migmatiet

Migmatiet is een soort gesteente dat zowel vaste als gedeeltelijke smelteigenschappen vertoont. Het wordt vaak aangetroffen in metamorfe omgevingen met hoge temperaturen en wordt vaak geassocieerd met regio's die intense geologische processen hebben meegemaakt, zoals berg bouw- of tektonische activiteit. De naam ‘migmatiet’ is afgeleid van de Griekse woorden ‘migma’, wat mengsel betekent, en ‘tecton’, wat smelten betekent.

migmatiet

Definitie van Migmatiet: Migmatiet is in wezen een samengesteld gesteente dat uit twee afzonderlijke componenten bestaat: een lichtgekleurd, granietachtig of felsisch deel dat bekend staat als het ‘leucosoom’ en een donkerder, meer mafisch of schistose deel dat bekend staat als het ‘melanosoom’. Het leucosoom wordt gevormd door het gedeeltelijk smelten van het oorspronkelijke gesteente, waarbij vaak temperaturen worden bereikt die dicht bij de temperatuur liggen die nodig is voor het ontstaan ​​ervan graniet. Het melanosoom daarentegen blijft grotendeels ongewijzigd en vertegenwoordigt het vaste, niet-gesmolten deel van het gesteente.

Betekenis in de geologie:

 1. Metamorfe geschiedenisindicator: Migmatieten zijn waardevolle indicatoren van de metamorfe geschiedenis van een regio. De aanwezigheid van gedeeltelijk smelten suggereert dat de rotsen hebben een hoogwaardige metamorfose ondergaan met verhoogde temperaturen. Het bestuderen van migmatieten kan geologen helpen de omstandigheden en processen te begrijpen die de aardkorst in de loop van de geologische tijd hebben gevormd.
 2. Differentiatie van de aardkorst: Migmatieten geven inzicht in de differentiatieprocessen die plaatsvinden in de aardkorst. De scheiding van de leucosoom- en melanosoomcomponenten weerspiegelt de scheiding van smelt en vast residu, wat bijdraagt ​​aan de vorming van verschillende gesteentetypen.
 3. Tektonische processen: Migmatieten worden vaak geassocieerd met tektonische activiteit, zoals convergente plaatgrenzen en gebeurtenissen in het bouwen van bergen. De intense druk en hitte die tijdens deze processen worden gegenereerd, kunnen dat wel doen leiden tot gedeeltelijk smelten en de vorming van migmatieten. De studie van migmatieten helpt geologen de tektonische geschiedenis van een regio te reconstrueren.
 4. Potentieel van minerale hulpbronnen: Migmatieten, vooral die met aanzienlijke granietcomponenten, kunnen van economisch belang zijn vanwege de potentiële aanwezigheid van waardevolle stoffen mineralen. Omdat het leucosoom graniet is, kan het economisch belangrijke elementen bevatten, zoals kwarts, veldspaat, en soms vinden mineralen leuk small.

Samenvattend zijn migmatieten geologisch belangrijke gesteenten die inzicht bieden in de complexe processen die de aardkorst hebben gevormd. Hun studie draagt ​​bij aan ons begrip van metamorfisme, tektoniek en de geologische geschiedenis van een bepaalde regio.

Vorming van migmatiet

De vorming van migmatiet omvat een complex samenspel van hoge temperaturen, druk en geologische processen. De volgende stappen schetsen het algemene proces van migmatietvorming:

