Ammonieten zijn uitgestorven mariene weekdieren die behoren tot de klasse Cephalopoda en de subklasse Ammonoidea. Het waren wijdverspreide en diverse wezens die in de oceanen leefden vanaf het Devoon, ongeveer 400 miljoen jaar geleden, tot het einde van het Krijt, ongeveer 66 miljoen jaar geleden, toen ze samen met de dinosauriërs uitstierven. Ammonieten behoorden tot de meest voorkomende en succesvolle mariene organismen van hun tijd.

Deze fascinerende wezens staan ​​bekend om hun kenmerkende opgerolde schelpen, die vaak ingewikkelde patronen en ontwerpen vertonen. De schalen zijn gemaakt van calciumcarbonaat en zijn verdeeld in kamers, gescheiden door dunne wanden, septa genaamd. Het dier bewoonde de laatste en grootste kamer van de schaal, terwijl de eerdere kamers dienden als controle over het drijfvermogen en bescherming boden.

Ammonieten waren er in verschillende maten, variërend van slechts enkele centimeters tot meer dan twee meter in diameter. Hun vormen varieerden ook enorm, van strak opgerolde vormen tot meer open en losjes opgerolde vormen. Deze variaties in de morfologie van de schaal maken ammoniet fossielen belangrijke hulpmiddelen voor wetenschappers om oude mariene ecosystemen en geologische tijd te bestuderen en te begrijpen.

Een van de opmerkelijke kenmerken van ammonieten is hun vermogen om snel te evolueren, wat gedurende hun lange bestaan ​​tot een grote diversiteit aan soorten heeft geleid. Paleontologen gebruiken de verschillende vormen, maten en patronen van hun schelpen om verschillende ammonietsoorten te classificeren en identificeren. De studie van ammonieten, bekend als ammonitologie, biedt waardevolle inzichten in de evolutie, paleo-ecologie en biostratigrafie van oude mariene omgevingen.

Ammonieten floreerden in een verscheidenheid aan mariene habitats, van ondiepe kustwateren tot diepzeeomgevingen. Het waren actieve roofdieren en gebruikten hun tentakels om prooien te vangen, zoals kleine vissen, schaaldieren en andere ongewervelde dieren. Hun nauwste levende verwanten zijn de koppotigen die we tegenwoordig kennen, waaronder inktvissen, octopussen en nautilussen.

De naam ‘ammoniet’ komt van de spiraalvorm van hun schelpen, die leken op de hoorns van de Egyptische god Amon, vaak afgebeeld als een ram met gedraaide hoorns. De naam “ammoniet” wordt sindsdien gebruikt om deze groep uitgestorven koppotigen te beschrijven.

Het uitsterven van ammonieten, samen met vele andere mariene en terrestrische organismen, vond plaats tijdens de massale uitsterving van het Krijt-Paleogeen (K-Pg). Deze gebeurtenis werd waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van factoren, waaronder een grote asteroïde-inslag, vulkanische activiteit en klimaatverandering.

Tegenwoordig worden ammonietfossielen zeer gewaardeerd door zowel verzamelaars als paleontologen. Ze dienen als belangrijke indicatoren van vroegere geologische tijdperken en bieden waardevolle aanwijzingen over oude ecosystemen en de evolutionaire geschiedenis. De studie van ammonieten blijft licht werpen op het diepe verleden van de aarde en draagt ​​bij aan ons begrip van de geschiedenis van het leven op onze planeet.

Evolutie en classificatie van ammonieten

De evolutie en classificatie van ammonieten onthult een fascinerend verhaal van diversificatie en aanpassing gedurende miljoenen jaren. Ammonieten behoren tot de subklasse Ammonoidea binnen de klasse Cephalopoda, waartoe ook levende koppotigen zoals inktvissen, octopussen en nautilussen behoren. Laten we de belangrijkste aspecten van hun evolutie en classificatie onderzoeken.

