingen van mineralen en organische verbindingen in meteorietmonsters te analyseren. Deze techniek omvat het bestralen van een monster met infrarood licht en het meten van de absorptie en emissie van infraroodstraling door het monster. FTIR kan functionele groepen en moleculaire soorten identificeren die aanwezig zijn in meteorieten, waardoor inzicht wordt verkregen in hun mineralogie, organische chemie en thermische geschiedenis.
 6. Raman-spectroscopie: Raman-spectroscopie wordt gebruikt om de trillingsmodi van minerale korrels en organische verbindingen in meteorietmonsters te analyseren. Deze techniek omvat het bestralen van een monster met monochromatisch licht en het meten van de verstrooiing van licht door het monster. Raman-spectroscopie kan specifieke minerale fasen identificeren, inclusief polymorfen en sporenelementen, en hun structurele eigenschappen en samenstellingen karakteriseren.
 7. Secundaire ionenmassaspectrometrie (SIMS): SIMS wordt gebruikt om de elementaire en isotopische samenstellingen van minerale korrels in meteorietmonsters te analyseren. Deze techniek omvat het bombarderen van een monster met een straal primaire ionen, die secundaire ionen van het monsteroppervlak sputteren. SIMS kan de elementaire en isotopische hoeveelheden van verschillende elementen in meteorieten meten met een hoge gevoeligheid en ruimtelijke resolutie.

Door deze technieken te combineren kunnen wetenschappers de mineralogische samenstelling van meteorieten uitgebreid analyseren en hun geologische geschiedenis, vormingsprocessen en relaties met andere planetaire lichamen in het zonnestelsel ontrafelen.