 1. Metamorfose: Migmatieten ontstaan ​​doorgaans in gebieden die een hoogwaardige metamorfose ondergaan. Dit kan gebeuren in de aardkorst tijdens gebeurtenissen zoals continentale botsingen of processen van het bouwen van bergen. De intense druk en temperatuur die met deze gebeurtenissen gepaard gaan, zorgen ervoor dat de oorspronkelijke rotsen metamorfose ondergaan.
 2. Verhoogde temperatuur: Omdat gesteenten tijdens metamorfose een toenemende temperatuur ervaren, beginnen sommige mineralen daarin hun smeltpunt te bereiken. Niet alle mineralen smelten echter tegelijkertijd vanwege variaties in hun smelttemperaturen.
 3. Gedeeltelijk smelten: De rotsen ondergaan gedeeltelijk smelten, wat resulteert in de vorming van een smelt of magma. De mineralen met lagere smeltpunten, zoals kwarts en veldspaat, zullen eerder smelten, terwijl andere met hogere smeltpunten in vaste toestand kunnen blijven.
 4. Scheiding van leukosoom en melanosoom: De gedeeltelijke smelt die tijdens de metamorfose ontstaat, begint door het gesteente te migreren. Deze gemobiliseerde smelt verzamelt zich in bepaalde gebieden en vormt het lichtgekleurde, granietachtige leucosoom. Ondertussen vormt de rest van het gesteente, dat geen significante smelting heeft ondergaan, het donkerdere, meer mafische melanosoom.
 5. Adervorming: Het gedeeltelijk gesmolten materiaal kan door breuken of aderen in het gesteente migreren, waardoor netwerken van leucosomen ontstaan. Deze aderen zijn vaak transversaal en kunnen worden waargenomen als lichter gekleurde banden binnen de totale rotsmatrix.
 6. Verharding: Het leucosoom, dat een granietachtige samenstelling heeft, kan uiteindelijk stollen als de temperatuur daalt. Dit proces kan de kristallisatie van mineralen zoals kwarts, veldspaat en mica in de smelt omvatten.
 7. Vorming van migmatiet: Het eindresultaat is de vorming van migmatiet, een samengesteld gesteente dat bestaat uit het gedeeltelijk gesmolten leucosoom en het vaste melanosoom. De kenmerkende strepen of nerven die bij migmatieten worden waargenomen, zijn het resultaat van deze dubbele aard, waarbij het lichter gekleurde leucosoom contrasteert met het donkerdere melanosoom.

De vorming van migmatiet is nauw verbonden met de geologische geschiedenis en tektonische processen van een regio. De studie van migmatieten levert belangrijke inzichten op in de omstandigheden en gebeurtenissen die de aardkorst in de loop van de tijd hebben gevormd.

Kenmerken van Migmatiet

Migmatieten vertonen verschillende onderscheidende kenmerken die hen onderscheiden van andere soorten gesteenten. Deze kenmerken zijn het resultaat van de gedeeltelijke smelt- en daaropvolgende stollingsprocessen die plaatsvinden tijdens hoogwaardige metamorfose. Hier zijn enkele belangrijke kenmerken van migmatieten:

 1. Banding of aders: Migmatieten vertonen doorgaans een gestreept of geaderd uiterlijk als gevolg van de scheiding van het gesteente in twee verschillende componenten: het leucosoom en het melanosoom. Het leucosoom, samengesteld uit lichtgekleurde mineralen, vormt aders of banden in het donkere melanosoom.
 2. Dubbele samenstelling: Migmatieten hebben een dubbele samenstelling, bestaande uit een gedeeltelijk gesmolten, granietachtig leucosoom en een meer mafisch of schistose melanosoom in vaste toestand. Het leucosoom is verrijkt met felsische mineralen zoals kwarts, veldspaat en mica, terwijl het melanosoom een ​​meer mafische structuur behoudt. mineralogie.
 3. Leucosoomsamenstelling: Het leucosoom in migmatieten heeft vaak een graniet- of granodioritische samenstelling. Het kan mineralen bevatten zoals kwarts, veldspaat (orthoklaas en plagioklaas), en mica. De specifieke minerale samenstelling kan variëren afhankelijk van de oorspronkelijke samenstelling van de rotsen die metamorfose ondergaan.
 4. Mafische mineralen in melanosoom: Het melanosoom, dat het vaste, niet-gesmolten deel van het gesteente vertegenwoordigt, kan mafische mineralen bevatten, zoals biotiet, amfibool, en soms granaat. De mineralogie van het melanosoom weerspiegelt de samenstelling van de oorspronkelijke rotsen vóór het gedeeltelijk smelten.
 5. Metamorfose bij hoge temperaturen: Migmatieten worden geassocieerd met metamorfe omgevingen met hoge temperaturen. Het gedeeltelijke smelten dat optreedt tijdens metamorfose geeft aan dat de rotsen hogere temperaturen ervaren, vaak in de buurt van de temperaturen die nodig zijn voor het genereren van graniet.
 6. Vorming van aderen en netwerkpatronen: Het leucosoom, gevormd door gedeeltelijk smelten, kan door breuken of aderen in het gesteente migreren, waardoor een netwerk van onderling verbonden aderen ontstaat. Deze adervorming draagt ​​bij aan het onderscheidende uiterlijk van migmatieten.
 7. Pegmatitische textuur: Bij sommige migmatieten, vooral die met een significante leucosoomcomponent, kan een pegmatitische textuur worden waargenomen. Deze textuur wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van grote kristallen in een fijnkorrelige matrix en is het resultaat van de langzame afkoeling van het gedeeltelijk gesmolten materiaal.
 8. Tektonische associatie: Migmatieten worden vaak geassocieerd met tektonische processen zoals continentale botsingen, subductie, orogene gebeurtenissen en het bouwen van bergen. Het voorkomen ervan is nauw verbonden met de geologische geschiedenis van een regio.
 9. Economische betekenis: Migmatieten, vooral die met granietachtige leucosomen, kunnen van economisch belang zijn vanwege de potentiële aanwezigheid van waardevolle mineralen. Het leucosoom kan economisch belangrijke elementen bevatten, zoals kwarts, veldspaat en mica.