 1. Vroege evolutie: De ammonieten evolueerden uit koppotigen met een rechte schaal, orthoceriden genaamd, tijdens de Devoon-periode, ongeveer 400 miljoen jaar geleden. Deze vroege ammonieten hadden eenvoudige, opgerolde granaten met een klein aantal kamers. In de loop van de tijd ontwikkelden ze complexere wikkelpatronen en vergrootten ze het aantal kamers.
 2. Schelpmorfologie: De schelpen van ammonieten vertonen een opmerkelijke diversiteit in vorm, grootte en versieringen. Ze kunnen strak opgerold, losjes opgerold, gecomprimeerd of schijfvormig zijn. De oprolrichting kan met de klok mee (dextraal) of tegen de klok in (sinistraal) zijn. Het oppervlak van de schelpen heeft vaak verschillende patronen, zoals ribben, stekels, knopen en hechtingen (de verbindingen tussen de kamers).
 3. Taxonomische classificatie: Ammonieten worden ingedeeld in verschillende taxa op basis van hun schaalkenmerken, inclusief de vorm van de dwarsdoorsnede, de versiering en de hechtpatronen. Deze taxa omvatten orden, onderordes, superfamilies, families, subfamilies en geslachten. De classificatie van ammonieten is voornamelijk gebaseerd op de interne structuur van de schelpen, vooral de complexiteit van de hechtingen.
 4. Hechtpatronen: De hechtingen, de complexe interne scheidingswanden die de kamers binnen de schaal verdelen, zijn cruciaal voor de classificatie van ammoniet. Hechtpatronen vertonen ingewikkelde ontwerpen en kunnen sterk variëren tussen verschillende soorten. Veel voorkomende hechtingspatronen zijn eenvoudige, gelobde, gecanneleerde, gekartelde en complexe vormen. Deze patronen dienen als diagnostische kenmerken voor het identificeren en onderscheiden van verschillende ammonietgroepen.
 5. Ammonietzones: Ammonieten hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van biostratigrafie, de onderverdeling van de geologische tijd op basis van fossiele assemblages. Door de verspreiding van ammonieten in rotsenhebben paleontologen een zonale regeling opgesteld die bekend staat als het Ammonite Zone System. Elke zone vertegenwoordigt een specifiek tijdsinterval dat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van bepaalde ammonietsoorten. Dit systeem helpt bij het dateren en correleren van gesteentelagen in verschillende regio's.
 6. Evolutionaire trends: Ammonieten ondergingen gedurende hun hele bestaan ​​aanzienlijke evolutionaire veranderingen. Ze diversifieerden zich in talloze geslachten en straalden uit naar verschillende ecologische niches. Aangenomen wordt dat de evolutie van hun schaalvorm, kronkelende patronen en versieringen wordt beïnvloed door omgevingsfactoren, predatiedruk en concurrentie om hulpbronnen. Ammonieten vertoonden een opmerkelijk vermogen om zich aan te passen en snel te evolueren, wat resulteerde in een buitengewone diversiteit aan vormen.

Het is belangrijk op te merken dat de classificatie en taxonomie van ammonieten blijven evolueren naarmate nieuwe ontdekkingen worden gedaan en onderzoekers hun begrip van deze uitgestorven organismen verfijnen. De studie van de evolutie en classificatie van ammoniet biedt waardevolle inzichten in de dynamiek van oude mariene ecosystemen, paleo-ecologie en de geschiedenis van het leven op aarde.

Fossilisatie en conservering

Fossilisatie is het proces waarbij organische resten of sporen van organismen als fossielen in de aardkorst worden bewaard. Het is een complex en relatief zeldzaam fenomeen dat specifieke omstandigheden vereist voor het succesvol behoud van organismen gedurende miljoenen jaren. Hier zijn de belangrijkste stappen en factoren die betrokken zijn bij fossielen en conservering:

 1. Dood: De eerste stap in de fossielen is de dood van een organisme. Of het nu een plant, dier of ander organisme is, het moet relatief snel sterven en begraven worden om kans te maken op behoud.
 2. Snelle begrafenis: Om behoud mogelijk te maken, moet het organisme snel worden begraven door sediment, zoals modder, zand of vulkanische as. Dit voorkomt bederf en beschermt de overblijfselen tegen aaseters en fysieke verstoringen.
 3. Sedimentaccumulatie: Na verloop van tijd hopen zich extra lagen sediment op bovenop het begraven organisme. Het gewicht van het bovenliggende sediment zorgt voor druk die helpt bij het conserveringsproces.
 4. Permineralisatie: Permineralisatie, of vervanging van mineralen, is een van de meest voorkomende vormen van fossiele conservering. Het komt voor wanneer mineralen opgelost in het grondwater sijpelen in de organische resten en vullen de porieruimten. De mineralen vervangen geleidelijk het oorspronkelijke organische materiaal, waarbij de structuur behouden blijft.
 5. Herkristallisatie: Herkristallisatie is een proces waarbij de mineralen in het fossiel in de loop van de tijd veranderen en herschikken. Dit kan resulteren in het behoud van fijne details en de versterking van het fossiel.
 6. Vervanging: In sommige gevallen kan het oorspronkelijke organische materiaal geheel vervangen worden door andere mineralen. Dit kan resulteren in de vorming van fossielen die de vorm en structuur van het organisme behouden, maar uit geheel andere materialen bestaan.
 7. Compressie: Compressie vindt plaats wanneer het gewicht van het bovenliggende sediment het begraven organisme comprimeert. Dit kan leiden tot het afvlakken van de overblijfselen van het organisme, zoals bladeren of zachte organismen, in de gesteentelagen.
 8. Afdrukken en sporenfossielen: Fossilisatie kan ook het behoud inhouden van afdrukken of sporen die door organismen zijn achtergelaten. Voetafdrukken, holen en coprolieten (gefossiliseerde uitwerpselen) worden bijvoorbeeld beschouwd als sporenfossielen die bewijs leveren van oude levensactiviteiten.
 9. Tafonomie: Tafonomie is de studie van de processen en factoren die het behoud van organismen en hun overblijfselen beïnvloeden. Het omvat het begrijpen van de verschillende factoren, zoals het milieu, de sedimentatiesnelheid en biologische processen die de fossielen kunnen beïnvloeden.
 10. Geologische processen: Fossielen kunnen worden blootgelegd door geologische processen zoals erosie, opheffing en verwering. Eenmaal blootgesteld, kunnen ze door paleontologen worden ontdekt en bestudeerd om meer te weten te komen over oude organismen en omgevingen.

Het is belangrijk op te merken dat fossielen zelden voorkomen en dat de meeste organismen niet gefossiliseerd raken. Het behoud van fossielen vereist specifieke omstandigheden, zoals snelle begrafenis en bescherming tegen ontbinding, om hun overleving op de lange termijn in het fossielenbestand te garanderen. Fossielen leveren waardevol bewijsmateriaal voor het reconstrueren van vorige levensvormen en het begrijpen van de geschiedenis van de aarde.

Ammonietfossielen en paleontologische ontdekkingen

Ammonietfossielen hebben een cruciale rol gespeeld bij paleontologische ontdekkingen en ons begrip van oude mariene ecosystemen en geologische tijd. Hier zijn enkele opmerkelijke aspecten van ammonietfossielen en de inzichten die ze hebben opgeleverd:

 1. Biostratigrafie: Ammonietfossielen hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van biostratigrafie, de onderverdeling van de geologische tijd op basis van fossiele assemblages. Verschillende soorten ammonieten leefden gedurende specifieke tijdsintervallen, waardoor paleontologen een zonale regeling konden opstellen die bekend staat als het Ammonite Zone System. Door de verspreiding van ammonieten in gesteenten te bestuderen, kunnen wetenschappers sedimentaire lagen in verschillende regio's correleren en dateren, wat helpt bij de reconstructie van de geologische geschiedenis van de aarde.
 2. Index fossielen: Bepaalde soorten ammonieten, bekend als indexfossielen, zijn bijzonder nuttig voor het dateren van gesteenten en het vaststellen van relatieve leeftijden. Deze ammonieten hadden een brede geografische spreiding en een relatief kort bestaan, waardoor ze waardevolle markeringen waren voor specifieke tijdsperioden. De aanwezigheid van een indexammonietsoort in een gesteentelaag kan de geschatte leeftijd ervan aangeven.
 3. Evolutionaire studies: Ammonietfossielen bieden een schat aan informatie over de evolutionaire geschiedenis van koppotigen. Het brede scala aan schelpvormen, kronkelende patronen en versieringen die ammonieten vertonen, stelt wetenschappers in staat de evolutionaire veranderingen en diversificatie van deze organismen gedurende miljoenen jaren te volgen. Door verschillende ammonietsoorten en hun overgangsvormen te bestuderen, hebben onderzoekers inzicht gekregen in patronen van soortvorming, aanpassing en uitsterven.
 4. Paleobiogeografie: Ammonietfossielen hebben geholpen bij het begrijpen van oude patronen van verspreiding en migratie van mariene organismen. Door ammonietfauna's uit verschillende regio's en geologische tijdsperioden te vergelijken, kunnen wetenschappers verbanden leggen tussen oude mariene omgevingen en hoe organismen zich over de oceanen verspreiden.
 5. Paleo-milieureconstructies: Ammonietfossielen geven aanwijzingen over mariene milieus uit het verleden, waaronder waterdiepte, temperatuur, zoutgehalte en ecologische interacties. De aanwezigheid van specifieke ammonietsoorten of -assemblages kunnen wijzen op bijzondere omgevingsomstandigheden, zoals ondiepe kustwateren of diepzeehabitats. Door de associatie van ammonieten met andere gefossiliseerde organismen te onderzoeken, kunnen paleontologen oude ecosystemen en voedselwebben reconstrueren.
 6. Ontogenie en levensgeschiedenis: De studie van ammonietfossielen heeft licht geworpen op de ontogenie (groei en ontwikkeling) en levensgeschiedenis van deze oude koppotigen. De veranderende vorm en versiering van ammonietschelpen tijdens hun groeifasen onthullen inzichten in hun levenscycli, reproductieve strategieën en patronen van schelpgroei.
 7. Uitzonderlijk behoud van fossielen: Sommige vindplaatsen van ammonietfossielen hebben uitzonderlijk bewaarde exemplaren opgeleverd, waaronder zachte weefsels, lichaamscontouren en zelfs kleurpatronen. Deze zeldzame en uitzonderlijke fossielen bieden een ongekend inzicht in de anatomie, het gedrag en de fysiologie van ammonieten en verrijken ons begrip van deze uitgestorven organismen.