Het begrijpen van deze kenmerken is cruciaal voor geologen die migmatieten bestuderen, omdat ze waardevolle inzichten bieden in de geologische processen en omstandigheden die de aardkorst in de loop van de tijd hebben gevormd.

Soorten Migmatiet

Graniet en migmatic

Migmatieten kunnen in verschillende typen worden ingedeeld op basis van hun mineralogische samenstelling, de mate van gedeeltelijk smelten en andere specifieke kenmerken. Hier zijn enkele veel voorkomende soorten migmatiet:

 1. Graniet Migmatiet: Dit type migmatiet heeft een aanzienlijk leucosoom dat bestaat uit granietmineralen zoals kwarts, veldspaat (orthoklaas en/of plagioklaas) en mica. Het granietachtige leucosoom vormt opvallende aderen of lagen binnen het donkerdere melanosoom, die mafische mineralen kunnen bevatten.
 2. Migmatitisch Gneis: Migmatitische gneis wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van zowel metamorfe gneis- als migmatietcomponenten. Het gneisachtige deel behoudt een goed ontwikkelde foliatie, terwijl de migmatietcomponent banden of aderen van leucosoom in de gneissmatrix omvat.
 3. Migmatitisch schist: Net als bij migmatitische gneis omvat migmatitische schist zowel metamorfe schist- als migmatietgedeelten. Het schisteuze deel vertoont een bladvormige textuur, terwijl het leucosoom aderen of lagen vormt in de schist.
 4. Mafische migmatiet: Bij sommige migmatieten kan het melanosoom worden gedomineerd door mafische mineralen, zoals biotiet en amfibool. Deze migmatieten hebben een donkerder totaalbeeld, waarbij het leucosoom bestaat uit een gedeeltelijke smelt verrijkt met felsische mineralen.
 5. Pegmatitische migmatiet: Pegmatitische migmatieten vertonen een pegmatitische textuur in het leucosoom, gekenmerkt door de aanwezigheid van grote kristallen in een fijnkorrelige matrix. Deze textuur is het resultaat van langzame afkoeling van het gedeeltelijk gesmolten materiaal.
 6. Amfiboliet Migmatiet: Amfibolietmigmatieten worden gekenmerkt door de aanwezigheid van amfibool in het melanosoom. Het leucosoom, verrijkt met felsische mineralen, vormt aders of lagen binnen de amfibolietmatrix.
 7. Granaatdragende migmatiet: Sommige migmatieten bevatten granaat in het melanosoom of het leucosoom. De aanwezigheid van granaat kan aanvullende informatie verschaffen over de metamorfe omstandigheden en de samenstelling van de oorspronkelijke gesteenten.
 8. Gemengde minerale migmatiet: Migmatieten kunnen sterk variëren in minerale samenstelling, afhankelijk van het oorspronkelijke gesteente en de mate van gedeeltelijk smelten. Sommige migmatieten kunnen een mix van zowel felsische als mafische mineralen vertonen in zowel het leucosoom als het melanosoom.
 9. Calc-silicaat Migmatiet: In bepaalde geologische omgevingen kunnen migmatieten kalk-silicaatmineralen bevatten, zoals wollastoniet en diopside, naast felsische en mafische componenten. Deze migmatieten vormen zich vaak in carbonaatrijke rotsen die metamorfose ondergaan.