Over het geheel genomen heeft de studie van ammonietfossielen aanzienlijk bijgedragen aan onze kennis van de geschiedenis van de aarde, de evolutie van het zeeleven en de processen die oude ecosystemen vormden. Deze fossielen blijven waardevolle hulpmiddelen voor paleontologen en worden door verzamelaars en liefhebbers gewaardeerd vanwege hun schoonheid en wetenschappelijke betekenis.

Uitsterven van Ammonieten

Ammonieten, die miljoenen jaren bloeiden, werden uiteindelijk samen met vele andere organismen aan het einde van het Krijt met uitsterven bedreigd. De uitstervingsgebeurtenis die de ondergang van de ammonieten markeerde, staat bekend als de uitstervingsgebeurtenis van het Krijt-Paleogeen (K-Pg). Hier zijn enkele belangrijke punten met betrekking tot het uitsterven van ammonieten:

 1. Timing: Het uitsterven van K-Pg vond ongeveer 66 miljoen jaar geleden plaats en markeerde de grens tussen het Krijt en het Paleogeen. Deze gebeurtenis staat erom bekend dat deze ook het uitsterven van niet-aviaire dinosaurussen veroorzaakt.
 2. Impactgebeurtenis: Een van de belangrijkste theorieën die het uitsterven van K-Pg verklaart, is de impacthypothese, die suggereert dat een enorme inslag van een asteroïde of komeet een belangrijke rol heeft gespeeld. De impact bij de Chicxulub-krater op wat nu het schiereiland Yucatán in Mexico is, wordt aangenomen dat dit de belangrijkste oorzaak is. De impact zou een reeks catastrofale gebeurtenissen hebben veroorzaakt, waaronder enorme bosbranden, klimaatveranderingen en stof en puin op mondiale schaal, resulterend in wijdverbreide verstoring van het milieu.
 3. Veranderingen in het milieu: De impact en de daaropvolgende gebeurtenissen veroorzaakten drastische veranderingen in het milieu. Het stof en puin in de atmosfeer zouden het zonlicht hebben geblokkeerd, wat zou hebben geleid tot een aanzienlijke daling van de mondiale temperatuur en een verminderde fotosynthese, waardoor de voedselketens zouden zijn verstoord. De impact kan ook zijn veroorzaakt aardbevingentsunami's en vulkanische activiteit, die verder bijdragen aan de ontwrichting van het milieu.
 4. Uitsterven van de zee: Ammonieten waren voornamelijk mariene organismen, en het uitsterven van K-Pg had een diepgaande impact op de oceanen. De verstoring van de voedselketen, veranderingen in temperatuur en zoutgehalte, en het verlies van zonlicht zouden de ineenstorting van het wijdverspreide mariene ecosysteem hebben veroorzaakt. Veel mariene organismen, waaronder ammonieten, stierven tijdens deze gebeurtenis massaal uit.
 5. Selectieve uitsterving: Hoewel de K-Pg-uitstervingsgebeurtenis het uitsterven van de meeste ammonietsoorten veroorzaakte, slaagden sommige geslachten van ammonieten erin te overleven tot het einde van het Krijt. Deze overlevende soorten werden vervolgens bedreigd met uitsterven tijdens de onmiddellijke nasleep van de gebeurtenis of in de daaropvolgende miljoenen jaren als gevolg van veranderingen in het milieu, concurrentie of andere factoren.
 6. Andere bijdragende factoren: Hoewel de impactgebeurtenis wordt beschouwd als een primaire oorzaak van het uitsterven van K-Pg, hebben waarschijnlijk ook andere factoren bijgedragen. Deze omvatten klimaatveranderingen op de lange termijn, vulkanische activiteit en het vrijkomen van broeikasgassen. De geleidelijke achteruitgang van ammonieten in de aanloop naar het uitsterven suggereert dat veranderingen in het milieu al vóór de catastrofale gebeurtenis hun tol eisten van deze organismen.