De classificatie van migmatieten is complex en kan variëren op basis van regionale geologische kenmerken. Bovendien kunnen migmatieten overgangskenmerken tussen verschillende typen vertonen, waardoor hun classificatie in sommige gevallen een uitdaging vormt. Het begrijpen van het specifieke type migmatiet is cruciaal voor het interpreteren van de geologische geschiedenis en omstandigheden van het gebied waar ze worden gevonden.

Chemische samenstelling

De chemische samenstelling van migmatieten varieert afhankelijk van de oorspronkelijke samenstelling van de protoliet (het reeds bestaande gesteente) en de mate van gedeeltelijk smelten die plaatsvond tijdens metamorfose. Over het algemeen vertonen migmatieten een dubbele samenstelling vanwege de aanwezigheid van zowel een leucosoom als een melanosoom. Hier is een breed overzicht van de chemische samenstelling van migmatieten:

 1. Leukosoom (gedeeltelijke smelt):
  • Kwarts (SiO2): Vaak aanwezig in het leucosoom, vooral in granietmigmatieten.
  • Veldspaat (orthoklaas, plagioklaas): Beide soorten veldspaat kunnen aanwezig zijn, wat bijdraagt ​​aan de felsische aard van het leucosoom.
  • Mica (Moskoviet, Biotiet): Mica's komen veel voor in het leucosoom, wat bijdraagt ​​aan de bladvormige of schisteuze textuur.
  • Aluminium Silicaten: Mineralen zoals sillimaniet or andalusië kan aanwezig zijn, afhankelijk van de metamorfe omstandigheden.
  • Accessoires: Andere mineralen zoals granaat, stauroliet, of er kunnen andere metamorfe mineralen op hoge temperatuur voorkomen.
 2. Melanosoom (vast residu):
  • Mafische mineralen: Biotiet, amfibool (hoornblende), En pyroxeen komen veel voor in het melanosoom en dragen bij aan de donkerdere kleur ervan.
  • Veldspaat: Plagioklaas veldspaat kan aanwezig zijn in het melanosoom, maar de overvloed ervan is doorgaans lager dan in het leucosoom.
  • Kwarts: Het melanosoom kan wat kwarts bevatten, maar in kleinere hoeveelheden vergeleken met het leucosoom.
  • Accessoires: Afhankelijk van de oorspronkelijke samenstelling van het gesteente kunnen mineralen zoals granaat of andere metamorfe mineralen aanwezig zijn.
 3. Algemene samenstelling:
  • Migmatieten kunnen een reeks algemene samenstellingen hebben, van graniet (verrijkt met silica en aluminium) tot meer mafische of tussenliggende samenstellingen.
  • De verhouding tussen felsische en mafische mineralen kan variëren, en migmatieten kunnen overgangskenmerken vertonen tussen verschillende gesteentetypen.
 4. Pegmatitische texturen:
  • Bij sommige migmatieten, vooral die met granietachtige leucosomen, kunnen pegmatitische texturen worden waargenomen. Dit is het gevolg van de langzame afkoeling van het gedeeltelijk gesmolten materiaal, wat leidt tot de ontwikkeling van grote kristallen.
 5. Minerale zonering:
  • Migmatieten kunnen minerale zones vertonen, met variaties in de minerale samenstelling binnen zowel het leucosoom als het melanosoom. Deze zonering kan aanwijzingen geven over de omstandigheden van gedeeltelijk smelten en stollen.

Het is belangrijk op te merken dat de chemische samenstelling van migmatieten zeer variabel is, en dat specifieke details afhankelijk zijn van de geologische context, de protoliet en de metamorfe omstandigheden. Migmatieten zijn fascinerende gesteenten om te bestuderen, omdat ze een momentopname vastleggen van de dynamische processen die plaatsvinden tijdens hoogwaardige metamorfose en gedeeltelijk smelten van de aardkorst.

Toepassingen en economische betekenis

Migmatieten hebben, met hun unieke samenstelling en geologische geschiedenis, verschillende toepassingen en economische betekenis:

 1. Minerale bronnen:
  • Delfstoffen en mijnbouw: Migmatieten, vooral die met aanzienlijke leukosoomaandelen, kunnen waardevolle mineralen bevatten zoals kwarts, veldspaat en mica. Deze mineralen hebben verschillende industriële toepassingen, waaronder bouwmaterialen, keramiek en elektronica. Mijnbouwactiviteiten kunnen gericht zijn op migmatiet deposito's voor deze middelen.
 2. Geothermische bronnen:
  • Geothermische energie exploratie: Regio's met migmatieten kunnen in verband worden gebracht met omstandigheden met hoge temperaturen. Het bestuderen van migmatieten kan inzicht verschaffen in het potentieel van geothermische energie, omdat de verhoogde temperaturen die verband houden met hun vorming gebieden kunnen aangeven met een verhoogde warmtestroom.
 3. Bouwstoffen:
  • Afmeting steen: Migmatieten met aantrekkelijke texturen en patronen, vooral die met pegmatitische of bladvormige structuren, kunnen worden gewonnen voor afmetingssteen. Deze stenen worden gebruikt in architectuur, werkbladen en andere decoratieve toepassingen.
 4. Tektonische processen begrijpen:
  • Geologisch onderzoek: Migmatieten worden vaak geassocieerd met tektonische processen zoals continentale botsingen of gebergtevorming. Het bestuderen van migmatieten helpt geologen de complexe interacties tussen tektoniek, metamorfisme en gedeeltelijk smelten te begrijpen, wat bijdraagt ​​aan breder geologisch onderzoek.
 5. Olie- en gasexploratie:
  • Indicator van omstandigheden bij hoge temperaturen: Migmatieten kunnen dienen als indicatoren voor metamorfose bij hoge temperaturen. Het begrijpen van de geologische geschiedenis van een gebied, inclusief de vorming van migmatiet, helpt bij het beoordelen van de thermische geschiedenis van de korst, wat gevolgen kan hebben voor de olie- en gasexploratie.
 6. Watervoorraden:
  • Grondwaterstudies: De aanwezigheid van bepaalde mineralen in migmatieten kan de grondwaterkwaliteit beïnvloeden. Het bestuderen van migmatieten kan bijdragen aan het begrijpen van de hydrogeologie van een gebied, wat mogelijk gevolgen heeft voor het waterbeheer.
 7. Milieustudies:
  • Karakterisering van de site: Migmatieten kunnen in de omgevingsgeologie worden bestudeerd voor de karakterisering van locaties, vooral in gebieden die gevoelig zijn voor geologische gevaren. Het begrijpen van de geologische kenmerken van migmatietrijke regio’s kan helpen bij het beoordelen van potentiële risico’s.
 8. Archeologische studies:
  • Stenen gereedschap: In regio's waar migmatieten veel voorkomen, kunnen deze rotsen van oudsher door oude beschavingen zijn gebruikt voor het maken van stenen werktuigen. Archeologisch onderzoek kan de identificatie en herkomst van migmatitische gesteenten omvatten om menselijke activiteiten te begrijpen.
 9. Onderwijs en Onderzoek:
  • Geowetenschappelijk onderwijs: Migmatieten dienen als uitstekende voorbeelden voor het onderwijzen van geologie en petrologie. Ze bieden studenten inzicht in complexe geologische processen, metamorfose en de vorming van verschillende gesteentetypen.

Hoewel migranten wellicht niet in alle gevallen rechtstreeks worden uitgebuit voor economisch gewin, draagt ​​hun onderzoek aanzienlijk bij aan wetenschappelijk onderzoek, de verkenning van hulpbronnen en het begrip van de dynamische processen op aarde. De economische betekenis ligt vaak in de bredere toepassingen die verband houden met de mineralen die ze bevatten, hun geologische context en hun rol bij het vormgeven van het landschap.

Verlaat de mobiele versie