Het is belangrijk op te merken dat het uitsterven van ammonieten, net als andere organismen, een complex proces was dat werd beïnvloed door een combinatie van factoren. Het uitsterven van K-Pg resulteerde in aanzienlijke veranderingen in de ecosystemen van de aarde en maakte de weg vrij voor de opkomst van nieuwe organismen in de Paleogene periode. Het uitsterven van de ammonieten betekende het einde van een lange en succesvolle lijn van koppotigen die miljoenen jaren lang in de oceanen had gebloeid.

FAQ

Wat zijn ammonieten?
Ammonieten zijn uitgestorven mariene weekdieren die leefden van het Devoon tot het einde van het Krijt. Het waren koppotigen die verwant waren aan hedendaagse inktvissen, octopussen en nautilussen.

Hoe ontstaan ​​ammonietfossielen?
Ammonietfossielen ontstaan ​​wanneer de overblijfselen van ammonieten worden begraven in sediment, zoals modder of zand, en een proces ondergaan dat fossielen wordt genoemd, waarbij het organische materiaal door mineralen wordt vervangen of behouden.

Waar worden ammonietfossielen gevonden?
Ammonietfossielen zijn te vinden in verschillende delen van de wereld, vooral in sedimentair gesteente formaties. Veel voorkomende locaties voor ontdekkingen van ammonietfossielen zijn onder meer Europa, Noord-Amerika, Azië en Afrika.

Hoe oud zijn ammonietfossielen?
Ammonietfossielen kunnen in leeftijd variëren van ongeveer 400 miljoen tot 66 miljoen jaar oud en beslaan een aanzienlijk deel van de geschiedenis van de aarde.

Wat aten ammonieten?
Ammonieten waren vleesetende dieren en voedden zich waarschijnlijk met een verscheidenheid aan prooien, waaronder kleine vissen, schaaldieren en andere ongewervelde dieren. Ze gebruikten hun tentakels om hun voedsel te vangen en te consumeren.

Hoe groot werden ammonieten?
Ammonieten varieerden in grootte, variërend van slechts enkele centimeters tot meer dan twee meter in diameter. De grootte van een ammonietsoort was afhankelijk van zijn specifieke afstamming en evolutionaire geschiedenis.

Hoe worden ammonieten geclassificeerd?
Ammonieten worden geclassificeerd op basis van hun schaalmorfologie, inclusief de vorm, het spiraalpatroon en de versieringen. Taxonomen gebruiken deze kenmerken om ammonieten in te delen in orden, families en geslachten.

Wat is de betekenis van ammonietfossielen?
Ammonietfossielen zijn waardevol voor paleontologen en geologen omdat ze door middel van biostratigrafie inzicht verschaffen in oude mariene ecosystemen, evolutionaire patronen en de ouderdom van rotsformaties.

Zijn alle ammonietsoorten uitgestorven?
Ja, alle bekende soorten ammonieten zijn uitgestorven. Ze stierven uit aan het einde van het Krijt, rond dezelfde tijd als de niet-aviaire dinosauriërs.

Kan ik ammonietfossielen verzamelen?
Ja, ammonietfossielen zijn zeer gewild bij verzamelaars. Het is echter belangrijk om de regelgeving en toestemmingen voor het verzamelen van fossielen in uw regio te controleren om er zeker van te zijn dat de wettelijke en ethische praktijken worden nageleefd. Bovendien is het vaak het beste om fossielen van gerenommeerde bronnen te kopen om hun authenticiteit en de juiste documentatie te garanderen.